Cyfarfodydd

SL(5)206 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Rhif 2) 2018

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 SL(5)206 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Rhif 2) 2018

CLA(5)-13-18 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-13-18 – Papur 3 – Nodyn Trosi

CLA(5)-13-18 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-13-18 – Papur 5 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.