Cyfarfodydd

Ymchwiliad i Fil y Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 3.1 Gohebiaeth gan y Prif Weinidog ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Bapur Gwyn y Bil Diddymu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Datganiad ar y cyd gan Brif Weinidogion Cymru a'r Alban yn ymateb i Fil yr UE (Ymadael)

CLA(5)-19-17 – Papur 11 - Datganiad ar y cyd gan Brif Weinidogion Cymru a’r Alban mewn ymateb i Fil Ymadael â’r UE

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ar y cyd a chytunwyd i’w ystyried yn y sesiwn breifat.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Yr Adran dros Adael yr Undeb Ewropeaidd: Y Bil Diddymu Taflen Ffeithiau 5: Datganoli

CLA(5)-19-17 – Papur 13 - Yr Adran dros Adael yr Undeb Ewropeaidd: Taflen Ffeithiau y Bil Diddymu 5: Datganoli

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y daflen ffeithiau.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Datganiad ysgrifenedig gan y Prif Weinidog, Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-19-17 – Papur 10 - Datganiad ysgrifenedig gan y Prif Weinidog, Bil Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a chytunwyd i’w ystyried yn y sesiwn breifat.

 


Cyfarfod: 03/07/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 3.3 Gohebiaeth wrth y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil y Diddymu Mawr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/06/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Gadael yr Undeb Ewropeaidd a Bil y Diddymu Mawr

CLA(5)-17-17 – Papur 5 – Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Brexit a Bil y Diddymu Mawr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a'r dystiolaeth gan y Llywydd ynghylch Bil y Diddymu Mawr.

 


Cyfarfod: 12/06/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Bil y Diddymu Mawr

CLA(5)-15-17 - Papur 5 - Llythyr gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Bil y Diddymu Mawr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 12/06/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Papur Gwyn Bil y Diddymu Mawr: ystyried drafft terfynol yr adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ddrafft diweddaraf Papur Gwyn Bil y Diddymu Mawr.

 

7.2 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad, yn amodol ar wneud y newidiadau y cytunwyd arnynt yn ystod ei ystyriaeth o'r drafft.

 


Cyfarfod: 05/06/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

3. Ymchwiliad i mewn i Fil y Diddymu Mawr a'i oblygiadau i Gymru. Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Bil y Diddymu Mawr: Trafodaeth

 

CLA(5)-14-17 - Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(5)-14-17 – Papur 8 - Ymateb y Pwyllgor i Bwyllgor Gweithdrefn Tŷr Cyffredin: Bil y Diddymu Mawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor faterion yn ymwneud â Phapur Gwyn Llywodraeth y DU ar Fil y Diddymu Mawr.

 


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Ymchwiliad i Fil y Diddymu Mawr a'i oblygiadau i Gymru

Papur 9 – Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol – 27 Ebrill 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch meysydd y bydd gan y Pwyllgor Cyllid ddiddordeb ynddynt.

 


Cyfarfod: 15/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Fil y Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth 1

Yr Athro John Bell, Prifysgol Caergrawnt

Yr Athro Paul Craig, Prifysgol Rhydychen

Dr Jo Hunt, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 15/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 6.5 Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i Fil y Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth 2

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Piers Bisson, Llywodraeth Cymru

Hugh Rawlings, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 15/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Ymchwiliad i Fil y Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch Papur Gwyn Bil y Diddymu Mawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch Papur Gwyn Bil y Diddymu Mawr.

 


Cyfarfod: 10/05/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y llythyr ar effaith y Bil Diddymu Mawr a chytunodd i ymateb i Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. Bydd ymateb y Pwyllgor yn nodi ei syniadau cychwynnol ar y mater hwn a goblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn enwedig mewn perthynas ag adroddiad diweddar y Pwyllgor ar ddyfodol rheoli tir yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

11 Ymchwiliad i Fil y Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol Ychwanegol

CLA(5)-12-17 – Papur 8 – Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol Ychwanegol, 27 Ebrill 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

11 Ymateb y Pwyllgor i ymchwiliad Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ’r Cyffredin i bwerau datganoledig ym ‘Mil y Diddymu Mawr’

CLA(5)-12-17 – Papur 9 - Ymateb y Pwyllgor i ymchwiliad Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ’r Cyffredin i bwerau datganoledig ym ‘Mil y Diddymu Mawr’

Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷr Cyffredin - 7fed Adroddiad - Materion dan sylw gan y Pwyllgor Gweithdrefnau yn 2017 (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb ac adroddiad Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ'r Cyffredin.