Cyfarfodydd

Gwneud deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth – gohebiaeth ar egwyddorion

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig: Rheoliadau Deddf Cronfeydd Dŵr (Paneli Peirianwyr Sifil) (Ceisiadau a Ffioedd) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 71 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, 15 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 22/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyrau gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Eithriadau o Reolaethau Swyddogol mewn Safleoedd Rheoli Ffiniau (Diwygio) 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 66 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 15 Mawrth 2021

CLA(5)-10-21 – Papur 67 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 15 Mawrth 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 15/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr oddi wrth Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Mesur Dros Dro) (Covid-19) (Diwygio) 2021 a'r Rheoliadau Organig (Diwygio) 2021

CLA(5)-09-21 – Papur 24 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 12 Mawrth 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 08/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Rheoliadau newid yn yr hinsawdd

CLA(5)-08-21 – Papur 29 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 2 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 01/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Rhestrau Gwledydd Cymeradwy (Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid) (Diwygio) 2021

CLA(5)-07-21 – Papur 42 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 22 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Rheoli Organig (Diwygio) 2021

CLA(5)-06-21 – Papur 25 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 5 Chwefror 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 08/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr oddi wrth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Craffu ar reoliadau Llywodraeth Cymru a chydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus – Rheol Sefydlog 21.3C(iv)

CLA(5)-05-21 – Papur 29 – Llythyr gan y Parch Ruth Coombs, Pennaeth Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru, 3 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac, yn breifat, cytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf o ran cyhoeddi'r dogfennau asesu.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Mesur Dros Dro) (Covid-19) (Diwygio) 2021

CLA(5)-04-21 – Papur 32 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 25 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a chytunodd, yn ystod y sesiwn breifat, i ysgrifennu yn ôl i ofyn am ragor o wybodaeth am y Rheoliadau.

 


Cyfarfod: 25/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Gweithdrefnau, Tŷ'r Cyffredin: Gweithdrefn Tŷ'r Cyffredin a'r cyfansoddiad tiriogaethol

CLA(5)-03-21 – Papur 43 – Llythyr oddi wrth y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Gweithdrefnau, 4 Ionawr 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Gweithdrefnau yn Nhŷ'r Cyffredin

 


Cyfarfod: 14/12/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Ymgynghoriad ar God Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig ar gyfer Is-ddeddfwriaeth

CLA(5)-37-20 – Papur 60 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 8 Rhagfyr 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 61 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 5 Rhagfyr 2019

CLA(5)-37-20 – Papur 62 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 21 Tachwedd 2020

CLA(5)-37-20 – Papur 63 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 31 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 30/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr oddi wrth y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Y Ddyletswydd economaidd-gymdeithasol

CLA(5)-35-20 – Papur 22 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, 25 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ac, mewn sesiwn breifat, cytunwyd i dderbyn y cynnig o friff technegol mewn perthynas â'r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol.

 


Cyfarfod: 30/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Prif Weinidog: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2020

CLA(5)-35-20 – Papur 20 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 25 Tachwedd 2020

CLA(5)-35-20 – Papur 21 – Llythyr at y Prif Weinidog, 4 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 30/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Prif Weinidog: Hygyrchedd a dealltwriaeth y cyhoedd o reoliadau’r Coronafeirws yng Nghymru

CLA(5)-35-20 - Papur 16 - Llythyr gan y Prif Weinidog, 20 Tachwedd 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 23/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Prif Weinidog: Etholiad y Senedd yn 2021 ac adroddiad y Grŵp Cynllunio Etholiadau

CLA(5)-34-20 – Papur 33 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 17 Tachwedd 2020

CLA(5)-34-20 – Papur 34 – Llythyr at y Prif Weinidog, 12 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 02/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

13 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Drafftio Biliau Cymru

CLA(5)-31-20 – Papur 105 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 28 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 19/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr oddi wrth y Cwnsler Cyffredinol: Achosion o dorri’r rheol 21 diwrnod a materion eraill yn ymwneud â deddfwriaeth sy’n gysylltiedig â COVID-19

CLA(5)-30-20 – Papur 41 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 12 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 12/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Gwaith dilynol i sesiwn graffu’r Pwyllgor ar 21 Medi 2020

CLA(5)-29-20 – Papur 42 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 5 Hydref 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Cymhwysedd ar gyfer treth tir gwag yng Nghymru

CLA(5)-25-20 – Papur 46 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 8 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Prif Weinidog: Llawlyfr Deddfwriaeth ar Is-ddeddfwriaeth

CLA(5)-25-20 – Papur 45 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 8 Medi 2020

 

Llawlyfr Deddfwriaeth ar Is-ddeddfwriaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan Bennaeth Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru - Craffu ar reoliadau Llywodraeth Cymru a chydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.

CLA(5)-22-20 - Papur 25 - Llythyr gan Bennaeth Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru, 3 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Bennaeth Gomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru. Yn ogystal, nododd y Pwyllgor fod y Cadeirydd wedi ymateb i'r llythyr i gydnabod y pwyntiau a godwyd.

