Cyfarfodydd

Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Addysg - y wybodaeth ddiweddaraf am ddata cyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Ymchwiliad i gyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol - Lansio'r adroddiad yn Ysgol Uwchradd y Dwyrain

Cofnodion:

1.1 Lansiodd y Pwyllgor yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 06/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Ymchwiliad i Gyllid wedi’i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Yn amodol ar fân newidiadau, derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 06/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - lefel yr ymgysylltiad rhwng Llywodraeth Cymru a'r Athro Ainscow

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i Gyllid wedi’i Dargedu i Wella Deilliannau Addysgol - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno y byddai'n cael ei drafod eto yn y cyfarfod ar 6 Mehefin. 

 


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol – gwybodaeth bellach gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 8 Mawrth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i gyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol - trafod y materion allweddol

Papur preifat

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol. Caiff adroddiad drafft ei drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 22 Mawrth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol – gwybodaeth bellach gan Ein Rhanbarth ar Waith yn dilyn y cyfarfod ar 8 Mawrth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 9

Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr Y Gyfarwyddiaeth Addysg

Ruth Conway, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg. Cytunodd yr Ysgrifennydd Cabinet i ddarparu'r canlynol:

 

·         Ffigurau nifer y staff sy'n trosglwyddo o Her Ysgolion Cymru i'r consortia a manylion ynghylch eu rolau;

 

·         Manylion ynghylch ymgysylltiad Ysgrifennydd y Cabinet a swyddogion gyda'r Athro Mel Ainscow ers mis Mawrth 2017.

 

 

 


Cyfarfod: 22/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn y bore.

 


Cyfarfod: 14/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - sesiwn dystiolaeth 8

Estyn

 

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol

Simon Brown, Cyfarwyddwr Strategol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Estyn. Cytunwyd i ddarparu gwybodaeth am y canlynol:

·         Nodyn ar enghreifftiau o ysgolion sydd wedi gwneud cryn gynnydd o ran cau'r bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim a disgyblion nad ydynt yn gymwys, ac eglurhad o'r hyn y byddech yn ei ystyried fel gwneud cynnydd sylweddol i gau'r bwlch.

·         Nodyn ar enghreifftiau o ddefnydd effeithiol o'r Grant Datblygu Disgyblion ar blant sy'n derbyn gofal neu blant mabwysiedig, a hefyd ar unrhyw ddefnydd aneffeithiol.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu gyda'r cwestiynau na chawsant eu gofyn oherwydd cyfyngiadau amser.

 

 

 


Cyfarfod: 08/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

8.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 08/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 7

Syr Alasdair MacDonald, Cynghorydd Llywodraeth Cymru ar Addysg

Mel Ainscow, Athro Emeritws Addysg a chyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Cydraddoldeb mewn Addysg - Prifysgol Manceinion

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Syr Alasdair MacDonald a'r Athro Mel Ainscow.

 


Cyfarfod: 08/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 5

Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon a'r Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau

 

Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi - NAHT Cymru

Damon McGarvie, Pennaeth Ysgol Gynradd Gymunedol Pennar, Sir Benfro a Llywydd NAHT Cymru

Tim Pratt, Cyfarwyddwr - ASCL Cymru

Ravi Pawar, Pennaeth Ysgol Gyfun y Coed Duon

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan undebau athrawon.

 


Cyfarfod: 08/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 6

Undeb Addysg Genedlaethol (NEU), NASUWT ac Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

 

Neil Foden, Swyddog Gweithredol Cymru yr Undeb Addysg Genedlaethol (Adran Undeb Cenedlaethol yr Athrawon (NUT)

Mike O'Neill, Is-lywydd yr Adran Cymdeithas Athrawon a Darlithwyr (ATL), yr Undeb Addysg Genedlaethol (NEU) Cymru

Rex Phillips, Swyddog Cenedlaethol Cymru - NASUWT

Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol - UCAC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan undebau athrawon.

 


Cyfarfod: 08/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 4

Y Consortia Rhanbarthol

 

Sharon Williams, Cynghorydd Lles Rhanbarthol - GwE

Paul Matthews-Jones, Arweinydd Craidd - GwE

Ed Pryce, Arweinydd Strategol a Pholisi'r Gwasanaeth - Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg ar gyfer De Ddwyrain Cymru (EAS)

Kath Bevan, Arweinydd dros Gydraddoldeb a Lles - Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg ar gyfer De Ddwyrain Cymru (EAS)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Consortia Rhanbarthol.

3.2 Y Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg ar gyfer De Ddwyrain Cymru i ddarparu dadansoddiad o'r data cyrhaeddiad Gwyddoniaeth sy'n gysylltiedig â chymwysterau galwedigaethol a TGAU.

 

 


Cyfarfod: 08/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 3

Consortia Addysg Rhanbarthol

 

Betsan O'Connor, Rheolwr Gyfarwyddwr - ERW

Cressy Morgan, Cydgysylltydd Cymorth i Ddysgwyr – ERW

Andrew Williams, Uwch-arweinydd Safonau a Chynllunio Gwelliant - Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De

Debbie Lewis, Uwch-arweinydd Profiadau Dysgu ac Addysgu - Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Consortia Rhanbarthol.

2.2 ERW a Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De i roi enghreifftiau o sefyllfaoedd lle'r oedd mewnbwn cynghorwyr her wedi newid y modd yr oedd ysgol yn defnyddio ei dyraniad grant amddifadedd disgyblion, neu sefyllfa lle bu'n rhaid i'r consortia ystyried adhawlio dyraniad grant amddifadedd disgyblion a oedd wedi cael ei wario mewn modd amhriodol.

2.3 ERW i ddarparu nodyn ynghylch cynnwys un o'r cwestiynau a ofynnwyd ar bapur Saesneg mewn perthynas â manteision ac anfanteision masnach deg, a'r effaith y cafodd y mater hwn ar ganlyniadau.

2.4 ERW a Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De i ddarparu ymatebion ysgrifenedig i'r cwestiynau nas gofynnwyd.

 

 


Cyfarfod: 28/02/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 2 (WISERD ac NFER)

Christopher Taylor, Athro Polisi Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyd-Gyfarwyddwr Caerdydd o Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD)

Robert Smith, Rheolwr Ymchwil, Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol (NFER)

 

Gwerthusiad o'r Grant Amddifadedd Disgyblion - Adroddiad Blwyddyn 1 (Hydref 2014) (Saesneg un Unig)

Gwerthusiad o'r Grant Amddifadedd Disgyblion - Ail Adroddiad Interim (Rhagfyr 2015) (Saesneg un Unig)

Adroddiad Gwerthuso Terfynol ar y Grant Amddifadedd Disgyblion (Rhagfyr 2017)

 

 

 

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan WISERD ac NFER.

 


Cyfarfod: 28/02/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau.

 


Cyfarfod: 28/02/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 1 (SQW)

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil - Sesiwn dystiolaeth 1
  • Crynodeb o'r dystiolaeth ysgrifenedig - Ymchwiliad i Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol
  • Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol: Crynodeb o'r ymweliad â ysgolion

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan SQW.

 


Cyfarfod: 28/02/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - diweddariad ar sesiynau grwpiau ffocws

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

Sesiwn gasglu tystiolaeth allanol - Ymweliadau ag Ysgolion Uwchradd

Bydd y Pwyllgor yn ymweld ag ysgolion ledled Cymru fel rhan o'r ymchwiliad i gyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol.