Cyfarfodydd

Yr Ardoll Brentisiaethau – gwaith dilynol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Yr Ardoll Brentisiaethau - dilynol: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-19-18(P3) Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd yr Aelodau yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 21/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gohebiaeth ynghylch yr Ardoll Brentisiaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth


Cyfarfod: 25/04/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Trafod yr adroddiad drafft: Yr Ardoll Brentisiaethau - blwyddyn yn ddiweddarach

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft


Cyfarfod: 19/04/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Yr Ardoll Brentisiaeth - blwyddyn yn ddiweddarach

Eluned Morgan AM, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-Adran Addysg Bellach a Prentisiaethau, Llywodraeth Cymru

Sam Huckle, Pennaeth Polisi Prentisiaethau, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Eluned Morgan AC, Andrew Clark a Sam Huckle gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

2.2 Cytunodd Sam Huckle i anfon rhagor o wybodaeth at y pwyllgor am raglen yr economi sylfaenol a chopi o adroddiad Cymwysterau Cymru ar adeiladu