Cyfarfodydd

P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/10/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Neil McEvoy y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

 

Mae wedi bod yn ddefnyddiwr gwasanaeth o ran y deisebwyr, ac yn gwirfoddoli i’r mudiad a gynrychiolant.

Ystyriodd y Pwyllgor ddiweddariad ar y ddeiseb a chytunwyd i ysgrifennu yn ôl at y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, gyda chynnwys y llythyr i'w gytuno y tu allan i'r cyfarfod.

 

 


Cyfarfod: 29/09/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy’n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a’u cyllido’n annibynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gohiriwyd yr ystyriaeth o’r ddeiseb hon tan y cyfarfod nesaf ar gais y deisebydd.

 

 


Cyfarfod: 09/06/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafwyd y datganiad o fuddiant a ganlyn gan Neil McEvoy yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A:

 

Roedd yn arfer cyflogi’r deisebydd ac roedd ar un adeg yn rhan o achos cyfreithiol gyda Cymru Ddiogelach.

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ychwanegol sydd wedi dod i law a chytunodd i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip i rannu’r pryderon a fynegwyd gan y deisebydd, ac i ofyn y canlynol:

·         pryd fydd y broses o gomisiynu gwasanaethau cymorth i ddynion sy’n ddioddefwyr trais yn y cartref yn cael ei hadolygu nesaf; ac

·         a ellir gwneud ymrwymiad i gynnig cyfle i ddarparwyr eraill gyflwyno tendrau i ddarparu gwasanaethau penodol.

 

Gofynnodd Leanne Wood i gael ei gadael allan o gamau gweithredu pellach sy’n gysylltiedig â’r ddeiseb hon ac i hyn gael ei nodi’n glir yn y llythyr at y Gweinidog.

 

 


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Neil McEvoy y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae wedi defnyddio gwasanaeth FNF Both Parents Matter Cymru yn y gorffennol.

 

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth oddi wrth Arweinydd y Tŷ ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd ar y camau a ganlyn:

 

  • ysgrifennu at Cymru Ddiogelach i ofyn am ei ymateb i'r pryderon a godwyd dros ei ddull gweithredu o ran 'sgrinio' dioddefwyr sy'n ddynion; ac
  • aros i'r canllawiau comisiynu rhanbarthol gael eu cyhoeddi cyn ystyried y ddeiseb eto.

 

 


Cyfarfod: 13/11/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Neil McEvoy y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

 

Bu'n ddefnyddiwr gwasanaeth ac yn wirfoddolwr yn Both Paretns Matter; ac

mae'r deisebydd yn gweithio iddo dros dro.

 

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ynghyd â sylwadau eraill gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu’n ôl at Ysgrifennydd y Tŷ i ofyn:

 

·         a yw Llywodraeth Cymru wedi ystyried ariannu gwasanaeth cenedlaethol yn uniongyrchol i ddarparu cymorth i ddynion yn benodol;

·         am wybodaeth am y modd y bydd y mathau o wasanaethau a gaiff eu comisiynu o dan y trefniant rhanbarthol newydd yn cael eu monitro; ac

·         am wybodaeth am sut y caiff methodolegau'r gwasanaethau hynny sy'n cael cyllid cyhoeddus eu hachredu neu eu gwerthuso'n briodol.

 


Cyfarfod: 25/09/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Arweinydd y Tŷ a'r deisebydd a chytunodd i ysgrifennu yn ôl at Arweinydd y Tŷ i ofyn i'r Pwyllgor gael gwybod pan fydd y dadansoddiad o ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru ar y Canllawiau Comisiynu Rhanbarthol yn cael ei gyhoeddi cyn trafod y ddeiseb ymhellach yn sgil hynny.

 


Cyfarfod: 01/05/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ynghyd â sylwadau eraill gan y deisebydd a chytunodd ar y camau a ganlyn:

·         annog y deisebydd i gyfrannu i'r ymgynghoriad ar y canllawiau drafft ar gyfer comisiynu gwasanaethau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru; ac

·         ysgrifennu at Arweinydd y Tŷ i ofyn am sicrwydd y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i geisio barn y rhai y mae cam-drin domestig yn erbyn dynion yn effeithio arnynt ac adrodd yn ôl i'r Pwyllgor am sut y mae wedi mynd i'r afael â cham-drin domestig yn erbyn dynion fel rhan o'r ymgynghoriad.

 

 

 

 


Cyfarfod: 13/03/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor sylwadau gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at Arweinydd y Tŷ i ofyn pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i ariannu cefnogaeth benodol i ddynion sy'n dioddef trais yn y cartref, ac a fu cyfleoedd cyn hynny i sefydliadau wneud cais am gyllid.

 


Cyfarfod: 06/02/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-798 Gwasanaethau cymorth i ddynion sy'n ddioddefwyr trais yn y cartref i gael eu rhedeg a'u cyllido'n annibynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd ar y camau a ganlyn:

aros am farn y deisebydd ar yr ymateb gan Arweinydd y Tŷ cyn ystyried camau pellach ar y ddeiseb.