Cyfarfodydd

P-05-757 Cael gwared ar y rhwymedigaeth ar ysgolion i gynnal gweithredoedd addoli crefyddol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Sesiwn dystiolaeth: P-05-757 Cael gwared ar y rhwymedigaeth ar ysgolion i gynnal gweithredoedd addoli crefyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon ochr yn ochr â P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol.

 

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg, a chan fod y Gweinidog yn glir na fydd Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â gwaith pellach ar y mater hwn yn ystod y Cynulliad presennol, fe gytunwyd nad oes llawer mwy y gellir ei gyflawni ar hyn o bryd. Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb, gan ddiolch i'r deisebwyr am ddefnyddio'r broses ddeisebau.

 


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-757 Cael gwared ar y rhwymedigaeth ar ysgolion i gynnal gweithredoedd addoli crefyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ychwanegol a chytunodd i ysgrifennu’n ôl at y Gweinidog Addysg i ofyn am ragor o fanylion am yr union waith y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud hyd yma yn y cyswllt hwn. Cytunodd hefyd i godi’r mater hwn yn ystod unrhyw sesiwn dystiolaeth a gaiff ei chynnal gyda’r Gweinidog Addysg yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 19/06/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-757 Cael gwared ar y rhwymedigaeth ar ysgolion i gynnal gweithredoedd addoli crefyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon ar y cyd â P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol a chytunodd i aros am y wybodaeth ddiweddaraf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar ôl i'w swyddogion gwblhau eu hadolygiad o'r pwnc hwn.

 

 


Cyfarfod: 01/05/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-757 Cael gwared ar y rhwymedigaeth ar ysgolion i gynnal gweithredoedd addoli crefyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon ynghyd â P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol a chytunodd ar y camau a ganlyn:

 

·         ysgrifennu yn ôl at Ysgrifennydd y Cabinet i bwyso am ragor o eglurder ar yr amserlen ar gyfer darparu ymateb sylweddol; ac

·         ystyried casglu rhagor o dystiolaeth ar ôl cael yr ymateb hwnnw. 

 


Cyfarfod: 13/03/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-757 Cael Gwared ar y Rhwymedigaeth ar Ysgolion i Gynnal Gweithredoedd Addoli Crefyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb ochr yn ochr â P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i ofyn am ragor o fanylion am yr ystyriaeth barhaus ynghylch materion yn ymwneud â Hawliau Dynol, CCUHP a gwahaniaethu, a gofyn a all hi ddarparu amserlen fwy manwl ar gyfer darparu ymateb o sylwedd i'r Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 03/10/2017 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-757 Cael gwared ar y rhwymedigaeth ar ysgolion i gynnal gweithredoedd addoli crefyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a chytunodd i aros am ddiweddariad gan yr Ysgrifennydd Cabinet wedi iddi ystyried y materion a godwyd gan y ddeiseb hon a P-05-765 Cadw Canllawiau Presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol.

 


Cyfarfod: 27/06/2017 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-757 Cael Gwared ar y Rhwymedigaeth ar Ysgolion i Gynnal Gweithredoedd Addoli Crefyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd ar y camau a ganlyn:

 

·         Ystyried y ddeiseb ochr yn ochr â P-05-765 Cadw canllawiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Crefyddol yn y dyfodol; ac

·         Ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i ofyn a fydd Llywodraeth Cymru yn ystyried adolygu'r gyfraith a'r canllawiau presennol ynghylch addoli ar y cyd, ac a oes ystyriaeth wedi'i rhoi i p'un a yw'r gofynion presennol yn cyd-fynd â chyfraith hawliau dynol.