Cyfarfodydd

Archwiliad o Berthnasoedd Cytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ag RKC Associates Ltd a’i Berchennog

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Archwiliad o Berthynas Gytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ag RKC Associates Ltd a’i Berchennog: llythyr gan Maria Battle, Cadeirydd y Bwrdd (6 Chwefror 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Archwiliad o Gydberthynas Gytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gydag RKC Associates Ltd a'i Berchennog: llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (3 Medi 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Archwiliad o Gydberthynas Gytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gydag RKC Associates Ltd a'i Berchennog

PAC(5)-10-18 Papur 2 – Llythyr gan Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

PAC(5)-10-18 Papur 2A - Atodiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun gweithredu a'r ffaith y darperir diweddariad pellach ym mis Medi.

 

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Archwiliad o Gydberthynas Gytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gydag RKC Associates Ltd a'i Berchennog: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (24 Tachwedd 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Archwiliad o Gydberthynas Gytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gydag RKC Associates Ltd a'i Berchennog: Gwybodaeth ychwanegol gan BIP Prifysgol Caerdydd a'r Fro (30 Tachwedd 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 14)

Archwiliad o Gydberthynas Gytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gydag RKC Associates Ltd a'i Berchennog: Trafodwyd y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

14.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunwyd i ddychwelyd i'r mater unwaith y derbyniwyd yr adroddiad gwrth-dwyll.

14.2 Yn y cyfamser, cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Brif Weithredwr a Chadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn tynnu sylw at bryderon y Pwyllgor ac yn ceisio sicrwydd y bydd eu cynllun gweithredu yn mynd i'r afael â'r holl faterion a godwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol a'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

11 Archwiliad o Gydberthynas Gytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gydag RKC Associates Ltd a'i Berchennog: Sesiwn dystiolaeth

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-23-17 Papur 10 - Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-23-17 Papur 11 - Papur gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

PAC(5)-23-17 Papur 12 – Llythyr gan Lwodraeth Cymru

 

Len Richards - Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Maria Battle - Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar Len Richards, Prif Weithredwr a Maria Battle, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar yr  Archwiliad o Gydberthynas Gytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gydag RKC Associates Ltd a'i Berchennog.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Archwiliad o Gydberthynas Gytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gydag RKC Associates Ltd a'i Berchennog: Gwybodaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Cofnodion:

2.1 Rhoddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru wybodaeth ar lafar ar ganfyddiadau ei Archwiliad o Reoliadau Contractio Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gyda RKC Associates Ltd a'i Berchennog, a gyhoeddwyd ar 17 Gorffennaf 2017.