Cyfarfodydd

Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau.

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

 

Dewisodd y Rheolwyr Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 16 Hydref:

NDM7155 Huw Irranca–Davies (Ogwr)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar ddefnyddio plastigau untro.

 

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

 

a) lleihau'n sylweddol y defnydd o blastigau untro yn seiliedig ar yr arferion a'r ymchwil rhyngwladol gorau, a fyddai'n sefydlu Cymru fel arweinydd byd o ran lleihau gwastraff plastig;

 

b) cyflwyno trethi ac ardollau priodol er mwyn lleihau'n sylweddol y gwaith o gynhyrchu plastigau untro yng Nghymru a'r defnydd ohonynt;

 

c) cyflwyno cynllun gweithredu trawslywodraethol gan gynnwys cyfres gynhwysfawr o fesurau i leihau'n sylweddol y defnydd o blastigau untro; a

 

d) pennu targedau a cherrig milltir ar gyfer lleihau plastigau untro penodol.

 

Cefnogir gan:

 

Alun Davies (Blaenau Gwent)

Andrew RT Davies (Canol De Cymru)

David Rees (Aberafan)

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni)

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru)

Hefin David (Caerffili)

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd)

Rhianon Passmore (Islwyn)

Vikki Howells (Cwm Cynon)

 

 


Cyfarfod: 25/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau - dethol cynnig ar gyfer dadl

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

·         Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 3 Gorffennaf:

NNDM7102 Helen Mary Jones, (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar reoli'r gwasanaeth iechyd.

2. Yn nodi mai diben y Bil fyddai:

a) sefydlu corff proffesiynol i reolwyr y GIG yng Nghymru i bennu cymwyseddau proffesiynol craidd ar gyfer rheolwyr ar bob lefel, sicrhau bod rhaglenni hyfforddiant cychwynnol priodol a rhaglenni datblygiad proffesiynol parhaus yn cael eu datblygu, a gyda'r pŵer i gymryd sancsiynau yn erbyn rheolwyr am berfformiad gwael neu anniogel;

b) sicrhau gwir annibyniaeth Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru;

c) sefydlu dyletswydd gonestrwydd cyfreithiol i fod yn berthnasol i bob gweithiwr iechyd proffesiynol gan gynnwys rheolwyr; a

d) sefydlu system gwynion ddilys, gadarn a thryloyw sy'n cefnogi rhieni a theuluoedd.

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Cymraeg 2050: Strategaeth ar gyfer y Gymraeg

 

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau - dethol cynnig ar gyfer dadl

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

·         Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 3 Ebrill:

NNDM7021 Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi cynnig am fil i ddiwygio a gwella cefnogaeth ar gyfer plant sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol yng Nghymru.

 

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

 

a) cyflwyno'r Model Barnahus o gymorth i ddioddefwyr gyda phwyslais therapiwtig;

 

b) gweithio gyda'r heddlu i ddefnyddio'r Model Barnahus o gynnal ymchwiliad i bob achos o gam-drin plant yn rhywiol; ac

 

c) yn cyflwyno newidiadau statudol i wella llety brys a llety dros dro i blant sydd wedi'u cam-drin, sy'n methu â dychwelyd i'w cartref neu sy'n ddigartref.

 

·         Cytunodd y Rheolwyr Busnes i amserlennu'r Dadleuon nesaf ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau ar 15 Mai a 26 Mehefin, a dewiswyd y cynnig canlynol i'w drafod ar 15 Mai. Yn unol â phenderfyniadau blaenorol y Pwyllgor Busnes, bydd y Swyddfa Gyflwyno yn hysbysu Aelodau o ddyddiadau tymor yr haf.

NNDM7020 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn):

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi cynnig am fil cerbydau cyhoeddus di-allyriad carbon

 

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fydd:

 

(a) hybu'r defnydd o gerbydau trydan neu gerbydau di-allyriadau yng Nghymru er mwyn helpu i leihau allyriadau carbon; a

 

(b) gosod dyletswydd ar Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i lunio strategaeth i symud tuag at ddefnyddio cerbydau trydan neu gerbydau di-allyriadau yn y fflyd gyhoeddus yng Nghymru.

 

 

 


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau: dethol cynnig ar gyfer dadl

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

·         Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 12 Rhagfyr:

NNDM6893

Jenny Rathbone

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi cynnig ar gyfer bil ar atal gwastraff ac ailgylchu.

