Cyfarfodydd

PDCC a Brexit - Gohebiaeth

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau Deddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 (Diwygiadau Canlyniadol) 2020

CLA(5)-13-20 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 28 Ebrill 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Suzy Davies AC fuddiant.


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi: Ymgysylltu â’r deddfwrfeydd datganoledig

CLA(5)-07-20 – Papur 22 – Llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, 12 Chwefror 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, a chytunodd i ymateb i gadarnhau ei fwriad i barhau i ymgysylltu â Phwyllgor yr Undeb Ewropeaidd.

 


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Prif Weinidog: Rhaglen OS Ymadael â’r UE

CLA(5)-05-20 – Papur 12 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 30 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau'r DU yn ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd

CLA(5)-01-20 – Papur 25 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 17 Rhagfyr 2019

CLA(5)-01-20 – Papur 26 – Llythyr at Glerc y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 2 Rhagfyr 2019

CLA(5)-01-20 – Papur 27 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 22 Tachwedd 2019

CLA(5)-01-20 – Papur 28 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 11 Tachwedd 2019

CLA(5)-01-20 – Papur 29 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 18 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-01-20 – Papur 30 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, 19 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 13)

13 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Offerynnau Statudol yn ymwneud ag Ymadael â’r UE

CLA(5)-24-19 – Papur 66 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 26 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Rheoliadau Diogelu Data, Preifatrwydd a Chyfathrebiadau Electronig (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-22-19 – Papur 25 – Llythyr oddi wrth y Cwnsler Cyffredinol, 27 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyfarfod Gweinidogol Pedair Cenedl

CLA(5)-12-19 – Papur 36 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 28 Mawrth 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â'r cyfarfod Gweinidogol Pedair Cenedl.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan Bruce Crawford ASA, Cynullydd y Pwyllgor Cyllid a’r Cyfansoddiad

CLA(5)-12-19 – Papur 30 – Llythyr gan Bruce Crawford ASA, 26 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Bruce Crawford ASA a chytunodd i drafod opsiynau ar gyfer gwaith ar y cyd yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru: Rheoliadau'r DU ynghylch Ymadael â’r UE

CLA(5)-12-19 – Papur 32 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 27 Mawrth 2019

CLA(5)-12-19 – Papur 33 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 14 Mawrth 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Prif Weinidog : Gohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael)

CLA(5)-12-19 – Papur 35 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 27 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne: Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael)

CLA(5)-21-19 – Papur 31 – Llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne, 26 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne.

 


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

7 Ymgynghoriad ar 'Health and Harmony: the future for food, farming and the environment in a Green Brexit' - Trafod ymateb y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr ymateb i'r ymgynghoriad.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu