Cyfarfodydd

Caffael Cyhoeddus

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Caffael Cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

PAC(5)-17-20 Papur 2 – Llywodraeth Cymru

PAC(5)-17-20 Papur 3 – Llythyr gan Lywodraeth Cymru ynghylch caffael Cyfarpar Diogelu Personol (PPE).

PAC(5)-17-20 Papur 4 – Llythyr gan Lywodraeth Cymru ynghylch caffael prydau ysgol

 

Andrew Slade - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol, Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft – Cyfarwyddwr, Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

Marcella Maxwell - Dirprwy Gyfarwyddwr Caffaeiliad Masnachol a Strategaeth, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Holwyd y tystion gan Aelodau ynghylch Caffael Cyhoeddus.

4.3 Cytunodd Andrew Slade i anfon gwybodaeth ychwanegol ynghylch nifer o’r materion a godwyd.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Caffael Cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law, a bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i roi barn y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Caffael Cyhoeddus: Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (28 Chwefror 2020)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Caffael Cyhoeddus: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (11 Chwefror 2020)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Caffael Cyhoeddus: Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (4 Rhagfyr 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Caffael Cyhoeddus: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (30 Ebrill 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Caffael Cyhoeddus: Ystyried y llythyr drafft

PAC(5)-09-19 Papur 5 – Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (13 Mawrth 2019)

PAC(5)-09-19 Papur 6 – Llythyr drafft

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y llythyr drafft a chytunwyd arno, yn amodol ar weld yr ohebiaeth a oedd yn codi pryder ynghylch cydymffurfio â Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015.

 


Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Caffael Cyhoeddus - Y Camau Nesaf: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau’r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Caffael Cyhoeddus – Y Camau Nesaf: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-05-19 Papur 1 – Papur Llywodraeth Cymru ar yr Adolygiad o’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Gwerth Cymru

PAC(5)-05-19 Papur 2 - Ymateb gan Gomisiynydd Cenedlaethaur Dyfodol Cymru

PAC(5)-05-19 Papur 3 – Ymateb gan Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

PAC(5)-05-19 Papur 4 – Ymateb gan Dr Jane Lynch Prifysgol Caerdydd

PAC(5)-05-19 Papur 5 – Ymateb gan Gymedeithas Llywodraeth Leol Cymru

PAC(5)-05-19 Papur 6 – Ymateb gan Gonsortiwm Pwrcasu Addysg Uwch Cymru HEPCW

PAC(5)-05-19 Papur 7 – Ymateb gan Cyngor Caerdydd

 

Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol, Llywodraeth Cymru

Marion Stapleton – Dirprwy Gyfarwyddwr, Tîm Strategaeth Gwasanaethau Trawsbynciol, Llywodraeth Cymru

Jonathan Hopkins -  Dirprwy Gyfarwyddwr Masnachol a Chaffael, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol Grŵp yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol; Marion Stapleton, Dirprwy Gyfarwyddwr y Tîm Strategaeth Gwasanaethau Trawsbynciol, a Jonathan Hopkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Masnachol a Chaffael Llywodraeth Cymru fel rhan o’u hymchwiliad i gaffael cyhoeddus.

3.2 Cytunodd Andrew Slade i roi gwybod i’r Pwyllgor am unrhyw gostau na ellir eu hadennill ar gyfer creu a chynnal y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, gan gynnwys yr holl gyngor a gafwyd a’r buddsoddiadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru, ynghyd â chostau TG a staff.

 


Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Caffael Cyhoeddus yng Nghymru a’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-26-18 Papur 2 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (5 Medi 2018)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a chytunwyd i gynnal sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru yn ddiweddarach y tymor hwn.


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Caffael Cyhoeddus: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (23 Ebrill 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Caffael Cyhoeddus: Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (20 Ebrill 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/03/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Caffael Cyhoeddus: Ystyried Cylch Gorchwyl Adolygiad o'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

PAC(5)-09-18 Papur 2 - Cylch Gorchwyl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu'r Aelodau'n ystyried ac yn trafod Cylch Gorchwyl Adolygiad Llywodraeth Cymru o'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

5.2 Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru gyda sylwadau'r Pwyllgor ar y cylch gorchwyl ynghyd â'u barn gychwynnol o'r ymchwiliad hwn ac yn dychwelyd ato, ar ôl cyhoeddi'r Adolygiad, yn yr hydref.

 


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Caffael Cyhoeddus: Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol (14 Chwefror)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Caffael Cyhoeddus: Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (19 Chwefror)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Caffael Cyhoeddus: Sesiwn Dystiolaeth 4

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-07-08 Papur 2 – Llywodraeth Cymru

 

Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol

Sue Moffatt – Cyfarwyddwr Masnachol, Llywodraeth Cymru a Cyfarwyddwr - Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

Jonathan Hopkins - Pennaeth Caffael, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd yr Aelodau dystiolaeth gan Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol; Sue Moffatt, Cyfarwyddwr Masnachol, Llywodraeth Cymru a Chyfarwyddwr - Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol; a Jonathan Hopkins, Pennaeth Caffael, Llywodraeth Cymru fel rhan o'u hymchwiliad i gaffael cyhoeddus.

4.2 Cytunodd Andrew Slade i anfon rhagor o wybodaeth ar nifer o bwyntiau a godwyd.

 


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Caffael Cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 05/02/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Caffael Cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth 1

Briff Ymchwil

 

PAC(5)-04-18 Papur 1 – Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

PAC(5)-04-18 Papur 2 – Cyngor Caerdydd

 

Liz Lucas – Pennaeth Caffael, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Steve Robinson - Pennaeth Caffael, Cyngor Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Liz Lucas, Pennaeth Caffael Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a Steve Robinson, Pennaeth Caffael Cyngor Caerdydd, fel rhan o'r ymchwiliad i gaffael cyhoeddus.

5.2 Cytunodd Liz Lucas i anfon gwybodaeth am y mathau o nwyddau a gwasanaethau y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi'u prynu drwy fframwaith Gwasanaeth Masnachol y Goron ac am werth y nwyddau a'r gwasanaethau hyn.

 


Cyfarfod: 05/02/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Caffael Cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

9.1 Trafodwyd y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 05/02/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Caffael Cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth 3

PAC(5)-04-18 Papur 3 - Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Sophie Howe – Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Dr Eurgain Powell - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, a Dr Eurgain Powell o Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru fel rhan o'r ymchwiliad i gaffael cyhoeddus.

 

 


Cyfarfod: 05/02/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Caffael Cyhoeddus: Sesiwn Dystiolaeth 2 (Drwy fideogynhadledd)

PAC(5)-04-18 Papur 2 – Cyngor Sir Ddinbych

 

Mike Halstead – Pennaeth Archwilio a Chaffael, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Arwel Staples – Rheolwr Caffael Strategol, Cyngor Sir Ddinbych

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mike Halstead, Pennaeth Archwilio a Chaffael Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ac Arwel Staples, Rheolwr Caffael Strategol Cyngor Sir Ddinbych, fel rhan o'r ymchwiliad i gaffael cyhoeddus.

 

 


Cyfarfod: 05/02/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Caffael Cyhoeddus: Gohebiaeth y Pwyllgor

PAC(5)-04-18 PTN 1– Ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus: Ymateb gan Cyfoeth Naturiol Cymru

PAC(5)-04-18 PTN 2 - Ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus: Ymateb gan Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

PAC(5)-04-18 PTN 3 - Ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus: Ymateb gan Lywodraeth Cymru

PAC(5)-04-18 PTN 4 - Ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus: Ymateb gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

PAC(5)-04-18 PTN 5 - Ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus: Ymateb gan Jayne Lynch – Prifysgol Caerdydd

PAC(5)-04-18 PTN 6 - Ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus: Ymateb gan Gonsortiwm Pwrcasu Addysg Uwch, Cymru (HEPCW)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nodwyd yr ymatebion.

 


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Caffael Cyhoeddus: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Caffael Cyhoeddus yng Nghymru: Adroddiadau Archwilydd Cyffredinol Cymru:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-32-17 Papur 4 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Gaffael Cyhoeddus yng Nghymru (6 Tachwedd 2017)

PAC(5)-32-17 Papur 5 - Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ar Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a gyhoeddwyd ar 30 Tachwedd. Roedd yr Aelodau eisoes wedi cytuno i ymgymryd ag ymchwiliad i Gaffael Cyhoeddus yn dilyn cyhoeddi ei adroddiad cynharach ar Gaffael Cyhoeddus - Adolygiad o'r Cefndir ar 23 Hydref.

7.2 Nododd yr aelodau y bydd sesiynau tystiolaeth yn cael eu trefnu ar gyfer tymor y  gwanwyn 2018.

 


Cyfarfod: 13/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2.3)

Caffael Cyhoeddus yng Nghymru: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru – Caffael Cyhoeddus (Tachwedd 2017)