Cyfarfodydd

Ansawdd Aer

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/02/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ansawdd aer - cyflwyniad preifat gan y British Lung Foundation ac Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe

Yr Athro Paul Lewis, Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe

Joseph Carter, Pennaeth Cymru, British Lung Foundation

Haf Elgar, Cyfarwyddwr, Cyfeillion y Ddaear Cymru

 

Cofnodion:

Atebodd Haf Elgar, yr Athro Paul Lewis a Joseph Carter gwestiynau gan y Pwyllgor ar eu cyflwyniad ar ansawdd aer yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ynghylch ansawdd yr aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ar ansawdd aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar ansawdd aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar ansawdd aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar ansawdd aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar ansawdd aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar ansawdd aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/02/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Rhagor o wybodaeth am yr ansawdd aer yng Nghasnewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gyngor Dinas Casnewydd ynglŷn â'r ansawdd aer yng Nghasnewydd.

 


Cyfarfod: 18/01/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ansawdd aer yng Nghymru

Huw Brunt, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Joseph Carter, Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint

 

Cofnodion:

3.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch effaith ansawdd aer ar iechyd y cyhoedd yng Nghymru.

 

3.2     Cytunodd Mr Huw Brunt, o Iechyd Cyhoeddus Cymru, i roi copïau i'r Pwyllgor o'r adroddiadau y cyfeiriodd atynt yn ei dystiolaeth.

 

 


Cyfarfod: 18/01/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ansawdd aer yng Nghymru

Peter Oates, Fforwm Ansawdd Aer Cymru

Isobel Moore, Cyfoeth Naturiol Cymru

Clare Whitfield, Cydbwyllgor Cadwraeth Natur

Paul Willis, Ricardo Energy and Environment

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gadeirydd Fforwm Ansawdd Aer Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ricardo Energy and Environment a'r Cydbwyllgor Gwarchod Natur ynghylch materion sy'n effeithio ar ansawdd aer yng Nghymru.

 

2.2     Dosbarthodd Mr Peter Oates gopi caled o ymateb Panel Arbenigol Llygredd Cymru Gyfan i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar reoli ansawdd aer.

2.3     Rhoddodd Mr Oates gopi i'r Pwyllgor o'r Asesiad o Effaith ar Iechyd ar gyfer y datblygiad ysbyty Gofal Critigol yn Nhorfaen.