 

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

 

a) atal gwastraff drwy osod gofynion ailgylchu ar gynhyrchwyr bwyd a manwerthwyr mewn perthynas â deunydd pacio a gwastraff pecynnu; a

 

b) chyflwyno cyfrifoldebau estynedig o ran cynhyrchwyr, i sicrhau bod costau ailgylchu a rheoli gwastraff yn cael eu rhannu’n deg, a bod cynhyrchwyr yn cyfrannu at gost ariannol trin eu cynnyrch ar ddiwedd ei oes.

 

·         Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu’r ddadl nesaf ar Gynnig Deddfwriaethol Aelod ar gyfer y flwyddyn newydd.

 

·         Gofynnodd Rheolwyr Busnes i’r Ysgrifenyddiaeth edrych ar sut y gall y broses gyflwyno ar gyfer Cynigion Deddfwriaethol yr Aelodau gynyddu nifer y cynigion a gyflwynir i’w dewis. Cododd Rheolwyr Busnes y posibilrwydd o gyhoeddi ymlaen llaw ddau ddyddiad y Dadleuon y tymor, a dechrau’r broses o gyflwyno ar ddechrau’r tymor, er mwyn cynyddu’r amser sydd ar gael i Aelodau ystyried a chyflwyno cynigion.

 


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod

NDM6301 Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer gwelliant i Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

2. Yn nodi mai diben y gwelliant fyddai gwahardd hysbysebu eiddo yn ddi-rent gan landlordiaid sy'n disgwyl cydnabyddiaeth am hyn ar ffurf manteision rhywiol.

'Deddf Tai (Cymru) 2014'

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.33

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM6301 Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer gwelliant i Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

2. Yn nodi mai diben y gwelliant fyddai gwahardd hysbysebu eiddo yn ddi-rent gan landlordiaid sy'n disgwyl cydnabyddiaeth am hyn ar ffurf manteision rhywiol.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

11

0

47

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 05/04/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod

NDM6227 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar leihau gwastraff.

2. Yn nodi mai diben y Bil fyddai lleihau gwastraff drwy roi gofyniad ar gynhyrchwyr a manwerthwyr bwyd mewn cysylltiad â phecynnu bwyd.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.06

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM6227 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar leihau gwastraff.

2. Yn nodi mai diben y Bil fyddai lleihau gwastraff drwy roi gofyniad ar gynhyrchwyr a manwerthwyr bwyd mewn cysylltiad â phecynnu bwyd.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

12

0

46

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau

NDM6222 Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil yn ymwneud â sgiliau achub bywyd.

2. Yn nodi mai diben y Bil fyddai:

a) creu hawl statudol i bobl gael addysg a hyfforddiant sgiliau achub bywyd sy'n briodol i'w hoedran ar amrywiol adegau yn eu bywydau

b) llunio cyfrifoldebau statudol i sicrhau:

i) bod hyfforddiant sgiliau achub bywyd yn cael ei ddarparu;

ii) bod diffibrilwyr yn cael eu darparu mewn lleoliadau priodol;

iii) bod unigolion sydd wedi cael hyfforddiant achub bywyd ar gael mewn swyddi allweddol mewn gwasanaethau cyhoeddus (yn hytrach na pherson cymorth cyntaf penodedig); a

iv) bod deunyddiau cymorth cyntaf sylfaenol ar gael i'r cyhoedd mewn adeiladau cyhoeddus, ac nid ar gyfer y staff yn unig.

c) creu ffyrdd o wella a gorfodi o ran yr uchod.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.38

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

NDM6222 Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil yn ymwneud â sgiliau achub bywyd.

2. Yn nodi mai diben y Bil fyddai:

a) creu hawl statudol i bobl gael addysg a hyfforddiant sgiliau achub bywyd sy'n briodol i'w hoedran ar amrywiol adegau yn eu bywydau

b) llunio cyfrifoldebau statudol i sicrhau:

i) bod hyfforddiant sgiliau achub bywyd yn cael ei ddarparu;

ii) bod diffibrilwyr yn cael eu darparu mewn lleoliadau priodol;

iii) bod unigolion sydd wedi cael hyfforddiant achub bywyd ar gael mewn swyddi allweddol mewn gwasanaethau cyhoeddus (yn hytrach na pherson cymorth cyntaf penodedig); a

iv) bod deunyddiau cymorth cyntaf sylfaenol ar gael i'r cyhoedd mewn adeiladau cyhoeddus, ac nid ar gyfer y staff yn unig.

c) creu ffyrdd o wella a gorfodi o ran yr uchod.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

17

3

53

Derbyniwyd y cynnig.