Cyfarfodydd

Polisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Polisi Coedwigaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig – Polisi Coedwigaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, a Gweinidog yr Amgylchedd ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetir'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Gyfarwyddwr Cymru Coed Cadw ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Reolwr Cymru y Conffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd (Confor), yn cynrychioli cwmnïau prosesu pren, at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Bwyllgor Cymru y Conffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd (Confor) at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, 'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i'w lansio ddydd Mercher 26 Gorffennaf yn Sioe Frenhinol Cymru.

 


Cyfarfod: 06/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - trafod y materion allweddol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor a chytunwyd ar y materion allweddol a ddaeth i'r amlwg yn ystod yr ymchwiliad.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - sesiwn tystiolaeth lafar gyda Llywodraeth Cymru

Lesley Griffiths AC - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Chris Lea, Dirprwy Gyfarwyddwr Tir, Natur a Choedwigaeth

Bill MacDonald, Pennaeth y Cangen Polisi Adnoddau Coedwigaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am effeithiolrwydd Map Cyfleoedd Coetir Glastir.

 


Cyfarfod: 06/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - sesiwn tystiolaeth lafar gyda Cyfoeth Naturiol Cymru

Michelle Van-Velzen, Arweinydd y Tîm Rheoli Tir yn Gynaliadwy

Peter Garson, Pennaeth Gweithrediadau Masnachol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain, ac atebwyd cwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 06/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Tystiolaeth ychwanegol gan Confor ar bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan gynrychiolwyr y diwydiant

Martin Bishop, Rheolwr Cenedlaethol Cymru - Confor

David Edwards, Rheolwr Ardal - Tilhill Forestry

Hamish MacLeod, Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus - BSW Timber

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain cyn ymateb i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Oherwydd diffyg amser, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y tystion yn dilyn y sesiwn er mwyn holi rhagor o gwestiynau.

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - tystiolaeth oddi wrth academyddion

Dr Alec Dauncey, Cydymaith Addysgu - Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Prifysgol Bangor

Yr Athro Elizabeth Robinson, Athro Economeg Amgylcheddol - Prifysgol Reading

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Trafodaeth breifat anffurfiol

-        Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - adborth yn dilyn ymweliadau rapporteur.

 

-        Trafod opsiynau’r Pwyllgor ar gyfer ymweliadau fel rhan o’r ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru.

 

-        Paratoi ar gyfer sesiynau tystiolaeth ar lafar.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, penodwyd Jenny Rathbone yn Gadeirydd dros dro.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ganslo ei gyfarfod ar 8 Mehefin oherwydd yr Etholiad Cyffredinol.

 

Trafododd yr Aelodau eu canfyddiadau yn dilyn yr ymweliadau a wnaed fel rhan o'r ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru. Hefyd, cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymweliadau pellach fel rhan o'r ymchwiliad hwn.

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - tystiolaeth y trydydd sector

Jonathan Cryer, Swyddog Polisi Defnydd Tir – RSPB Cymru

Frances Winder, Arweinydd Polisi Cadwraeth – Coed Cadw

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 10/05/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Ymchwiliad i'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni ei strategaeth Coetiroedd i Gymru - crynodeb o'r dystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, cytunodd y Pwyllgor i ethol Cadeirydd dros dro. Cytunodd yr Aelodau y byddai David Melding yn cadeirio'r cyfarfod hwn ac y byddai rôl Cadeirydd y Pwyllgor yn cylchdroi rhwng grwpiau'r pleidiau a gynrychiolir ar y Pwyllgor hyd nes y penodir Cadeirydd parhaol.

 

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd mewn ymateb i'r ymgynghoriad ar sut y cyflenwodd Llywodraeth Cymru y Strategaeth Coetiroedd i Gymru, a chytunwyd ar restr o dystion llafar.