Cyfarfodydd

Tai carbon isel: yr her

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

6 Trafod adroddiad drafft yr ymchwiliad i Dai Carbon Isel: yr Her

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau y dylai'r adroddiad drafft gael ei gyhoeddi ym mis Awst 2018 gyda rhai newididau.

 


Cyfarfod: 04/07/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i dai carbon isel: yr her

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Prys Davies, Is-adran Datgarboneiddio ac Ynni

Lisa Dobbins, Pennaeth a Datgarboneiddio Tai, Yr Is-adran Cartrefi a Lleoedd

Francois Samuel, Rheoliad Adeiladu, Is-adran Gynllunio

Kevin Hammet, Uwch Swyddog Datgarboneiddio Tai

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a'r Gweinidog Tai ac Adfywio gwestiynau gan Aelodau. 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i roi mwy o wybodaeth i'r Pwyllgor am Grŵp Alinio Adeiladu Llywodraeth Cymru.

 

 


Cyfarfod: 26/04/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6.)

Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd: Adeiladu Economi Carbon Isel yng Nghymru - Trafodaeth â'r Arglwydd Deben


Cyfarfod: 08/03/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Dai Carbon Isel: yr her - y seithfed sesiwn dystiolaeth

Donna Griffiths, Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu Cymru

Anthony Rees, Sgiliau Adeiladu Cyfle

Owain Jones, Sgiliau Adeiladu Cyfle

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Donna Griffiths o Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu, ac Anthony Rees ac Owain Jones o Cyfle Building Skills gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 08/03/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth a gafwyd mewn perthynas â'r ymchwiliad

Cofnodion:

Trafododd aelodau'r Pwyllgor y materion a godwyd yn ystod y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 08/03/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Dai carbon isel: yr her - y chweched sesiwn dystiolaeth

Mark Harris, Swyddog Cynllunio a Pholisi, Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi Cymru

Ifan Glyn, Cyfarwyddwr, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Mark Harris o Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi Cymru ac Ifan Glyn o Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 28/02/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' - y bedwaredd sesiwn dystiolaeth

James Williams, Cyfarwyddwr - Sero Homes Limited

Jon Bootland, Prif Weithredwr - Ymddiriedolaeth Passivhaus

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Jon Bootland o'r Ymddiriedolaeth Passivhaus a James Williams o Sero Homes gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 28/02/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Members discussed the evidence presented during the meeting.


Cyfarfod: 28/02/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' - y bumed dystiolaeth gyntaf

Alex Rathmell, Pennaeth Datblygu Marchnad y DU - National Energy Foundation

 

Cofnodion:

Alex Rathmell from the National Energy Foundation answered questions on his presentation to the Committee on the Energiesprong initiative in the UK.


Cyfarfod: 15/02/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i 'Tai carbon isel: yr her' - y bumed sesiwn dystiolaeth

Dr Roisin Willmott OBE, Cyfarwyddwr Cymru a Gogledd Iwerddon, Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol Cymru

Andrew Sutton, Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru

Neville Rookes, Swyddog Polisi (Amgylchedd), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Dr Roisin Willmott, Andrew Sutton a Neville Rookes gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 06/02/2018 - Y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd (Eitem 3.)

Trafod adroddiad Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU: ‘Building a Low Carbon Economy for Wales’


Cyfarfod: 24/01/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

4 Ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' - yr ail sesiwn dystiolaeth

Hugh Russell, Cartrefi Cymunedol Cymru

David Weatherall, Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

David Bolton, Cartrefi Melin

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ymatebodd David Weatherall o'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Hugh Russell o Cartrefi Cymunedol Cymru a David Bolton o Melin Homes i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 24/01/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' - y sesiwn dystiolaeth gyntaf

Dr Joanne Patterson, Prifysgol Caerdydd

David Thorpe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Chris Jofeh, ARUP

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ymatebodd Dr Joanne Patterson, o Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Chris Jofeh o ARUP a David Thorpe o'r Drindod Dewi Sant i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

 


Cyfarfod: 18/01/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 1.)

Ymweliad â Phrifysgol Abertawe fel rhan o’r ymchwiliad i dai carbon isel


Cyfarfod: 14/12/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

Ymchwiliad i 'dai carbon isel: yr her' - trafod tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth ysgrifenedig a chytunwyd i gynnal sesiynau tystiolaeth lafar yn nhymor y gwanwyn.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu