Cyfarfodydd

Seilwaith digidol Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/02/2021 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Diweddariad o ran band eang – Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Richard Sewell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru

Adam Butcher, Uwch Reolwr Ymgysylltu a Pholisi, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Richard Sewell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru, Adam Butcher, Uwch Reolar Polisi ac Ymgysylltu, Llywodraeth Cymru a Viv Collins, Uwch Reolwr Contractau, Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 10/02/2021 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y diweddaraf am fand eang

Kim Mears OBE, Rheolwr Gyfarwyddwr Datblygu Seilwaith Strategol, Openreach

Elinor Williams, Pennaeth, Materion Rheoleiddio, Ofcom Cymru

Nick Speed, Cyfarwyddwr, Grŵp BT yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Kim Mears OBE, Rheolwr Gyfarwydddwr Datblygu Seilwaith Strategol, Openreach, Elinor Williams, Pennaeth Materion Rheoleiddio, Ofcom Cymru a Nick Speed, Cyfarwyddwr Grŵp BT Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

2.2 Cytunodd Kim Mears i ddarparu rhagor o fanylion  i'r Pwyllgor ar yr hyn a gafodd ei aralleirio, beth aeth i mewn, beth aeth allan, a lle rydyn ni heddiw.  Hefyd o ran cysylltiad ether-rwyd, bydd yn rhoi gwybod a fydd yn dod yn fuan neu’n rhoi manylion am yr amserlen a bydd yn rhannu dogfen gan y Ganolfan Ymchwil Economeg a Busnes pan fydd yn barod.


Cyfarfod: 13/12/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Adroddiad drafft Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-30-18(P3) Adroddiad drafft Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 17/10/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar waith Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Julie James AM, Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip

Richard Sewell, Dirprwy Gyfarwyddwr Seilwaith TGCh

Adam Butcher, Uwch-reolwr Polisi ac Ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Julie James AC, Richard Sewell ac Adam Butcher gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 11/10/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Y Seilwaith Digidol - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun Gweithredu ar Ffonau Symudol

Gareth Elliott, Mobile UK

Paul James, Telefonica O2 UK

Tom Corcoran, Three

Kamala MacKinnon, Vodafone

Richard Wainer, BT Group Corporate Affairs

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Gareth Elliott, Paul James, Tom Corcoran, Kamala MacKinnon a Richard Wainer gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd Gareth Elliott o Mobile UK i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am drethi busnes.


Cyfarfod: 19/04/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Openreach yn gofyn am ragor o wybodaeth - dyddiedig 19 Mawrth 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 19/04/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan Openreach mewn ymateb i lythyr y Pwyllgor dyddiedig 19 Mawrth 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol


Cyfarfod: 15/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at y Cyfarwyddwr Cyffredinol ynghylch Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 15/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod y llythyr drafft at BT Openreach

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-07-18(p10) Llythyr drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i anfon y llythyr at BT Openreach


Cyfarfod: 07/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwybodaeth ychwanegol gan Openreach yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 25 Ionawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.


Cyfarfod: 07/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynglŷn ag elfennau cynllunio y Cynllun Gweithredu Symudol a'i hymateb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 01/03/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2.3)

2.3 Gohebiaeth at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynglŷn ag elfennau cynllunio y Cynllun Gweithredu Symudol a'i hymateb

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Sesiwn Cyflymu Cymru gydag Openreach - Seilwaith digidol Cymru

Kim Mears, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyflwyno Seilwaith, Openreach

Ed Hunt, Cyfarwyddwr y Rhaglen Superfast Cymru, Openreach

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

6.1 Atebodd Kim Mears ac Ed Hunt gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

6.2 Cytunodd Kim Mears i roi rhagor o fanylion ar nifer yr adeiladau sydd wedi cysylltu â thechnoleg FTTP o dan Cyflymu Cymru sy'n cael mynediad at wasanaethau cyflym iawn gan ddarparwr gwahanol i BT; a

6.3 Sawl adeilad a gafodd wybod eu bod o fewn cwmpas y prosiect Cyflymu Cymru cyn 31 Rhagfyr, ond bod y prosiect wedi dod i ben cyn iddynt gael eu cysylltu?


Cyfarfod: 25/01/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip - Diweddariad digidol (gan gynnwys Cyflymu Cymru)

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Richard Sewell, Dirpwy Cyfarwyddwr, Is-adran Isadeiledd TGCh 

Caren Fullerton, Prif Swyddog Digidol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Julie James AC, Richard Sewell a Caren Fullerton gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 22/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Seilwaith Digidol Cymru

NDM6558 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei ymchwiliad, 'Seilwaith Digidol Cymru', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Medi 2017.

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 15 Tachwedd 2017.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

NDM6558 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei ymchwiliad, 'Seilwaith Digidol Cymru', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Medi 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Seilwaith Digidol yng Nghymru - Gohiriwyd tan 22 Tachwedd


Cyfarfod: 19/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Trafod yr adroddiad drafft - Seilwaith digidol Cymru

Dogfennau ategol:

  • Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cyfarfod: 08/02/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Trafodaeth am yr adroddiad amlinellol drafft ynghylch Seilwaith Digidol

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-05-17 (p1) Adroddiad amlinellol drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 25/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Cynllun Gweithredu Cysylltedd Symudol Llywodraeth yr Alban - Seilwaith Digidol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd Cynllun Gweithredu Cysylltedd Symudol Llywodraeth yr Alban gan y Pwyllgor


Cyfarfod: 25/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 BT Group - Seilwaith Digidol yng Nghymru

Ed Hunt, Cyfarwyddwr y Rhaglen Superfast Cymru, BT Group

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ed Hunt a Garry Miller o BT Group gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 25/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Sesiwn graffu gyda'r Gweinidog - Seilwaith Digidol yng Nghymru

Julie James AM, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr, Trafnidiaeth ac Seilwaith TGCh

Richard Sewell, Dirpwy Cyfarwyddwr, Is-adran Isadeiledd TGCh

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y Gweinidog a’i swyddogion gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth i roi (lle bo'n hysbys):

 

·           Rhagor o fanylion am gyflymderau ffibr yng Nghymru, gan fod y cyflymderau a argymhellir ar gyfer band eang cyflym iawn yn rhy isel.

 

Cytunodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth hefyd i roi:

 

Manylion am yr adolygiad diweddar ar y cynllun taleb gwibgyswllt gan roi rhagor o wybodaeth am faint o geisiadau sydd wedi cael eu cymeradwyo a'u cwblhau.


Cyfarfod: 25/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Fideo: Sylwadau gan fusnesau o amgylch Cymru - Seilwaith Digidol yng Nghymru

Rhayna Mann, Uwch Allgymorth a Swyddog Ymgysylltu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cofnodion:

2.1 Gwnaeth Rhayna Mann, Uwch-swyddog Allgymorth ac Ymgysylltu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gyflwyno fideo i Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 19/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cynlluniau Band Eang Cymunedol Amgen - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Claire Brown, Cyfarwyddwr Gwerthiant a Marchnata, Spectrum Internet

Giles Phelps, Rheolwr gyfarwyddwr, Spectrum Internet

Duncan Taylor, Fforwm Cymunedol Ger-y-Gors

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Claire Brown, Giles Phelps, Ray Taylor a Duncan Taylor gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 19/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Darparwyr ffonau symudol – Seilwaith digidol yng Nghymru

Hamish MacLeod, Cyfarwyddwr, Mobile UK

Paul James, Pennaeth Materion Cyhoeddus, Telefonica O2 UK

Dr Simon Miller, Pennaeth Llywodraeth ac Ymgysylltu Rheoleiddiol, Three

Graham Dunn, Uwch Reolwr Materion Llywodraeth, Vodafone

Richard Wainer, Pennaeth Materion Cyhoeddus, EE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Hamish MacLoed, Paul James, Graham Dunn a Richard Wainer gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 11/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cynrychiolwyr busnesau bach - Seilwaith digidol yng Nghymru

Charles de Winton, Syrfëwr Gwledig, Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad

Joshua Miles, Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Charles de Winton a Joshua Miles gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 11/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Rheoleiddiwr y diwydiant / Ofcom Cymru - Seilwaith digidol yng Nghymru

Rhodri Williams, Cyfarwyddwr Cymru, Ofcom

Huw Saunders, Cyfarwyddwr Telathrebu a Rhwydweithiau Ofcom, Ofcom

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Rhodri Williams a Huw Saunders gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 11/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Arbenigwyr TG - Seilwaith digidol yng Nghymru

Andrew Ferguson, thinkbroadband

Mark Donovan, Swyddog Gweithredol – Cleientiaid, Atos Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Andrew Ferguson a Mark Donovan gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 11/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Rheoleiddiwr y diwydiant / Pwyllgor Ymgynghorol Ofcom Cymru - Seilwaith digidol yng Nghymru

John Davies, Cadeirydd, Pwyllgor Ymgynghorol Ofcom dros Gymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd John Davies gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 23/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i'r seilwaith digidol - papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

  • Papur cwmpasu

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.