Cyfarfodydd

Adolygiad o'r cymorth staffio i’r Aelodau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/04/2020 - Bwrdd Taliadau (Eitem 3)

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Newid i Weithdrefnau Disgyblu a Chwyno’r staff cymorth

·         Ymatebion i'r ymgynghoriad – Papur 4

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

1.1     Trafododd y Bwrdd yr ymatebion a gafwyd i'w ymgynghoriad. Penderfynodd y Bwrdd weithredu’r newidiadau i Weithdrefnau Disgyblu a Chwyno’r staff cymorth. Cytunodd y Bwrdd y dylai'r newidiadau ddod i rym ar unwaith.

Cam gweithredu:

-     Yr ysgrifenyddiaeth i ddiwygio’r Gweithdrefnau a’u cyflwyno i’r Aelodau a’r staff cymorth.

 


Cyfarfod: 27/02/2020 - Bwrdd Taliadau (Eitem 5)

Eitem ar gyfer penderfyniad: Yswiriant Atebolrwydd Arferion Cyflogaeth

·         Papur trosolwg – Papur 7

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

5.1        Bu'r Bwrdd yn ystyried ac yn trafod opsiynau a chostau ar gyfer darparu yswiriant Atebolrwydd Arferion Cyflogaeth yr Aelodau.

5.2        Cytunodd y Bwrdd i gynnal y trefniadau yswiriant presennol.

Cam gweithredu:

-     Cytunodd y Bwrdd i ysgrifennu at Gomisiwn y Cynulliad yn nodi y bydd y trefniadau yswiriant cyfredol yn cael eu cynnal ac y bydd cost yr yswiriant Atebolrwydd Arferion Cyflogaeth yn cael ei thalu gan Gomisiwn y Cynulliad.


Cyfarfod: 27/02/2020 - Bwrdd Taliadau (Eitem 2)

Eitem ar gyfer penderfyniad: Adolygiad o’r llawlyfr staff cymorth

·         Papur cwmpasu’r adolygiad – Papur 4, Atodiadau 1 - 6

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8
 • Cyfyngedig 9
 • Cyfyngedig 10
 • Cyfyngedig 11
 • Cyfyngedig 12
 • Cyfyngedig 13
 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

2.1        Croesawodd y Bwrdd Joanna Adams i'r cyfarfod.

2.2        Trafododd y Bwrdd gwmpas adolygiad o'r llawlyfr i staff cymorth.

2.3        Cytunodd y Bwrdd, yn dilyn trafodaeth ar yr adolygiad o'r llawlyfr, y byddai'n briodol adnewyddu'r contract presennol i adlewyrchu'r newidiadau i’r llawlyfr. Byddai hyn yn sicrhau eu bod yn gydnaws â’i gilydd a'u bod yn addas ar gyfer y Chweched Senedd.  

2.4        Nododd y Bwrdd y byddai Cymorth Busnes i’r Aelodau yn trafod hyn ymhellach gyda'r Grwpiau Cynrychiolwyr dros yr wythnosau nesaf.  

 


Cyfarfod: 21/11/2019 - Bwrdd Taliadau (Eitem 2)

Eitem i’w thrafod: Adolygiad chwe mis o hyblygrwydd y lwfansau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

2.1     Trafododd y Bwrdd adolygiad chwe mis o hyblygrwydd y lwfansau staff yn dilyn y broses o roi newidiadau ar waith, gan gynnwys dileu’r cap 111 awr ar gyflogi staff a gyflogir yn barhaol, cyllidebu costau cyflogau ar sail costau gwirioneddol, a newidiadau i'r opsiynau i drosglwyddo cyllid sydd ar gael i'r Aelodau.

 

2.2     Cytunodd y Bwrdd y byddai’n cynnal adolygiad pellach ym mis Ebrill 2020 er mwyn gwneud gwaith monitro pellach ar natur effaith y newidiadau. 

 

2.3     Cytunodd y Bwrdd y byddai’n newid y geiriad ar drosglwyddiadau yn y Penderfyniad er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn fwy clir.

 

 

 


Cyfarfod: 23/05/2019 - Bwrdd Taliadau (Eitem 3)

Eitem i'w thrafod: Adolygiad chwe mis o hyblygrwydd lwfansau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

3.1        Trafododd y Bwrdd adolygiad chwe mis o hyblygrwydd lwfansau staffio yn dilyn gweithredu newidiadau a oedd yn cynnwys cael gwared ar y cap 111 awr ar gyflogi staff parhaol, cyllidebu costau cyflogau yn ôl y costau gwirioneddol, a newidiadau i'r opsiynau trosglwyddo sydd ar gael i Aelodau.

3.2        Cytunodd y Bwrdd i gynnal adolygiad pellach ym mis Tachwedd a mis Ionawr i ganiatáu i'r newidiadau gael mwy o amser i gael effaith. Cytunodd y Bwrdd i gynnal ymgynghoriad pellach os oes angen unrhyw newid o ganlyniad i'r ystyriaethau hyn yn y dyfodol. 

 

 


Cyfarfod: 23/05/2019 - Bwrdd Taliadau (Eitem 6)

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Adroddiad drafft ar yr adolygiad o'r cymorth staffio i'r Aelodau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23
 • Cyfyngedig 24

Cofnodion:

6.1 Trafododd a chytunodd y Bwrdd ei adroddiad drafft ar yr adolygiad o'r cymorth staffio i Aelodau, yn amodol ar fân newidiadau.

6.2 Cytunodd y Bwrdd i gyhoeddi'r adroddiad yn fuan.

 


Cyfarfod: 17/01/2019 - Bwrdd Taliadau (Eitem 2)

Eitem i benderfynu yn ei chylch: Adolygiad o’r cymorth staffio i’r Aelodau a’r gweithdrefnau disgyblu a chwyno: Trafod yr ymatebion i'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 27
 • Cyfyngedig 28

Cofnodion:

Adolygiad o'r cymorth staffio i'r Aelodau

2.1         Trafododd y Bwrdd yr ymatebion a ddaeth i law ynghylch ei gynigion i ddiwygio'r trefniadau ariannu i gyflogi aelodau o'r teulu (cynigion un a dau yn yr ymgynghoriad).

2.2.        Ar ôl ystyried yr ymatebion ochr yn ochr ag amcanion statudol y Bwrdd, gan wneud hynny’n ofalus ac â meddwl agored, cytunodd y Bwrdd i  ddiwygio’i gynigion gwreiddiol mewn perthynas â’r trefniadau ariannu ar gyfer cyflogi aelodau o'r teulu.

2.3.        Cytunodd y Bwrdd i ofyn am ragor o gyngor cyn rhoi unrhyw newidiadau ar waith o ran y trefniadau ariannu i gyflogi aelodau o’r teulu.

2.4.        Trafododd y Bwrdd yr ymatebion a ddaeth i law mewn perthynas â’i gynigion i ddiwygio telerau ac amodau staff cymorth (cynigion tri, pedwar a phump) a chytunodd i gyflwyno’r newidiadau ganlyn o 1 Ebrill 2019 ymlaen

-     addasu cyflogau staff cymorth ym mis Ebrill bob blwyddyn yn ôl y newid yn yr Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE)

-     cyflwyno diwrnodau braint ar gyfer staff cymorth;

-     cyflwyno polisi newydd i ganiatáu i staff cymorth fedru hawlio absenoldeb tosturiol.

2.5    Cytunodd y Bwrdd y dylai'r ysgrifenyddiaeth gydweithio ar ei ran â chynrychiolwyr staff cymorth i sicrhau bod y polisi absenoldeb tosturiol yn addas i'r diben.

Camau i’w cymryd

Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn:

-     ceisio rhagor o gyngor ynghylch penderfyniad y Bwrdd i gyflwyno’r newidiadau arfaethedig i gynigion un a dau;

-     gweithio gyda staff cymorth i ddatblygu'r polisi absenoldeb tosturiol;

-     rhoi gwybod i'r Aelodau a'r staff cymorth am y newidiadau arfaethedig unwaith y bydd penderfyniad y Bwrdd yn derfynol;

-     paratoi Penderfyniad diwygiedig i'w gyhoeddi ym mis Ebrill 2019.

Adolygiad o'r Gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno

2.6      Trafododd y Bwrdd yr ymatebion a ddaeth i law mewn perthynas â chynigion chwech a saith a chytunodd i ddiwygio'r ddwy weithdrefn i sicrhau eu bod yn gyfredol ac yn cyd-fynd â pholisi Urddas a Pharch y Cynulliad.

2.7      Cytunodd y Bwrdd y dylai'r ysgrifenyddiaeth gydweithio â chynrychiolwyr staff cymorth ar ei ran i sicrhau bod y gweithdrefnau'n addas i'r diben.

Camau i’w cymryd

Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn:

-     gweithio gyda staff cymorth i ddatblygu'r gweithdrefnau;

-     rhoi gwybod i'r Aelodau a'r staff cymorth am y newidiadau arfaethedig unwaith y bydd penderfyniad y Bwrdd yn derfynol.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Bwrdd Taliadau (Eitem 3)

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: Cwmpas yr adolygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 31

Cofnodion:

3.1.     Trafododd y Bwrdd ei flaenraglen waith ar gyfer adolygu ei Benderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad, a fyddai'n bodloni ei amcan o ran cyhoeddi'r Penderfyniad ym mis Mai 2020, blwyddyn cyn yr etholiad nesaf. Cytunodd y Bwrdd ar y flaenraglen waith hon.

3.2.     Nododd y Bwrdd y gallai agenda diwygio etholiadol y Cynulliad effeithio ar ei raglen waith, a chytunodd i fonitro datblygiad y gwaith hwn.

3.3.     Cytunodd y Bwrdd i rannu gwybodaeth bellach ynglŷn â'r rhaglen waith gydag Aelodau a staff cymorth, gan gynnwys manylion ynghylch sut y gallant rannu eu sylwadau â'r Bwrdd, maes o law.

Camau gweithredu:

Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn:

-        monitro datblygiad agenda diwygio etholiadol y Cynulliad;

-        rhannu gwybodaeth bellach gydag Aelodau a staff cymorth pan fo'n briodol.


Cyfarfod: 11/10/2018 - Bwrdd Taliadau (Eitem 2)

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Cymorth Staffio ar gyfer Aelodau’r Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 34
 • Cyfyngedig 35
 • Cyfyngedig 36

Cofnodion:

2.1.     Trafododd y Bwrdd y dystiolaeth a gafwyd fel rhan o'r adolygiad a chytunodd ar yr eitemau a ganlyn:

-        pa faterion y byddai'n eu gohirio tan ei adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad;

-        pa faterion y byddai'n ymgynghori arnynt fel rhan o'r adolygiad hwn;

-        y camau nesaf yn dilyn ei ymgynghoriad ar hyblygrwydd y lwfansau sy'n ymwneud â'r Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol.

Materion i'w hystyried o fewn ffrydiau gwaith eraill y Bwrdd

2.2.     Trafododd y Bwrdd y dystiolaeth a gafwyd ar nifer o faterion, a chytunodd y byddai rhai o'r materion hyn yn cael eu hystyried fel rhan o'i adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.

Cam gweithredu:

Y Bwrdd i drafod y dystiolaeth a gafwyd fel rhan o'i adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.

Ymgynghori ar y materion sy'n weddill

2.3.     Trafododd y Bwrdd y dystiolaeth a gafwyd ynghylch y darpariaethau canlynol:

-        cyllid ar gyfer cyflogi aelodau o'r teulu;

-        amodau a thelerau staff cymorth;

-        cyflogau staff cymorth.

2.4.     Cytunodd y Bwrdd ei fod wedi cael digon o dystiolaeth ar y materion hyn i ymgynghori ar nifer o gynigion i ddiwygio'r darpariaethau a amlinellir isod:

-        cael gwared ar y cyllid i Aelodau'r Cynulliad gyflogi aelodau o'r teulu a phartneriaid o'r diddymiad nesaf;

-        cael gwared ar y cyllid ar gyfer unrhyw aelodau teulu newydd a benodwyd (neu a ddyrchafwyd neu y newidiwyd eu contract cyfredol) ar ôl 24 Hydref 2018;

-        addasu cyflogau'r staff cymorth ym mis Ebrill bob blwyddyn yn ôl y newid yn yr Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion;

-        cyflwyno diwrnodau braint ar gyfer staff cymorth;

-        cyflwyno polisi absenoldeb tosturiol newydd ar gyfer y staff cymorth.

2.5.     Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad fyddai 13 Rhagfyr 2018.

Camau gweithredu

Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn:

-        cyhoeddi ac yn hyrwyddo'r ymgynghoriad;

-        paratoi crynodeb o'r ymatebion i'r Bwrdd ei ystyried.

Ymgynghori ar hyblygrwydd y lwfansau sy'n ymwneud â'r Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol

2.6.     Trafododd y Bwrdd yr ymatebion i'r ymgynghoriad a chytunodd y dylid gweithredu'r newidiadau a ganlyn:

-        dileu'r ddarpariaeth yn y Penderfyniad ar gyfer unrhyw drosglwyddiadau newydd o arian o Lwfans Staffio'r Aelod i'r Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol o 1 Hydref. O ran yr Aelodau hynny sy'n trosglwyddo arian o'u Lwfans Staffio i'w Lwfansau Pleidiau Gwleidyddol ar hyn o bryd, rhoddir caniatâd iddynt barhau i drosglwyddo'r un swm bob blwyddyn tan ddiwedd y Pumed Cynulliad;

-        cyllidebu'r Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol yn ôl pwyntiau talu gwirioneddol o 1 Ebrill 2019;

-        cyhoeddi gwariant pob Plaid Wleidyddol o’i Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol o 1 Ebrill 2019.

Camau gweithredu:

Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn:

-        hysbysu'r Aelodau a'r staff cymorth o'r newidiadau sydd i ddod;

-        paratoi Penderfyniad diwygiedig ar gyfer ei gyhoeddi.


Cyfarfod: 24/05/2018 - Bwrdd Taliadau (Eitem 3)

Eitem i'w thrafod: Adolygiad o gefnogaeth staffio i’r Aelodau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 39
 • Cyfyngedig 40
 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Ymgynghori ar hyblygrwydd y lwfansau i Aelodau’r Cynulliad

3.1.     Trafododd y Bwrdd yr ymatebion i'r ymgynghoriad a chytunodd i weithredu'r newidiadau canlynol o 1 Hydref 2018:

-    dileu'r terfyn o 111 o oriau ar staff a gyflogir yn barhaol;

-    caniatáu i'r Aelodau drosglwyddo hyd at 25 y cant o'u Lwfans Costau Swyddfa a'r arian llawn gan y Gronfa Polisi, Ymchwil a Chyfathrebu yn eu Lwfans Staffio.

3.2.     Cytunodd y Bwrdd gan y byddai'r newidiadau i'r weithdrefn trosglwyddo ariannol yn cael eu gweithredu hanner ffordd drwy'r flwyddyn ariannol, byddai'r swm sydd ar gael i'w drosglwyddo yn pro rata ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19.

3.3.     Cytunodd y Bwrdd i gyfrifo'r balans sy'n weddill o'r Lwfans Staffio ar y gost wirioneddol yn hytrach na chyfanswm y gost uchaf fel yw'r arfer ar hyn o bryd. Byddai'r newid hwn yn cael ei weithredo o 1 Ebrill 2019 er mwyn caniatáu i roi systemau priodol ar waith i helpu Aelodau i reoli unrhyw anwadalrwydd yn y gyllideb.

3.4.     Cytunodd y Bwrdd hefyd i gyhoeddi gwariant pob Aelod unigol ar ei Lwfans Staffio ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol. Bydd yr un weithdrefn a ddefnyddir i gyhoeddi gwariant arall yn erbyn pob Aelod unigol yn cael ei dilyn er mwyn cyhoeddi'r wybodaeth. Pe bai Aelod ond yn cyflogi un aelod o staff cymorth o fewn y flwyddyn ariannol, ni fydd y wybodaeth honno'n cael ei chyhoeddi.

3.5.     Cytunodd y Bwrdd i roi crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad mewn unrhyw ddeunydd y bydd yn ei gynhyrchu ar ddiwedd yr adolygiad.

 

Camau gweithredu

Yr ysgrifenyddiaeth i:

-    roi gwybod i Aelodau a staff cymorth am y newidiadau sydd i ddod;

-    paratoi Penderfyniad diwygiedig i'w gyhoeddi ym mis Hydref 2018;

-    paratoi canllawiau ar gyfer Aelodau a staff cymorth.

 

Ymgynghori ar hyblygrwydd y lwfansau i Bleidiau Gwleidyddol

3.6.     Trafododd y Bwrdd oblygiadau'r newidiadau hyn ar y Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol a chytunodd i ymgynghori ar y cynigion a ganlyn:

-    cyllidebu Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol ar bwyntiau cyflog gwirioneddol;

-    cyhoeddi’r gwariant y mae pob Plaid Wleidyddol yn ei wneud ar ei Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol;

-    cael gwared ar y ddarpariaeth yn y Penderfyniad sy'n caniatáu ar gyfer trosglwyddo unrhyw arian newydd o Lwfans Staffio yr Aelod i'r Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol.

3.7.     Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad fyddai 20 Gorffennaf 2018.

3.8.     Cytunodd y Bwrdd i edrych eto ar y materion eraill a nodir yn ystod yr adolygiad yn ystod tymor yr hydref.

 

Camau gweithredu

Yr ysgrifenyddiaeth i:

-    gyhoeddi a hyrwyddo'r ymgynghoriad;

-    paratoi crynodeb o'r ymatebion er mwyn i'r Bwrdd eu hystyried.

 

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Bwrdd Taliadau (Eitem 5)

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Adolygiad o gefnogaeth staffio i’r Aelodau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44
 • Cyfyngedig 45

Cofnodion:

5.1.    Trafododd y Bwrdd y dystiolaeth a ddaeth i law hyd yma ar gyfer adolygu cymorth staffio i Aelodau. Trafododd y Bwrdd pa faterion a allai fod angen eu hystyried ymhellach a pha faterion y gellid mynd i'r afael â nhw yn gynt.

5.2.    Cytunodd y Bwrdd i ymgynghori ar y materion canlynol ar unwaith:

-    cyllidebu Lwfans Staffio ar bwyntiau cyflog gwirioneddol;

-    cyhoeddi'r gwariant y mae pob Aelod unigol yn ei wneud ar eu Lwfans Staffio;

-    dileu'r cap o 111 awr ar gyfer staff cymorth a gyflogir yn barhaol;

-    cynyddu'r hyblygrwydd o drosglwyddo arian rhwng cyllidebau.

5.3.    Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad fyddai dydd Gwener 11 Mai 2018.

5.4.    Cytunodd y Bwrdd i edrych eto ar faterion eraill a nodwyd yn ystod yr adolygiad yn ei gyfarfod ym mis Mai.

 

Camau i'w cymryd

Yr ysgrifenyddiaeth i:

-    gyhoeddi a hyrwyddo'r ymgynghoriad;

-    paratoi crynodeb o'r ymatebion er mwyn i'r Bwrdd eu hystyried.


Cyfarfod: 25/01/2018 - Bwrdd Taliadau (Eitem 2)

Eitem i'w thrafod: Adolygiad o gefnogaeth staffio i’r Aelodau Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

2.1         Ystyriodd y Bwrdd y dystiolaeth yr oedd wedi'i chlywed hyd yn hyn mewn perthynas â chylch gorchwyl yr adolygiad.

2.2         Cytunodd y Bwrdd i drefnu rhagor o gyfweliadau â’r Aelodau a’r staff cymorth, os oeddynt ar gael, i sicrhau bod ei sampl yn gynrychiadol o'r ddau grŵp.

Camau gweithredu:

Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd i:

-     gysylltu â swyddfeydd yr Aelodau i bennu dyddiadau cyfweld cyfleus;

-     paratoi crynodeb thematig o'r holl dystiolaeth a ddaeth i law hyd yn hyn er mwyn i’r Bwrdd ei ystyried yn ei gyfarfod nesaf.


Cyfarfod: 25/01/2018 - Bwrdd Taliadau (Eitem 4)

Adolygiad o’r gefnogaeth staffio i’r Aelodau: Digwyddiad ymgysylltu â’r Staff Cymorth

Cofnodion:

4.1         Ystyriodd y Bwrdd y materion a godwyd yn ystod ei ddigwyddiad ymgysylltu â’r staff cymorth.


Cyfarfod: 23/11/2017 - Bwrdd Taliadau (Eitem 3)

Eitem i benderfynu arni: Adolygiad o’r cymorth staffio ar gyfer yr Aelodau: Cynigion ar gyfer casglu data

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 52
 • Cyfyngedig 53

Cofnodion:

3.1 Nododd y Bwrdd y flaenraglen waith ddiwygiedig ar gyfer yr adolygiad.

3.2 Ystyriodd y Bwrdd a chytunodd ar y cwestiynau drafft i’w defnyddio yn ystod y cyfweliadau un-i-un gydag Aelodau a Staff Cymorth i lywio’r adolygiad. Nododd y Bwrdd y byddai’r rhai a wahoddwyd i gyfweliad yn cynrychioli demograffeg Aelodau a Staff Cymorth yn fras.

3.3 Cytunodd y Bwrdd y dylai’r cwestiynau ar gyfer y cyfweliad hefyd ffurfio arolwg a fyddai’n agored i’r holl Aelodau a’u Staff Cymorth eu cwblhau. Nododd y Bwrdd y dylai’r arolwg fod ar gael yn electronig ac mewn copi caled.

3.4 Cytunodd y Bwrdd y dylai’r cwestiynau ar gyfer y cyfweliad a’r arolwg gael eu treialu gyda’r Grwpiau Cynrychiolwyr.

3.5 Cytunodd y Bwrdd i gynnal digwyddiad gwybodaeth dros dro ar gyfer Staff Cymorth i drafod yr adolygiad.

Camau gweithredu:

Yr ysgrifenyddiaeth i:

-       baratoi fersiynau terfynol o sgript y cyfweliad a’r arolwg, a’u hail-ddosbarthu’n electronig i’r Bwrdd i’w hadolygu;

-       treialu’r cwestiynau gyda’r Grwpiau Cynrychiolwyr;

-       lansio’r arolwg yn gynnar ym mis Rhagfyr;

-       nodi ffyrdd arloesol o annog Aelodau a Staff Cymorth i gwblhau’r arolwg;

-       trefnu i’r cyfweliadau ddigwydd ym mis Ionawr; a

-       threfnu digwyddiad gwybodaeth dros dro ar gyfer Staff Cymorth ym mis Ionawr i drafod yr adolygiad.


Cyfarfod: 12/10/2017 - Bwrdd Taliadau (Eitem 3)

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Cytuno ar bapur cwmpasu ar gyfer yr adolygiad o strwythur gyrfa a thelerau ac amodau staff cymorth Aelodau’r Cynulliad.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 56

Cofnodion:

3.1. Trafododd y Bwrdd y papur cwmpasu ar gyfer yr adolygiad.

3.2. Er mwyn cyfrannu at y drafodaeth, rhannodd aelodau'r Bwrdd y themâu allweddol a gododd yn eu trafodaethau â staff cymorth sy'n gweithio mewn swyddfeydd etholaeth a swyddfeydd rhanbarthol, ac â Grwpiau Cynrychioli Aelodau'r Cynulliad a staff cymorth Aelodau'r Cynulliad.

3.3. Cytunodd y Bwrdd:

-     ar gylch gorchwyl yr adolygiad, yn amodol rai mân newidiadau;

-     i ailenwi'r adolygiad yn 'Adolygiad o'r cymorth staffio i'r Aelodau';

-     ar strwythur a dull gweithredu'r adolygiad, a'r amserlen a ragwelir ar ei gyfer; ac

-     y gall fod angen ailedrych ar rai o argymhellion yr adolygiad wrth baratoi'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad, i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau posibl i'r Cynulliad. 

Cam gweithredu:

Yr ysgrifenyddiaeth i drefnu cam nesaf y gwaith casglu data, er mwyn cyfrannu at yr adolygiad.


Cyfarfod: 12/07/2017 - Bwrdd Taliadau (Eitem 3)

Eitem i'w drafod: Adolygiad o strwythur gyrfa a thelerau ac amodau Staff Cymorth Aelodau'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 59
 • Cyfyngedig 60

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Bwrdd y papur yn amlinellu sut y gallai strwythuro ei adolygiad o strwythur gyrfa a thelerau ac amodau Staff Cymorth Aelodau'r Cynulliad. Cytunodd y Bwrdd i ddefnyddio amrywiaeth o dystiolaeth i lywio'r adolygiad, gan gynnwys canlyniadau'r arolwg diweddar.

 

3.2 Cytunodd y Bwrdd i ddychwelyd at y mater yn ei gyfarfod ym mis Hydref.

 

Camau gweithredu:

Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn paratoi papur cwmpasu diwygiedig i'r Bwrdd ei ystyried yn ei gyfarfod ym mis Hydref.

 


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu