Cyfarfodydd

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018: Llythyr gan Lywodraeth Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - 07 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 19/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Dadl: Cyfnod 4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.23

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.67, gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddatganiad ei fod wedi derbyn gorchymyn gan Ei Mawrhydi y Frenhines a Dug Cernyw i roi gwybod i’r Cynulliad fod y ddau ohonynt, ar ôl cael gwybod am gynnwys Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru), wedi rhoi eu cydsyniad i’r Bil.

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.50C, rhaid cynnal pleidlais wedi'i chofnodi ar gynigion Cyfnod 4, felly gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig hwn tan y cyfnod pleidleisio.

NDM6746 Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

0

5

50

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Fframwaith Cyllidol - 4 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dadl Cyfnod 3 ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 5 Mehefin 2018.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Rheoliadau a wneir o dan adran 1

4, 1, 3

2. Adroddiad ar weithrediad ac effaith y Ddeddf

2, 5

3. Cyfyngu ar y cyfleoedd gwneud elw

6

4. Hybu ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r isafbris am alcohol

7, 8

 

Dogfennau Ategol:

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.31

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

4

29

50

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

4

29

50

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

4

29

50

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

1

50

Derbyniwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

7

4

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Ni chynigiwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

1

50

Derbyniwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

1

50

Derbyniwyd gwelliant 8.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 05/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

NDM6732 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) Adrannau 1 i 9;
b) Atodlen 1;
c) Adrannau 10 i 29;
d) Teitl hir.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.38

NDM6732 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) Adrannau 1 i 9;

b) Atodlen 1;

c) Adrannau 10 i 29;

d) Teitl hir.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 03/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): trafodion Cyfnod 2

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus

Joanna Jordan, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol y GIG, Llywodraeth Cymru

Bethan Roberts, Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

Cytunodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar 15 Mawrth 2018, o dan Reol Sefydlog 26.21, mai’r drefn ar gyfer ystyried trafodion Cyfnod 2 fydd: Adrannau 1 i 9; Atodlen 1; Adrannau 10 i 29; Teitl hir

 

Papur 1 - Rhestr o Welliannau wedi'u Didoli

Papur 2 - Grwpio Gwelliannau

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 1 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Rhun ap Iorwerth

Caroline Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Jayne Bryant

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Rhun ap Iorwerth

Caroline Jones

 

Dawn Bowden

 

 

Jayne Bryant

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Methodd gwelliant 3 (Angela Burns).

 

Cafodd gwelliant 15 (Rhun ap Iorwerth) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 4 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Dai Lloyd

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

 

 

Dawn Bowden

 

 

Jayne Bryant

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 4.

 

 

Gwelliant 16 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Suzy Davies

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

Dawn Bowden

 

 

Jayne Bryant

 

 

Julie Morgan

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Methodd gwelliant 5 (Angela Burns).

 

Methodd gwelliant 6 (Angela Burns).

 

Methodd gwelliant 7 (Angela Burns).

 

Cafodd gwelliant 17 (Rhun ap Iorwerth) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 8 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Dawn Bowden

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Suzy Davies

Julie Morgan

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Cafodd gwelliant 18 (Rhun ap Iorwerth) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 9 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Dawn Bowden

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Suzy Davies

Julie Morgan

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 10 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Dawn Bowden

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Suzy Davies

Julie Morgan

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Gwelliant 19 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Dawn Bowden

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Suzy Davies

Julie Morgan

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 19.

 

Methodd gwelliant 11 (Angela Burns).

 

Gwelliant 12 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Dawn Bowden

Dai Lloyd

 

Jayne Bryant

Rhun ap Iorwerth

 

Julie Morgan

Caroline Jones

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Methodd gwelliant 20 (Rhun ap Iorwerth).

 

Methodd gwelliant 13 (Angela Burns).

 

Methodd gwelliant 21 (Rhun ap Iorwerth).

 

Ni chafodd gwelliant 14 (Angela Burns) ei gynnig.

 


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Y wybodaeth ddiweddaraf am weithdrefnau Cyfnod 2

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am weithdrefnau Cyfnod 2 cyn ystyriaeth Cyfnod 2 y Pwyllgor ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) yng nghyfarfod yr wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 28 Mawrth 2018

Papur 7

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

CLA(5)-11-18 – Papur 19 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - Trefn Ystyriaeth - cytundeb mewn egwyddor cyn trafodion Cyfnod 2

Papur 1 - Trefn y broses ystyried

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Nododd y Pwyllgor y gweithdrefnau ar gyfer Cyfnod 2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) a chytunodd ar ddull gweithredu ar gyfer y drefn o ran ystyried y gwelliannau.

 


Cyfarfod: 13/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

NDM6684 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirir ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.07

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6684 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirir ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

1

6

54

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 13/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

NDM6683 Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru).

Gosodwyd Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 23 Hydref 2017.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)  gerbron y Cynulliad ar 5 Mawrth 2018.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

NDM6683 Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu na fydd y Bil yn arwain at y canlyniadau iechyd cadarnhaol a ddymunir ar gyfer pobl Cymru ac y gallai gael effaith niweidiol ar rannau o'n cymunedau sy'n agored i niwed.

 

Dogfen Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.01

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6683 Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru).

Gosodwyd Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 23 Hydref 2017.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)  gerbron y Cynulliad ar 5 Mawrth 2018.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

NDM6683 Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu na fydd y Bil yn arwain at y canlyniadau iechyd cadarnhaol a ddymunir ar gyfer pobl Cymru ac y gallai gael effaith niweidiol ar rannau o'n cymunedau sy'n agored i niwed.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

13

36

54

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM6683 Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru).

Gosodwyd Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 23 Hydref 2017.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)  gerbron y Cynulliad ar 5 Mawrth 2018.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

0

7

53

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9.)

9. Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - Trefn Ystyried - cytuno mewn egwyddor cyn trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8.)

8. Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Adroddiad Drafft

CLA(5)-07-18 – Papur 16 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - tystiolaeth gan Heddlu De Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y dystiolaeth gan Heddlu De Cymru mewn perthynas â Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru).

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - 9 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 2 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 12/02/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-06-18 – Papur 8 – Adroddiad drafft

CLA(5)-06-18 – Papur 9 – nodyn cyngor cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – briff technegol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ynghylch Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) gan Chris Gittins, Pennaeth Datblygu Camddefnyddio Sylweddau, Beverley Morgan, Rheolwr y Bil, Bethan Roberts, Adran y Gwasanaethau Cyfreithiol, a Janine Hale, Prif Swyddog Ymchwil.

 


Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): sesiwn wybodaeth ar y cyd â'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar gasgliadau modelu diwygiedig y Sheffield Alcohol Research Group

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

 

Papur 3 – Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cyflwynodd swyddogion Llywodraeth Cymru sesiwn wybodaeth i'r Pwyllgor ar gasgliadau modelu diwygiedig y Sheffield Alcohol Research Group ar gyfer Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru).

 


Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Papur 4 – Nodyn Cyngor Technegol

Papur 5 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried fersiwn ddiwygiedig yn ei gyfarfod ar 14 Chwefror 2018.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – 21 Rhagfyr 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 8 – Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Camddefnyddio Sylweddau, Busnes y Llywodraeth a Chorfforaethol

Bethan Roberts, Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithio

Janine Hale, Prif Swyddog Ymchwil (Economeg Iechyd)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – trafod y dystiolaeth a thrafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod eitem 2 y cyfarfod.

5.2 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol a ddaeth i'r amlwg yn ystod y gwaith craffu ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) cyn iddo baratoi ei adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – gwybodaeth ychwanegol gan Alcohol Concern Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Alcohol Concern Cymru.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitemau 2 a 3 y cyfarfod.


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)l - Crynodeb o waith gaiff ei chynnal gan Dîm Allgymorth y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4a Nododd y Pwyllgor y crynodeb o’r gwaith a wnaed gan Dîm Allgymorth y Cynulliad Cenedlaethol.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - Gwybodaeth ychwanegol gan Yr Athro Stockwell, Prifysgol Victoria

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan yr Athro Stockwell, Prifysgol Victoria.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - Gwybodaeth ychwanegol gan Chris Snowdon, Sefydliad Materion Economaidd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Chris Snowdon, y Sefydliad Materion Economaidd.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6 - Alcohol Concern Cymru

Dr Richard Piper, Prif Weithredwr, Alcohol Research UK

Andrew Misell, Cyfarwyddwr, Alcohol Concern Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Alcohol Concern Cymru.

2.2 Cytunodd Andrew Misell a Dr Richard Piper i ddarparu’r canlynol i’r Pwyllgor:

- nifer yr unigolion sy’n derbyn triniaeth cymorth alcohol yng Nghymru;

- y grŵp oedran sydd fwyaf tebygol o fod yn aml-ddefnyddio alcohol a chyffuriau.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7 – Byddin yr Iachawdwriaeth a Barnardo's

Lynden Gibbs, Byddin yr Iachawdwriaeth

Tim Ruscoe, Swyddog Materion Cyhoeddus Cymru, Barnardo’s

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Fyddin yr Iachawdwriaeth a Barnardo’s.

 


Cyfarfod: 07/12/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/12/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Tracey Breheny Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Camddefnyddio Sylweddau, Busnes y Llywodraeth a Chorfforaethol

Janine Hale, Prif Swyddog Ymchwil (Economeg Iechyd)

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Camddefnyddio Sylweddau, Llywodraeth a Busnes Corfforaethol; a Janine Hale, Prif Swyddog Ymchwil (Economeg Iechyd) ar oblygiadau ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru).

 

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i:

·         ddarparu gwybodaeth am yr adolygiad cymheiriaid a gynhaliwyd ar y ffynonellau data a ddefnyddiwyd yn y gwaith modelu gan Brifysgol Sheffield;

·         darparu rhagor o wybodaeth am yr arian a ddyrennir i godi ymwybyddiaeth o'r isafbris am alcohol;

·         adrodd yn ôl i'r Pwyllgor yn dilyn y cyfarfod rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru a swyddogion y Swyddfa Gartref, yn enwedig mewn perthynas ag unrhyw effaith ar y fframwaith ariannol; ac

·         adrodd yn ôl i'r Pwyllgor ar drafodaethau â Chonsortiwm Manwerthu Cymru ynghylch ardoll wirfoddol bosibl.

 


Cyfarfod: 29/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 4 – Grŵp Ymchwil Alcohol Sheffield, Prifysgol Sheffield

John Holmes, Uwch-gymrawd Ymchwil, Grŵp Ymchwil Alcohol Sheffield

Colin Angus, Cymrawd Ymchwil, Grŵp Ymchwil Alcohol Sheffield

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Grŵp Ymchwil Alcohol Sheffield.

 


Cyfarfod: 29/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitemau 2 a 3 y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 29/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – Llythyr gan yr Athro Jon Nelson ynglŷn â Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Athro Jon Nelson mewn perthynas â Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru).

 


Cyfarfod: 29/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 5 – Y Sefydliad Materion Economaidd

Chris Snowdon, Pennaeth Economeg Ffordd o Fyw, Sefydliad Materion Economaidd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolydd o'r Sefydliad Materion Economaidd.

3.2 Cytunodd Chris Snowdon i rannu gyda'r Pwyllgor astudiaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn ymwneud â'r canlyniadau anfwriadol posibl sy'n deillio o gyflwyno isafbris uned am alcohol, a llwybrau hysbys i ddibyniaeth.

 


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Tracey Breheny, Llywodraeth Cymru

Bethan Roberts, Llywodraeth Cymru

Janine Hale, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-28-17 – Papur 1 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â bwriad polisi

CLA(5)-28-17 – Papur 2 – Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru ynghylch Dyfarniad y Goruchaf Lys ym mater y Scotch Whisky Association v Yr Arglwydd Adfocad ac un arall

CLA(5)-28-17 – briff y Gwasanaethau Cyfreithiol (Saesneg yn unig)

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru), fel y'i cyflwynwyd (PDF 126KB)

Memorandwm Esboniadol (2MB)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 23/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â gwaith craffu cyfnod 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynglŷn â gwaith craffu cyfnod 1.

 


Cyfarfod: 23/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - llythyr gan y Pwyllgor at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â gwaith craffu cyfnod 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â gwaith craffu cyfnod 1.

 


Cyfarfod: 23/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Pris Isaf am Alcohol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod eitemau 2, 3 ac 4 o'r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 23/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2 - BMA Cymru, Coleg Brenhinol y Meddygon a Choleg Brenhinol y Seiciatryddion

Dr David Bailey, BMA Cymru

Dr Ruth Alcolado, Coleg Brenhinol y Meddygon

Dr Ranjini Rao, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr BMA Cymru, Coleg Brenhinol y Meddygon a Choleg Brenhinol y Seiciatryddion.

 


Cyfarfod: 23/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3 - Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

David Riley, Cadeirdydd Penaethaid Safonau Masnach Cymru, a Phennaeth Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd yn Ynys Môn

David Jones, Cydlynydd Cenedlaethol, Safonau Masnach Cymru

Simon Wilkinson, Swyddog Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

4.2 Cytunodd Simon Wilkinson i archwilio ffyrdd gwahanol/ychwanegol o gryfhau’r agenda rheoli alcohol yng Nghymru ac i baratoi nodyn i’r Pwyllgor, os oedd hynny’n briodol. 

 


Cyfarfod: 23/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1 - Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd y byrddau iechyd

Dr Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Fiona Kinghorn, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Conrad Eydmann, Pennaeth Strategaeth a Chomisiynu Partneriaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dr Julie Bishop, Cyfarwyddwr Gwella Iechyd, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd y byrddau iechyd.

2.2 Cytunodd Julie Bishop i roi gwybodaeth am adeg  pan fyddai gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd y cyhoedd yn gyfforddus â’r cydbwysedd rhwng fforddiadwyedd a faint y mae pobl yn ei yfed. 


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Goblygiadau ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Papur 12 – Craffu ariannol ar y Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor oblygiadau ariannol Bil Iechyd Cyhoeddus (Isafbris am Alcohol) (Cymru) a chytunodd i wahodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer gwaith craffu pellach.

 


Cyfarfod: 09/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6.)

6. Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru) – Sesiwn dystiolaeth gyda Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Camddefnyddio Sylweddau, Busnes y Llywodraeth a Chorfforaethol

Bethan Roberts, Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithio

Janine Hale, Prif Swyddog Ymchwil (Economeg Iechyd)

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

 

Memorandwm esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/11/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8.)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru) – Trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 09/11/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6.)

6. Goblygiadau ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Papur 9 – Craffu ariannol ar y Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - briff technegol ac ystyried y dull o graffu Cyfnod 1 (ar yr amod y caiff ei gyflwyno)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor friff ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) gan Tracy Breheney, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Camddefnyddio Sylweddau, Beverley Morgan, Rheolwr y Bil, Bethan Roberts, Adran y Gwasanaethau Cyfreithiol a Janine Hale, Prif Swyddog Ymchwil.