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Prif Weinidog: Gorchymyn Senedd Cymru (Anghymhwyso) 2020

CLA(5)-20-20 – Papur 18 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 22 Mehefin 2020

CLA(5)-20-20 – Papur 19 – Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Canllawiau ar ddrafftio deddfwriaeth

CLA(5)-19-20 – Papur 9 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 17 Mehefin 2020

CLA(5)-19-20 – Papur 10 Rhannau 2 a 3 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019: Canllawiau ar baratoi deddfwriaeth

CLA(5)-19-20 – Papur 11 Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020: Canllawiau ar oblygiadau drafftio deddfwriaethol Rhan 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Rheoliadau drafft mewn perthynas â Chofrestr Etholiadol 2020

CLA(5)-19-20 – Papur 7 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 16 Mehefin 2020

CLA(5)-19-20 – Papur 8 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog i godi pryderon mewn perthynas â'r amserlenni arfaethedig ar gyfer gwneud y rheoliadau.

 


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Prif Weinidog: Gorchymyn Senedd Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2020

CLA(5)-19-20 – Papur 5 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 15 Mehefin 2020

CLA(5)-19-20 – Papur 6 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol ar gyfer y DU gyfan - Rheoliadau Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Terfynau Uchaf) 2020

CLA(5)-18-20 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 10 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol ar gyfer y DU gyfan - Rheoliadau Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Diwygio) 2020

CLA(5)-18-20 – Papur 15 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 9 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 28/04/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-12-20 – Papur 22 – Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd, 24 Ebrill 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog, gan ychwanegu y byddai’n trafod y Rheoliadau hyn mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 24/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Llywydd: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020

CLA(5)-11-20 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 17 Mawrth 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Llywydd, gan ychwanegu y byddai’n trafod Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020 mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 24/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 8)

CLA(5)-11-20 – Papur 14 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 16 Mawrth 2020

CLA(5)-11-20 – Papur 15 – Datganiad ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

 


Cyfarfod: 09/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Cymhwysedd ar gyfer treth tir gwag yng Nghymru

CLA(5)-09-20 – Papur 23 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 3 Mawrth 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

 


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol ar draws y DU - Rheoliadau’r Rheolau ar gyfer Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Diwygio) 2020

CLA(5)-07-20 – Papur 24 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd,12 Chwefror 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol ar draws y DU - Rheoliadau Cyllido, Rheoli a Monitro Taliadau Uniongyrchol (Diwygio) 2020

CLA(5)-07-20 – Papur 23 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd,12 Chwefror 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd: Tynnu Offerynnau Statudol yn ôl

CLA(5)-07-20 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 12 Chwefror 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Llywydd: Tynnu Offerynnau Statudol yn ôl

CLA(5)-05-20 – Papur 9 – Llythyr gan y Llywydd, 27 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Cod asesiad effaith rheoleiddiol ar gyfer is-ddeddfwriaeth

CLA(5)-33-19 - Papur 7 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 21 Tachwedd 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, a chytunodd i ofyn am wybodaeth bellach am y broses ar gyfer adolygu'r cod asesiad effaith reoleiddiol ar gyfer is-ddeddfwriaeth.

 

 


Cyfarfod: 18/11/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau'r DU yn ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd

CLA(5)-32-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 11 Tachwedd 2019

CLA(5)-32-19 – Papur 11 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 18 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, ac mewn sesiwn breifat cytunwyd i ysgrifennu llythyr i ofyn am eglurhad pellach.

 

 


Cyfarfod: 07/10/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Trosglwyddo’r cyfrifoldeb am Wasanaeth Dim Smygu Cymru o Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru i’r Byrddau Iechyd Lleol

CLA(5)-27-19 – Papur 9 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 30 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

13 Llythyr gan y Prif Weinidog: Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-24-19 – Papur 70 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 23 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

13 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Is-ddeddfwriaeth sydd i ddod

CLA(5)-24-19 – Papur 63 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 26 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Brif Weinidog Cymru: Cyhoeddi fersiwn wedi'i diweddaru o'r Llawlyfr Deddfwriaeth ar Filiau'r Cynulliad

CLA(5)-17-19 – Papur 11 - Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 22 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Brif Weinidog Cymru.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Drafftio rheoliadau

CLA(5)-13-19 – Papur 22 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 9 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Diwygio is-ddeddfwriaeth - amserlenni

CLA(5)-13-19 – Papur 20 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 4 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 10/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Gohebiaeth â'r Prif Weinidog: Offerynnau Statudol Cyfansawdd ac Offerynnau Statudol ar y Cyd

CLA(5)-32-18 – Papur 49  Llythyr at y Prif Weinidog, 13 Tachwedd 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 50  Llythyr gan y Prif Weinidog, 28 Tachwedd 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda'r Prif Weinidog a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Gweithdrefnau i ymchwilio ymhellach i'r mater.

 


Cyfarfod: 05/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gohebiaeth ynghylch Offerynnau Statudol cyfansawdd a chyd-Offerynnau Statudol

CLA(5)-27-18 – Papur 23 – Llythyr gan Charles Walker AS, Cadeirydd y Pwyllgor Gweithdrefnau yn Nhŷ'r Cyffredin, 25 Hydref 2018.

CLA(5)-27-18 – Papur 24 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Gweithdrefnau, 15 Ionawr 2018.

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Charles Walker AS, Cadeirydd Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷ'r Cyffredin a chytunodd i ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru er mwyn trafod y mater ymhellach.

 


Cyfarfod: 22/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Newidiadau i'r Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â Gorchmynion adran 116C yn y Cyfrin Gyngor

CLA(5)-26-18 – Papur 9 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, 8 Hydref 2018

CLA(5)-26-18 – Papur 10 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, 16 Hydref 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ag Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip.