Cyfarfodydd

SL(5)119 - Rheoliadau Ad-dalu Benthyciadau i Fyfyrwyr a Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig (Diwygio) 2017

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

4 SL(5)119 - Rheoliadau Ad-dalu Benthyciadau i Fyfyrwyr a Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig (Diwygio) 2017

CLA(5)-21-17 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-21-17 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-21-17 – Papur 4 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad

Cytunodd y Pwyllgor i fynd ar drywydd y ffaith nad yw offerynnau cyfansawdd ond yn cael eu creu yn Saesneg.