Cyfarfodydd

Dadl gan Aelodau Unigol: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelodau: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 27 Ionawr:

 

Dai Lloyd

Neil Hamilton

Huw Irranca-Davies

Adam Price

Andrew RT Davies

Nick Ramsay

 

NNDM7463

Cynnig bod y Senedd:

1.  Yn nodi bod y Gymdeithas Strôc wedi cyhoeddi ymchwil i brofiadau goroeswyr strôc yn ystod pandemig COVID-19, a ganfu fod goroeswyr strôc a gofalwyr yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar y gwasanaethau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt.

2. Yn nodi bod derbyniadau mewn unedau strôc acíwt yng Nghymru wedi gostwng 12 y cant rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020 o gymharu â 2019.

3. Yn credu, er gwaethaf pandemig COVID-19, y dylai goroeswyr strôc allu parhau i gael gafael ar y gofal acíwt, y gwasanaethau adsefydlu, y driniaeth iechyd meddwl a'r cymorth sydd eu hangen arnynt i adfer cystal â phosibl.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod byrddau iechyd lleol yng Nghymru yn parhau â'u gwaith i wella gofal strôc yng Nghymru ac nad ydynt yn caniatáu i COVID-19 ohirio newidiadau strwythurol y mae mawr eu hangen.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cynllun cenedlaethol newydd ar gyfer gwasanaethau strôc pan ddaw'r cynllun cyflawni presennol ar gyfer strôc i ben er mwyn sicrhau bod gofal i'r rhai y mae strôc yn effeithio arnynt yn cael ei gryfhau ledled Cymru yn y dyfodol.

Cynllun Cyflawni ar gyfer Strôc 2017-2020

 

Wedi’i gefnogi gan:

 

Llyr Gruffydd

Mark Isherwood

Neil McEvoy 

 

 


Cyfarfod: 10/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelodau: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i amserlennu’r cynnig canlynol i’w drafod ar 18 Tachwedd:

 

NNDM7455

Helen Mary Jones

Joyce Watson

Leanne Wood

Cynnig bod y Senedd:

1.  Yn credu y dylai Llywodraeth y DU fod wedi cynnal trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr lleol cyn rhoi llety i geiswyr lloches yng nghanolfan filwrol Penalun, ger Dinbych-y-pysgod.

2. Yn credu y dylid ailystyried y penderfyniad am ei fod yn lle anaddas i geiswyr lloches, gan ei fod wedi'i ynysu oddi wrth rwydweithiau cymorth priodol.

3. Yn condemnio'r protestiadau treisgar a drefnwyd gan grwpiau'r asgell dde eithafol o'r tu allan i Sir Benfro.

4. Yn canmol trigolion a gwirfoddolwyr lleol o bob rhan o Gymru sydd wedi croesawu a chefnogi'r ceiswyr lloches.

Cefnogwyr:

 

Mick Antoniw

John Griffiths

Llyr Gruffydd

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i amserlennu’r cynnig canlynol i’w drafod ar 9 Rhagfyr:

 

NNDM7462

Lynne Neagle

Bethan Sayed 

Leanne Wood

Cynnig bod y Senedd:  

1.  Yn cydnabod bod y dystiolaeth yn ddiamwys bod 1,000 diwrnod cyntaf bywyd plentyn, o feichiogrwydd i ddwy oed, yn gosod y sylfeini ar gyfer bywyd hapus ac iach a bod cysylltiad cryf rhwng cefnogaeth a llesiant babanod yn ystod y cyfnod hwn a gwell canlyniadau yn ddiweddarach mewn bywyd, gan gynnwys cyflawniad addysgol, cynnydd yn y gwaith a gwell iechyd corfforol a meddyliol.     

2. Yn nodi, ers yr achosion o COVID-19 a'r cyfyngiadau symud ac ymbellhau cymdeithasol a ddaeth yn sgil hynny, fod corff cynyddol o ymchwil yn dangos bod rhieni'n wynebu pwysau digynsail, pryderon uwch, a'u bod mewn mwy o berygl o ddatblygu problemau iechyd meddwl yn y cyfnod amenedigol.      

3. . Yn nodi bod arolwg Babies in Lockdown 2020 wedi dangos bod 66 y cant o ymatebwyr o Gymru wedi nodi bod iechyd meddwl rhieni yn prif bryder yn ystod y cyfyngiadau symud: dim ond 26 y cant oedd yn teimlo'n hyderus y gallent ddod o hyd i gymorth ar gyfer iechyd meddwl pe bai ei angen arnynt a bod 69 y cant o rieni'n teimlo bod y newidiadau a gyflwynwyd gan COVID-19 yn effeithio ar eu baban heb ei eni, babi neu blentyn ifanc.  

4. Yn nodi bod ymchwil New Parents and COVID-19 2020 wedi canfod bod dros hanner y 257 o ymatebwyr sydd wedi rhoi genedigaeth ers y cyfyngiadau symud yn teimlo bod eu profiad geni wedi bod yn anos na'r disgwyl oherwydd cyfyngiadau'r coronafeirws, dros 60 y cant heb dderbyn unrhyw fath o archwiliad ôl-enedigol a bron i chwarter am gael cymorth iechyd meddwl amenedigol.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod gwasanaethau a chymorth i deuluoedd yn ystod beichiogrwydd a'r cyfnod amenedigol yn cael blaenoriaeth a bod y gweithlu bydwreigiaeth, ymwelwyr iechyd ac iechyd meddwl amenedigol yn cael ei ddiogelu rhag adleoli yn ystod y pandemig.  

6. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio'n rhagweithiol gyda byrddau iechyd i sicrhau y gall menywod gael cymorth diogel gan eu partneriaid yn ystod ymweliadau ysbyty yn ystod beichiogrwydd.  

7. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu buddsoddiad ychwanegol wedi'i neilltuo ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol a gwasanaethau gwirfoddol i ymdopi â'r cynnydd yn y galw oherwydd COVID-19.

Babies in Lockdown

New Parents and COVID-19

Cefnogwyr:

 

Dawn Bowden

Jayne Bryant

Alun Davies

Vikki Howells

Huw Irranca-Davies:

Helen Mary Jones

Dai Lloyd

Neil Mcevoy 

Jenny Rathbone

David Rees

Jack Sargeant

 

 


Cyfarfod: 22/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelodau: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y cynigion a gyflwynwyd a chytunwyd i amserlennu’r cynnig canlynol i'w drafod ar 30 Medi:

 

NNDM7384 Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

 

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi:

a) y niwed y mae tlodi'n ei wneud i gyfleoedd bywyd ac nad yw gwaith bellach yn llwybr gwarantedig allan o dlodi;

b) bod y pandemig wedi gorfodi mwy o bobl i mewn i dlodi gyda niferoedd cynyddol o breswylwyr yn gorfod troi at gymorth elusennol fel banciau bwyd;

c) yr oedd twf y DU, hyd yn oed cyn y pandemig, yn wael a'n bod yn wynebu'r her gynyddol o awtomeiddio, sy'n gosod niferoedd cynyddol o swyddi mewn perygl;

d) bod incwm sylfaenol cyffredinol yn rhoi mwy o reolaeth i bobl dros eu bywydau, yn lleddfu tlodi ac, yn ogystal, yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl;

e) y byddai incwm sylfaenol cyffredinol yn creu swyddi ac yn annog pobl i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi; 

f) bod incwm sylfaenol cyffredinol yn rhoi'r lle i bobl gymryd mwy o ran yn eu cymuned a chefnogi eu cymdogion.

 2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru:

a) i sefydlu treial incwm sylfaenol cyffredinol yng Nghymru;

b) i lobïo Llywodraeth y DU am gyllid i sefydlu incwm sylfaenol cyffredinol ledled Cymru.

 

Cefnogwyr:

 

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)

Alun Davies (Blaenau Gwent)

Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru)

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni)

Helen Mary Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru

Huw Irranca–Davies (Ogwr)

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)

John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Leanne Wood (Rhondda)

Mick Antoniw (Pontypridd)

Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

Rhianon Passmore (Islwyn)

Sian Gwenllian (Arfon)

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i amserlennu’r cynnig canlynol i’w drafod ar 14 Hydref:

NNDM7304

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

Vikki Howells (Cwm Cynon)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod effaith ddinistriol endometriosis sy'n effeithio ar un o bob 10 menyw yng Nghymru.

2. Yn nodi ei bod yn cymryd, ar gyfartaledd, wyth mlynedd a 26 apwyntiad meddyg teulu i gael atgyfeiriad at arbenigwr endometriosis.

3. Yn galw am fwy o ymchwil i achosion endometriosis a thriniaethau posibl.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod ysgolion yn gwneud pob disgybl yn ymwybodol o'r hyn sy'n gyfnod mislif arferol a phryd i ofyn am gyngor meddygol.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod mwy o arbenigwyr endometriosis yn cael eu hyfforddi fel y gall pob menyw gael triniaeth arbenigol yng Nghymru.

Cefnogwyr:

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

 

 

 


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelod - Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

Gan fod y Rheolwyr Busnes wedi cytuno i ohirio pob busnes ar wahân i Gwestiynau Amserol, ni fydd Dadl Aelod.

 

 

 

 


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelod: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ddethol y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 12 Chwefror:

 

NNDM7263 Rhun ap Iorwerth

 

Cyd-gyflwynwyr:

 

Angela Burns 

Janet Finch-Saunders 

Llyr Gruffydd 

Siân Gwenllian 

Neil Hamilton 

Mike Hedges 

Vikki Howells 

Mark Isherwood 

Delyth Jewell 

Helen Mary Jones 

Dai Lloyd 

 

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi bod mwy a mwy o wasanaethau ar gael ar-lein yn unig.

 

2. Yn cydnabod nad oes gan bawb fynediad i'r rhyngrwyd.

 

3. Yn cydnabod nad yw pawb yn teimlo'n gyfforddus yn defnyddio'r rhyngrwyd.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) sicrhau bod dewisiadau all-lein ar gael o ran gwasanaethau cyhoeddus ar-lein, megis gyda'r system adnewyddu tocynnau bws; a

 

b) trafod gyda banciau, busnesau a sefydliadau eraill i sicrhau nad yw cwsmeriaid yn cael eu hynysu os mai dim ond gwasanaethau ar-lein a gynigir.

 

Cefnogir gan:

 

Huw Irranca-Davies

Suzy Davies

 


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelodau: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Business Managers considered the paper and selected the following motion for debate on 11 December:

 

NNDM7215

Helen Mary Jones (Mid and West Wales)

Dai Lloyd (South Wales West)

David Rees (Aberavon)

 

To propose that the National Assembly for Wales:

 

1. Notes the Royal College of Nursing Wales's report, Progress and Challenge: the Implementation of the Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016.

 

2. Notes more nurses leave the NHS than join.

 

3. Calls on Welsh Government to set out how the Welsh NHS will increase the opportunities for flexible working as part of a national nursing retention strategy.

 

Progress and Challenge: the Implementation of the Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016

 

They also selected the following motion for debate on 22 January:

 

NNDM7211

Lynne Neagle (Torfaen)

Dai Lloyd (South Wales West)

David Melding (South Wales Central)

 

To propose that the National Assembly for Wales:

 

1. Recognises that losing someone to suicide is a uniquely devastating loss for families, friends and whole communities.

 

2. Notes the limited support available in Wales to support those bereaved by suicide.

 

3. Notes that losing someone to suicide is a major risk factor for dying by suicide and that support for those bereaved is a vital part of suicide prevention.

 

4. Calls on the Welsh Government to urgently ensure there is support for those bereaved by suicide available across Wales as part of a comprehensive postvention pathway for Wales. In doing so, the Welsh Government must ensure that improvements to services and the new pathway are co-produced by those with lived experience of suicide bereavement.

 

Supported by:

 

Angela Burns (Carmarthen West and South Pembrokeshire)

David Rees (Aberavon)

Jack Sargeant (Alyn and Deeside)

Jayne Bryant (Newport West)

Joyce Watson (Mid and West Wales)

Mark Isherwood (North Wales)

 

 

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelod: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 27 Tachwedd:

 

NNDM7191

Lynne Neagle (Torfaen)

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

David Melding (Canol De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn cydnabod nad yw un o bob pedwar o bobl sy'n cael diagnosis o ganser y pancreas yn y DU yn goroesi'r clefyd y tu hwnt i fis ac nad yw tri o bob pedwar yn goroesi y tu hwnt i flwyddyn, llawer ohonynt am nad oeddent yn cael eu trin yn ddigon cyflym.

 

2. Yn cydnabod bod tua 500 o achosion newydd o ganserau'r pancreas yng Nghymru bob blwyddyn, a bod tua 508 o bobl wedi cael diagnosis o ganser y pancreas yn 2015, ac y bu farw tua 451 o bobl o'r clefyd yn yr un flwyddyn.

 

3. Yn cydnabod mai canser y pancreas yw'r canser cyffredin mwyaf angheuol gyda phrognosis truenus sydd prin wedi newid yn ystod y 45 mlynedd diwethaf.

 

4. Yn croesawu mis ymwybyddiaeth canser y pancreas (Tachwedd) a'r gwaith y mae Pancreatic Cancer UK yn ei wneud i hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r canser sydd â'r nifer isaf o ran goroesi, a'r cyflymaf o ran lladd.

 

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau i wella cyfraddau goroesi ar gyfer pobl â chanser y pancreas yng Nghymru drwy:

 

a) triniaeth gyflymach, drwy ddysgu gan fodelau llawdriniaeth llwybr carlam yn Lloegr sydd wedi dangos canlyniadau addawol;

 

b) diagnosis cynharach, drwy ddysgu o Ganolfannau Diagnostig Cyflym sy'n cael eu cyflwyno yn Lloegr a'r treialon gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg; ac

 

c) cefnogaeth gyfannol, trwy gefnogaeth ddeietegol a maethol amserol i alluogi cleifion i oddef triniaeth yn well.

 

Cefnogir gan:

 

Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru)

Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Mark Isherwood (Gogledd Cymru)

Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Neil McEvoy (Canol De Cymru)

Vikki Howells (Cwm Cynon)

 

 

 

 


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelod: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Dewisodd y Rheolwyr Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 2 Hydref:

 

David Rees

NNDM7143

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi'r rhwydwaith cyfoethog ac amrywiol o seilwaith diwydiannol hanesyddol ledled Cymru.

2. Yn nodi'r potensial o ran yr economi, adfywio a thrafnidiaeth integredig o ail-agor hen linellau rheilffordd a thwneli segur ledled Cymru. 

3. Yn cydnabod yr heriau ymarferol ac ariannol o ddod â seilwaith o'r fath yn ôl i ddefnydd.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i anelu at gael perchenogaeth ar seilwaith o'r fath a fyddai'n helpu i chwilio am gyfleoedd ariannu.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i chwarae eu rhan wrth archwilio'r cyfleoedd ymarferol ar gyfer ailagor seilwaith o'r fath ledled Cymru 

Cefnogir gan:

Vikki Howells

Leanne Wood

 

Cytunodd y Rheolwr Busnes hefyd i gynnal dadl ar y cynnig a ganlyn ar 23 Hydref:

Siân Gwenllian

NNDM7144

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu adroddiad o gynnydd am ei gwaith i fynd i'r afael â throseddau casineb LHDT yng Nghymru.

2. Yn galw am ddatganoli cyfiawnder er mwyn sicrhau dull integredig o fynd i'r afael â throseddau casineb LHDT ac amddiffyn pobl LHDT yng Nghymru.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu ei chynigion ar sut y gallai creu system gyfiawnder ddatganoledig i Gymru hybu diogelwch a llesiant pobl LHDT.

Cefnogir gan:

Mick Antoniw

Leanne Wood

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelod: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 6 Mehefin:

 

NNDM7068

Siân Gwenllian

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod hanes Cymru yn cael ei ddysgu i bob disgybl ysgol yng Nghymru yn ddiwahan.

 

Cefnogir gan:

Suzy Davies

 

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelod: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

·         Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 15 Mai:

NNDM7002

Jenny Rathbone

Dai Lloyd

Joyce Watson

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn credu y gall prydau ysgol iach, maethlon wneud cyfraniad hanfodol i les, cyrhaeddiad ac ymddygiad cadarnhaol disgyblion.

 

2. Yn nodi bod adroddiad y Comisiynydd Plant, Siarter Ar Gyfer Newid: Amddiffyn Plant yng Nghymru rhag Effaith Tlodi, yn darparu tystiolaeth sy'n peri pryder nad yw nifer sylweddol o ddisgyblion yn cael yr hawl a nodir yng nghanllawiau bwyta'n iach mewn ysgolion a gynhelir.

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) egluro ai cyfrifoldeb llywodraethwyr ysgolion, awdurdodau lleol neu Lywodraeth Cymru yw safonau prydau ysgol a pha gamau sy'n cael eu cymryd i sicrhau eu bod yn cael eu monitro; a

 

b) amlinellu pa gamau sy'n cael eu cymryd i gynyddu faint o fwyd ar gyfer ysgolion sy'n cael ei gaffael yn lleol fel rhan o'i phwyslais ar yr economi sylfaenol.

 

Siarter Ar Gyfer Newid: Amddiffyn Plant yng Nghymru rhag Effaith Tlodi

 

Bwyta'n iach mewn ysgolion a gynhelir: Canllawiau statudol i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu

 

Cefnogir gan:

 

Darren Millar

David J Rowlands

Mike Hedges

Russell George

Vikki Howells

 

·         Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 5 Mehefin:

NNDM7029

John Griffiths

Dawn Bowden

Mike Hedges

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i lunio strategaeth trechu tlodi, gyda chyllideb a chynllun gweithredu manwl ar gyfer gweithredu.

 

2. Yn galw ar y Prif Weinidog i egluro'r meysydd cyfrifoldeb ar gyfer trechu tlodi ym mhob portffolio gweinidogol.

 

3. Yn cydnabod ac yn llywio atebolrwydd ar gynnydd a wneir ar yr agenda trechu tlodi.

 

Cefnogir gan:

Jayne Bryant

Siân Gwenllian

Vikki Howells

Huw Irranca-Davies

Mark Isherwood

Dai Lloyd

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

David Rees

David J Rowlands

 

 


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelod - dewis cynnig ar gyfer dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

Dadl Aelod - dewis cynnig ar gyfer dadl

 

·         Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 27 Mawrth:

 

NNDM6990

Andrew RT Davies

 

NNDM6990

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi:

 

a) pwysigrwydd rygbi i bobl Cymru, y manteision economaidd sy'n gysylltiedig â'r gêm, a'i lle arbennig yng ngwead cymunedau ledled ein cenedl;

 

b) yr heriau ariannol a strwythurol sy'n wynebu rygbi yng Nghymru ar hyn o bryd;

 

c) goblygiadau posibl 'Project Reset' Undeb Rygbi Cymru ar rygbi proffesiynol a'r strwythur rhanbarthol yng Nghymru, ac ar y gwasanaethau lleol a chymunedol ychwanegol a ddarperir ar hyn o bryd gan y rhanbarthau; a

 

d) y pryderon cryf a fynegwyd gan gefnogwyr ynghylch y posibilrwydd o uno rhanbarthau'r Gweilch a'r Sgarlets.

 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gydag Undeb Rygbi Cymru a phartneriaid rhanbarthol/clwb i ddiogelu rygbi yng Nghymru a llunio model cynaliadwy tymor hir ar gyfer y gêm ar lefel ranbarthol ac ar lawr gwlad.

 

Cefnogwyr:

Huw Irranca-Davies

Bethan Sayed

Mohammad Asghar

Jayne Bryant

Hefin David

Suzy Davies

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

Dai Lloyd

Lynne Neagle

David Rees

 

 

 


Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelod Unigol: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Dadl Aelod Unigol: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

 

·         Detholodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 6 Chwefror:

NNDM6950

David Rees

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1.    Yn croesawu’r buddsoddiadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru i gefnogi dyfodol cynaliadwy i’r diwydiant dur yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

 

2.    Yn cydnabod yr heriau sy’n wynebu’r diwydiant dur yng Nghymru yn dilyn ymadawiad y DU â’r UE.

 

3.    Yn galw ar Lywodraeth Cymru i barhau i gefnogi’r sector dur yng Nghymru sy’n ddiwydiant o bwys i economi Cymru.

 

4.    Yn galw ar Lywodraeth y DU i fynd i’r afael â chostau uchel ynni sy’n wynebu’r sector dur yn y DU o’i gymharu â chostau trydan yn yr UE.

 

Cefnogwyr:

 

Jayne Bryant

Suzy Davies

Russell George

John Griffiths

Huw Irranca-Davies

Bethan Sayed

Caroline Jones

Dawn Bowden

Mike Hedges

Vikki Howells

Jack Sargeant

Alun Davies

 

·         Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gynnal y Ddadl Aelod unigol nesaf ar 20 Chwefror, a dewiswyd y cynnig a ganlyn:

NNDM6947

Huw Irranca-Davies

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi:       

 

a) bod gan bobl ifanc yng Nghymru rai o’r lefelau gweithgarwch corfforol isaf yn y Deyrnas Unedig, sy’n cyfrannu at lefelau cynyddol o ordewdra a materion iechyd cysylltiedig, fel diabetes math 2;

 

b) bod llawer o gymunedau yng Nghymru yn dioddef o lefelau anghyfreithlon o uchel o lygredd aer, gydag un gymuned yn profi’r ansawdd aer gwaethaf y tu allan i Lundain;

 

c) amcangyfrifir bod cost tagfeydd ar y ffyrdd yn £2 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn;

 

d) nid yw targedau ar gyfer allyriadau carbon o drafnidiaeth yng Nghymru wedi’u cyrraedd yn gyson;

 

e) mae lefelau cerdded a beicio yng Nghymru yn gostwng, ac un pryder arbennig yw bod lefelau teithio llesol i’r ysgol yn gostwng; ac

 

f) gellid gwella pob un o’r materion hyn pe bai Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn cael ei gweithredu’n effeithiol.

 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i adnewyddu ei huchelgais o ran teithio llesol yng Nghymru drwy lunio strategaeth teithio llesol gynhwysfawr, sy’n cynnwys targedau uchelgeisiol a chynllun manwl ar gyfer buddsoddi hirdymor mewn seilwaith teithio llesol.

 

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

 

Cefnogwyr:

Dai Lloyd

Russell George

Vikki Howells

Neil McEvoy

Jenny Rathbone

 

 


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelod - Trafod cynigion i'w trafod

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

 • Dewisodd y Rheolwyr Busnes y cynnig canlynol i gynnal dadl yn ei gylch ar 23 Ionawr:

NNDM6919

Bethan Sayed

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi bod cyn-weithwyr Allied Steel and Wire dal heb gael gwerth llawn eu pensiynau, er gwaethaf cytundeb iawndal a gytunwyd yn 2007 gyda Llywodraeth flaenorol y DU a bron 14 mlynedd ar ôl newid yng nghyfraith y DU.

2. Yn nodi o dan cytundeb iawndal a gytunwyd yn 2007 gyda Llywodraeth flaenorol y DU, addawyd yr un driniaeth i weithwyr â gweithwyr a deiliaid cynllun pensiwn o dan y gronfa diogelu pensiynau a'r cynllun cymorth ariannol.

3. Yn nodi yn sgil newidiadau yn y gyfraith ers 2004, o dan y gronfa diogelu pensiynau a'r cynllun cymorth ariannol fod gan weithwyr yr hawl i gael eu talu hyd at 90 y cant o werth eu cyfraniad pensiwn. Fodd bynnag, nid yw cyfraniadau a dalwyd cyn 1997 wedi'u diogelu rhag chwyddiant.

4. Yn gresynu at y caledi ariannol y mae hyn wedi'i achosi i gyn-weithwyr ASW yng Nghymru.

5. Yn galw ar Lywodraeth y DU i anrhydeddu ysbryd yr ymrwymiadau a wnaeth Llywodraeth flaenorol y DU i weithwyr ASW yng Nghymru.

Cefnogwyr:

Andrew RT Davies

Mike Hedges

Helen Mary Jones

Leanne Wood

 

 • Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu'r Ddadl Aelod nesaf ar 6 Chwefror.

 

 


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl Aelod Unigol: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

·         Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 12 Rhagfyr:

NNDM6860

Jane Hutt

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

1. Yn nodi adroddiad Ysgol Fusnes Caerdydd, ‘Y Cyflog Byw - Profiad Cyflogwyr’.

 

2. Yn croesawu’r camau a gymerwyd gan 174 o gyflogwyr ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yng Nghymru i dalu’r cyflog byw go iawn i’w cyflogeion.

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) nodi mesurau i gefnogi rhagor o gyflogwyr yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i fabwysiadu’r cyflog byw go iawn a dod yn gyflogwyr cyflog byw go iawn achrededig; ac

 

b) Ystyried cryfhau’r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi mewn perthynas â’r cyflog byw go iawn.

 

Y Cyflog Byw - Profiad Cyflogwyr

 

Y Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Moesegol mewn Cadwyni Cyflenwi

 

Cefnogwyr:

Rhun ap Iorwerth

Dawn Bowden

Jayne Bryant

Hefin David

Mike Hedges

Helen Mary Jones

Julie Morgan

Rhianon Passmore

David Rees

Mick Antoniw

John Griffiths

Vikki Howells

Mark Isherwood

Jenny Rathbone

 

·         Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gynnal y Ddadl Aelod Unigol nesaf yn y flwyddyn newydd.