Cyfarfodydd

Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Tawelu'r traffig: effaith tagfeydd ar wasanaethau bysiau

NDM6524 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei ymchwiliad i effaith tagfeydd ar wasanaethau bysiau a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 28 Gorffennaf 2017.

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 4 Hydref 2017.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.51

NDM6524 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei ymchwiliad i effaith tagfeydd ar wasanaethau bysiau a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 28 Gorffennaf 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 11/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymateb Llywodraeth Cymru - Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.


Cyfarfod: 19/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Trafod yr adroddiad drafft - Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

  • Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cyfarfod: 13/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith - Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Simon Jones, Cyfarwyddwr, Trafnidiaeth ac Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru

Sheena Hague, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Rheoli'r Rhwydwaith, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Atebodd Ken Skates, Simon Jones, Sheena Hague a Rhodri Griffiths gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

7.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i ddarparu rhagor o ddata am gymhorthdal cymharol ar gyfer teithio ar fysiau a threnau.


Cyfarfod: 29/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 The TAS Partnership Limited - Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Chris Martin, Cyfarwyddwr The TAS Partnership, The TAS Partnership Limited

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Chris Martin gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 29/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gweithredwyr gwasanaethau bysiau - Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

John Pockett, Cyfarwyddwr, Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru (CPT Cymru)

Richard Davies, Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Masnachol Bws Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd John Pocket a Richard Davies gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 29/06/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llywodraeth leol - Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Charlie Nelson, Rheolwr Trafnidiaeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf / Cymdeithas Cydgysylltwyr Trafnidiaeth Cymru

Adrian Morgan, Cynllunydd Trafnidiaeth Strategol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf / Cymdeithas Cydgysylltwyr Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Tim Peppin, Charlie Nelson ac Adrian Morgan gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 06/04/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Papur cwmpasu – Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-11-17 (p6) Papur cwmpasu

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y papur