Cyfarfodydd

Rheoli meddyginiaethau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Rheoli meddyginiaethau: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (10 Chwefror 2020)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Rheoli meddyginiaethau: Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (10 Rhagfyr 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Rheoli meddyginiaethau: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (Ebrill 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/02/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Rheoli meddyginiaethau: Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (17 Ionawr 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 4)

4 Rheoli meddyginiaethau - llythyr gan Lywodraeth Cymru (15 Awst 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Rheoli meddyginiaethau: Trafod ymatebion i argymhellion yr adroddiad

PAC(5)-16-18 Papur 1 – Ymateb Llywodraeth Cymru (2 Mai 2018)

PAC(5)-16-18 Papur 2 – Ymateb Llywodraeth Cymru (31 Mai 2018)

PAC(5)-16-18 Papur 3 – Llythyr oddi wrth Archwilydd Cyffredinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor yr ymatebion a chytunwyd y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am eglurhad ar nifer o'r ymatebion i argymhellion y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 1)

1 Rheoli Meddyginiaethau: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-06-18 Papur 1 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Gwnaeth yr Aelodau drafod a derbyn yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 1)

1 Rheoli meddyginiaethau: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-06-18 Papur 1 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft. Yn sgil cyfyngiadau amser, cytunodd yr Aelodau i ddychwelyd at y mater hwn yng nghyfarfod y Pwyllgor wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Rheoli meddyginiaethau: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Gymru (30 Hydref 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2.1)

Rheoli meddyginiaethau: Gwybodaeth ychwanegol gan Llywodraeth Cymru (30 Hydref 2017)


Cyfarfod: 16/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 5)

Rheoli meddyginiaethau: Sesiwn Dystiolaeth - Grŵp Clwstwr Meddygon Teulu o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Alun Edwards – Meddygfa Tŷ Bryn, Caerffili

Dr Alun Walters – Cyfarwyddwr Clinigol, Gwasanaethau Gofal Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Lechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Eryl Smeethe - Fferyllydd ac Arweinydd Rhwydweithiau Gofal yn y Gymdogaeth Gogledd Torfaen, Bwrdd Lechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

 

Cofnodion:

5.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Alun Edwards, Meddygfa Tŷ Bryn, Caerffili; Dr Alun Walters, Cyfarwyddwr Clinigol, Gwasanaeth Gofal Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan; ac Eryl Smeethe, Fferyllydd ac Arweinydd Rhwydweithiau Gofal Cymdogaeth Gogledd Torfaen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, fel rhan o'r ymchwiliad i reoli meddyginiaethau.

 

 

 


Cyfarfod: 16/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 8)

Rheoli meddyginiaethau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law, gan ofyn i'r Clercod baratoi adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 16/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 6)

Rheoli meddyginiaethau: Sesiwn dystiolaeth - Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Andrew Evans - Prif Swyddog Fferyllol, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Chris Jones - Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, Llywodraeth Cymru

 

 

Cofnodion:

6.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Andrew Evans, y Prif Swyddog Fferyllol, a'r Athro Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, Llywodraeth Cymru, fel rhan o'r ymchwiliad i reoli meddyginiaethau.

6.2 Cytunodd Andrew Evans i anfon rhagor o wybodaeth am y dyddiad cyflwyno disgwyliedig ar gyfer y system MTeD (Trawsgrifio ac e-Ddosbarthu Meddyginiaethau) ledled Cymru.

 


Cyfarfod: 16/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 4)

4 Rheoli meddyginiaethau: Sesiwn Dystiolaeth - Grŵp Clwstwr Meddygon Teulu o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dr Carwyn Jones - Meddygfa Furnace House, Caerfyrddin

Dr Darren Chant - Meddygfa Teifi, Llandysul

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Carwyn Jones, Meddygfa Furnace House, Caerfyrddin, a Dr Darren Chant, Meddygfa Teifi, Llandysul, fel rhan o'r ymchwiliad i reoli meddyginiaethau.

 


Cyfarfod: 16/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Rheoli meddyginiaethau: Gohebiaeth

PAC(5)-26-17 Papur 1 – Llythyr gan Coleg Brenhinol Meddygon Teulu (4 Medi 2017)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd a nododd yr aelodau y llythyr gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Rheoli Meddyginiaethau: Adroddiadau ar y Digwyddiad i Randdeiliaid

PAC(5)-21-17 Papur 1 – Adroddiad ar yr ymweliad â Meddygfa Glan-rhyd, Glyn Ebwy

PAC(5)-21-17 Papur 2 – Adroddiad ar yr ymweliad â Meddygfa Tŷ Elli, Llanelli

PAC(5)-21-17 Papur 3 – Adroddiad ar yr ymweliad â Meddygfa Stanwell, Penarth

PAC(5)-21-17 Papur 4 – Gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

3.2 Cytunodd yr aelodau i gasglu rhagor o dystiolaeth yn ystod tymor yr hydref.

 

 


Cyfarfod: 19/06/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 6)

Rheoli Meddyginiaethau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/06/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 4)

4 Rheoli Meddyginiaethau: Sesiwn dystiolaeth 3

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-17-17 Papur 1 – Papur gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

PAC(5)-17-17 Papur 2 – Papur gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

PAC(5)-17-17 Papur 3 – Papur gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

 

Allison Williams - Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Suzanne Scott-Thomas, Prif Fferyllydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Yr Athro Rory Farrelly - Prif Swyddog Gweithredu Dros Dro / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Judith Vincent - Cyfarwyddwr Clinigol Rheoli Fferylliaeth a Meddyginiaethau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Carol Shillabeer - Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Karen Gully – Cyfarwyddwr Meddygol, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y tystion a ganlyn fel rhan o'i ymchwiliad i reoli meddyginiaethau: Allison Williams, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf; Suzanne Scott-Thomas, Prif Fferyllydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf; yr Athro Rory Farrelly, Prif Swyddog Gweithredu Dros Dro / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg; Judith Vincent, Cyfarwyddwr Clinigol Rheoli Fferylliaeth a Meddyginiaethau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg; Carol Shillabeer, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys; a Karen Gully, Cyfarwyddwr Meddygol, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

4.2 Cytunodd Judith Vincent i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am y gwaith y mae'r Athro Routledge yn ei hwyluso gydag arbenigwyr ynghylch derbyniadau sy'n gysylltiedig â meddyginiaethau yng nghyd-destun diogelwch cleifion.

 


Cyfarfod: 19/06/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Rheoli Meddyginiaethau: Sesiwn dystiolaeth 2

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Judy Henley - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Contractwyr, Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Mark Griffiths - Cadeirydd, Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Mair Davies - Cyfarwyddwr Cymru, y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol

Cheryl Way - Aelod o Fwrdd y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol (Prif Fferyllydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Swyddog Arweiniol Cenedlaethol Rheoli Fferylliaeth a Meddyginiaethau, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y tystion a ganlyn fel rhan o'i ymchwiliad i reoli meddyginiaethau: Judy Henley, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Contractwyr, Fferylliaeth Gymunedol Cymru; Mark Griffiths, Cadeirydd Fferylliaeth Gymunedol Cymru; Elen Jones, Arweinydd Practis a Pholisi, Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru; a Cheryl Way, Aelod o Fwrdd y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol (Prif Fferyllydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Swyddog Arweiniol Cenedlaethol Rheoli Fferylliaeth a Meddyginiaethau, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru).

3.2 Nododd y Pwyllgor fod Elen Jones yn bresennol yn lle Mair Davies, Cyfarwyddwr Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru, yn sgil ei salwch.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Rheoli Meddyginiaethau: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (28 Ebrill 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/03/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Rheoli Meddyginiaethau: Llythyr oddi wrth Boots (9 Mawrth 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/03/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 5)

Rheoli meddyginiaethau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 06/03/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Rheoli meddyginiaethau: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-08-17 Papur 1 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar reoli meddyginiaethau ym meysydd gofal sylfaenol ac eilaidd

 

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Andrew Evans - Prif Swyddog Fferyllol, Llywodraeth Cymru

Jean White - Prif Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru

Alan Brace - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol/Prif Weithredwr y GIG; Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol; yr Athro Jean White, Prif Swyddog Nyrsio; ac Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru, fel rhan o'i ymchwiliad i reoli meddyginiaethau.

3.2 Cytunodd Dr Goodall i gynnal gwerthusiad ar nifer y wardiau sy'n defnyddio peiriannau gwerthu awtomatig ar gyfer meddyginiaethau a bydd yn ceisio egluro tensiynau yn y system ar yr un pryd.

3.3 Cytunodd y Pwyllgor i gymryd rhagor o dystiolaeth gan y byrddau iechyd yn nhymor yr haf.

 


Cyfarfod: 30/01/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 8)

8 Rheoli meddyginiaethau: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

PAC(5)-04-17 Papur 8 – Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-04-17 Papur 9 – Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor wybodaeth am adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar reoli meddyginiaethau.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor y byddai'n cynnal sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ar y mater hwn yn nhymor y gwanwyn 2017.

 

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu