Cyfarfodydd

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Carchardai a Llysoedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/04/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Carchardai a Llysoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y papur ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. Bydd adroddiad yn cael ei osod yn y man.

 


Cyfarfod: 05/04/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Carchardai a Llysoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i drafod cynhyrchu ymateb ar y cyd i’w adrodd gyda'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.