Cyfarfodydd

P-05-759 Ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn adeg y Pasg 2018

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 P-05-759 Ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn adeg y Pasg 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth bellach gan Gyfoeth Naturiol Cymru a'r deisebwyr a chytunodd i gau'r ddeiseb yng ngoleuni bwriad Cyfoeth Naturiol Cymru i ailagor Ffordd y Goedwig yng ngwanwyn 2020.


Cyfarfod: 17/04/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-759 Ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn adeg y Pasg 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd, a chytunodd i barhau i edrych ar y datblygiadau a gofyn am ddiweddariad gan y deisebwyr a Chyfoeth Naturiol Cymru mewn chwe mis.

 


Cyfarfod: 09/01/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-759 Ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn adeg y Pasg 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd David Rowlands y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

 

Roedd wedi bod yn bresennol mewn cyfarfod rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a'r deisebwyr, a bydd yn mynd i gyfarfod a gynhelir yn y gwanwyn.

 

Trafododd yr Aelodau ohebiaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru, ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebwyr, a chytunodd i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf gan CNC yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus sydd ar y gweill yn y gwanwyn 2018, yn arbennig mewn perthynas â'r cynnydd a wnaed yn y trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ynghylch opsiynau cyllido posibl a'r astudiaeth ddichonoldeb sydd ar y gweill gyda Chyngor Caerffili.

 


Cyfarfod: 03/10/2017 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-759 Ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn adeg y Pasg 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru a’r deisebydd, a chytunodd i ysgrifennu yn ôl at Adnoddau Naturiol Cymru er mwyn rhannu sylwadau diweddaraf y deisebwyr a derbyn eu cynnig i ddiweddaru’r Pwyllgor erbyn dechrau mis Tachwedd ar y cynnydd a wnaed mewn perthynas â chomisiynnu astudiaeth ddichonoldeb i’r opsiynau ar gyfer Ffordd Goedwig Cwmcarn.

 


Cyfarfod: 11/07/2017 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-759 Ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn adeg y Pasg 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd David Rowlands y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

 

Mae wedi mynd o’r blaen i gyfarfodydd yr ymgyrch i ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn a nododd ei gefnogaeth i'r ymdrechion i ail-agor y Ffordd.

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at Gyfoeth Naturiol Cymru i ofyn am ragor o fanylion ynghylch amserlen yr astudiaeth o ddichonoldeb masnachol a rheolaeth y Ffordd ac i ofyn am eu barn am sylwadau'r deisebydd yn ymwneud â chyllid ar gyfer cyfleusterau eraill ar gyfer defnyddwyr beiciau mynydd.

 

 


Cyfarfod: 13/06/2017 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-759 Ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn adeg y Pasg 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i ofyn a yw Llywodraeth Cymru wedi ystyried cyllido Cyfoeth Naturiol Cymru i gefnogi'r gwaith o ailagor y Ffordd Goedwig i gerbydau ac i dynnu sylw at bryderon y deisebydd ynghylch yr amserlen ar gyfer yr astudiaeth arfaethedig.