Cyfarfodydd

Ardaloedd Menter

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Ardaloedd Menter: Mynd Ymhell?

NDM6768 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei ymchwiliad, 'Ardaloedd Menter: Mynd ymhell', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Mai 2018.

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 4 Gorffennaf 2018.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.17

NDM6768 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei ymchwiliad, 'Ardaloedd Menter: Mynd ymhell', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Mai 2018.

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 4 Gorffennaf 2018.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 11/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ardaloedd Menter: Paratoi dadl


Cyfarfod: 19/04/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod yr adroddiad drafft: Ardaloedd Menter

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-09-18(p9) Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft


Cyfarfod: 21/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Trafod yr adroddiad drafft - Ardaloedd Menter

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 21/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Tystiolaeth ysgrifenedig gan Borthladd Aberdaugleddau ar yr ymchwiliad i Ardaloedd Menter

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y dystiolaeth ysgrifenedig


Cyfarfod: 15/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynglŷn â'r rhaglen Ardaloedd Menter

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol


Cyfarfod: 15/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan Gadeirydd Bwrdd Ardal Fenter Glynebwy ynghylch y cynllun Anelu'n Uchel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol


Cyfarfod: 14/02/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth – Ardaloedd Menter

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Mick McGuire, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau

Duncan Hamer, Dirprwy Gyfarwyddwr, Entrepreneuriaeth a Chyflenwi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ken Skates AC, Mick McGuire a Duncan Hamer gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

7.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i roi rhagor o fanylion ynghylch arolwg a gynhaliwyd am barthau menter, a dywedodd y byddai'n rhannu'r ymatebion manwl â ni

7.3 Cytunodd Mick McGuire i roi rhagor o fanylion am Lwfansau Cyfalaf Uwch

7.4 Bydd Duncan Hamer yn anfon dadansoddiad at y Pwyllgor o wariant pob Ardal Fenter, llai y gwariant seilwaith, i weld faint sy'n cael ei wario ar bob Ardal Fenter


Cyfarfod: 14/02/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Cadeiryddion byrddau'r Ardaloedd Menter (Panel 2) – Ardaloedd Menter

David Jones, Cadeirydd, Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy

Mark Langshaw, Cadeirydd, Ardal Fenter Glyn Ebwy

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

6.1 Atebodd David Jones a Mark Langshaw gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

6.2 Cytunodd Mark Langshaw i roi rhagor o fanylion am amrywiaeth, ac yn benodol ffigurau ynghylch prentisiaid mewn perthynas â'r Ardaloedd Menter


Cyfarfod: 08/02/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Ymweliad â Gogledd Cymru - Ardaloedd Menter

Dogfennau ategol:

  • Amserlen y daith ac amcanion a awgrymir
  • Mapiau Parthau Menter

Cyfarfod: 31/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cadeiryddion byrddau'r Ardaloedd Menter - Ardaloedd Menter

Julian Verity, Cadeirydd, Mae Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan

Chris Sutton, Cadeirydd, Ardal Fenter Canol Caerdydd

Stan Mcilvenny, Cadeirydd, Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Roger Maggs, Cadeirydd, Ardal Fenter Glannau Port Talbot

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

2.1 Atebodd Julian Verity, Chris Sutton, Stan Mcilvenny a Roger Maggs gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 13/12/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Papur cwmpasu - Ardaloedd Menter

Dogfennau ategol:

  • Papur cwmpasu - Ardaloedd Menter

Cyfarfod: 29/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn deillio o gyfarfod y Pwyllgor ar 27 Medi ynghylch Ardaloedd Menter

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth