Cyfarfodydd

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 01/03/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (11 Chwefror 2021)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (11 Chwefror 2020)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (22 Tachwedd 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-27-19 Papur 1 – Llywodraeth Cymru

PAC(5)-27-19 Papur 2 – Datganiad Ysgrifenedig gan

Llywodraeth Cymru: y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Diweddariad ar Iechyd a Gofal Digidol (30 Medi 2019)       

 

Dr Andrew Goodall – Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru

Ifan Evans – Cyfarwyddwr, Technoleg, Digidol a Thrawsnewid Llywodraeth Cymru

Alan Brace – Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Andrew Griffiths - Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Phrif Swyddog Gwybodaeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Fel rhan o'r gwaith o fonitro'r mater hwn, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru i drafod y cynnydd sy'n cael ei wneud o ran gweithredu argymhellion y Pwyllgor.

3.2 Cytunodd Dr Andrew Goodall i:

·         rannu manyleb swydd y Prif Swyddog Digidol pan fydd wedi'i chwblhau a rhoi gwybod am yr ymgeisydd llwyddiannus pan fydd wedi'i benodi;

·         archwilio argaeledd Fy Iechyd Ar-lein pan fo meddygfeydd yn uno; a

·         sicrhau bod y Pwyllgor yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y broses o gaffael systemau gwybodeg meddygon teulu ar ôl canslo'r contract yn ddiweddar.

 


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (20 Chwefror 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

PAC(5)-01-19 Papur 1 – Ymateb Llywodraeth Cymru

PAC(5)-01-19 Papur 2 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru.

3.2 Trafododd yr Aelodau sylwadau'r Archwilydd Cyffredinol ar ymateb Llywodraeth Cymru, gan gytuno y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynghylch nifer o faterion ac i wneud cais am ddiweddariadau rheolaidd ar gyflymder y gwelliannau.

 


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-27-18 Papur 4 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft, a chytunwyd arno, yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 01/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: gwybodaeth ychwanegol gan Andrew Griffiths, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (29 Awst 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: gohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (29 Awst 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: sesiwn dystiolaeth 4

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-21-18 Papur 2 – Llywodraeth Cymru

PAC(5)-21-18 Papur 3 – Gohebiaeth gan Ymddiriedolaeth GIG Felindre

 

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru, Llywodraeth Cymru

Andrew Griffiths - Prif Weithredwr, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phrif Weithredwr y GIG, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; Frances Duffy, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Llywodraeth Cymru; ac Andrew Griffiths, Prif Weithredwr, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru fel rhan o'r ymchwiliad i Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru.

4.2 Cytunodd Dr Goodall ac Andrew Griffiths i anfon rhagor o wybodaeth ynglŷn â nifer o bwyntiau a godwyd.

 


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Steve Ham, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth GIG Felindre (28 Mehefin 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: sesiwn dystiolaeth 4

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dr Jacinta Abraham – Cyfarwyddwr Meddygol, Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Mark Osland – Cyfarwyddwr Cyllid a Gwybodeg, Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Stuart Morris – Cyfarwyddwr Cyswllt Gwybodeg Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Dr Jacinta Abraham, Cyfarwyddwr Meddygol, Ymddiriedolaeth GIG Felindre, Mark Osland, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwybodeg, Ymddiriedolaeth GIG Felindre, a Stuart Morris, Cyfarwyddwr Cyswllt Gwybodeg, Ymddiriedolaeth GIG Felindre, fel rhan o'r ymchwiliad i Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru.

 


Cyfarfod: 02/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (8 Mehefin 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (7 Mehefin 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Gohebiaeth y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (10 Mai 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/05/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Gohebiaeth y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/05/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: sesiwn dystiolaeth 3

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-13-18 Papur 1 – Llywodraeth Cymru

 

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Alan Brace - Cyfarwyddwr Cyllid

Frances Duffy – Cyfarwyddwr Gofal Cyntaf ac Arloesedd

Rhidian Hurle - Prif Swyddog Gwybodaeth Clinigol / Cyfarwyddwr Meddygol  Gwasanaeth Gwybodeg y GIG

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol/Prif Weithredwr y GIG, Alan Brace a Frances Duffy o Lywodraeth Cymru, ynghyd â Rhidian Hurle, Prif Swyddog Gwybodaeth Glinigol Cymru, fel rhan o'u hymchwiliad i Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru.

 


Cyfarfod: 14/05/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law a'r materion allweddol

Cofnodion:

5.1 Trafodwyd y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 23/04/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafodwyd y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 23/04/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: sesiwn dystiolaeth 2

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-11-18 Papur 2 – Papur gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

PAC(5)-11-18 Papur 3 – Papur gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Nicola Prygodzicz – Arweinydd Gweithredol, Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mike Ogonovsky – Cyfarwyddwr Gwybodeg Cynorthwyol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Karen Miles - Arweinydd Gweithredol, Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad a Chomisiynu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Anthony Tracey - Cyfarwyddwr Gwybodeg Cynorthwyol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Nicola Prygodzicz a Mike Ogonovsky o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Karen Miles ac Anthony Tracey o Fwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda fel rhan o'u hymchwiliad i Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru.

4.2 Cytunodd Mike Ogonovsky i anfon rhagor o wybodaeth am amserlen y prosiect LIMS (system rheoli gwybodaeth labordai).

 

 

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-10-18 Papur 9 – Papur gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

 

Andrew Griffiths - Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Phrif Swyddog Gwybodaeth Cymru

Steve Ham - Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth GIG Felindre

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Andrew Griffiths, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Phrif Swyddog Gwybodaeth Cymru a chan Steve Ham, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o'r ymchwiliad i Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru.

6.2 Cytunodd Steve Ham i anfon rhagor o wybodaeth ynglŷn â nifer o bwyntiau a godwyd.

 


Cyfarfod: 12/03/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-08-18 Papur 3 – Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-08-18 Papur 4 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (Ionawr 2018)

PAC(5)-08-18 Papur 5 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (Mawrth 2018)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar system wybodeg GIG Cymru.

4.2 Roedd yr Aelodau eisoes wedi cytuno i gynnal ymchwiliad i'r mater hwn. Nodwyd y byddai sesiynau tystiolaeth yn cael eu trefnu ar gyfer dechrau tymor yr haf.