Cyfarfodydd

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/07/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru: Blwyddyn yn ddiweddarach

John Lloyd Jones, Cadeirydd, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Ceri Doyle, Comisiynydd, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Adrian Davies, Ysgrifennydd, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-20-19(P2) Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

Cofnodion:

3.1 Atebodd John Lloyd Jones, Ceri Doyle ac Adrian Davies gwestiynau gan aelodau'r pwyllgor


Cyfarfod: 07/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gwrandawiad cyn penodi - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

John Lloyd Jones, Preferred candidate for the Chair of the National Infrastructure Commission for Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd John Lloyd Jones gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 09/05/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Trafodaeth o'r broses gwrandawiadau cyn penodi - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Cofnodion:

8.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y broses gwrandawiadau cyn penodi - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru


Cyfarfod: 23/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Dan Saville o ARUP ynghylch Caffael a Darparu Seilwaith ac ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth


Cyfarfod: 21/09/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth


Cyfarfod: 05/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ynglŷn â Chomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-17-17 (p3) Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynglŷn â'r Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 11/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ynghylch gwahanol fodelau ar gyfer Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.


Cyfarfod: 11/01/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Adroddiad drafft ar y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-01-17 (p10) Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft


Cyfarfod: 15/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ystyried yr adroddiad drafft ar seilwaith

Dogfennau ategol:

  • Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

2.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 07/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth seilwaith ryngwladol - Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth seilwaith ryngwladol.


Cyfarfod: 07/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Trafod y themâu allweddol sy'n dod i'r amlwg - Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y themâu allweddol sy'n dod i'r amlwg.


Cyfarfod: 07/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Tystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol - Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nodwyd y dystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 07/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Awdurdodau Lleol - Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (I'w gadarnhau)

Cofnodion:

3.1 Atebodd Darren Mepham o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 07/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Simon Jones, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth a Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru

Rhodri Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi, Cynllunio a Phartneriaethau Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

2.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith i ddarparu (cyn gynted ag y bydd yn hysbys):       

 

·         Gwybodaeth gan Lywodraeth y DU yn egluro’r rhesymau am newid Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol y DU o fod yn sefydliad anstatudol i fod yn sefydliad statudol.

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith hefyd i ddarparu:

 

·         Dadansoddiad a gwerthusiad o’r gwahanol fodelau sy’n cael eu hystyried ynglŷn â’r rôl y gallai’r Comisiwn ei chwarae o ran cyllido buddsoddi mewn seilwaith.


Cyfarfod: 01/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol y DU - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (drwy gyfrwng cynhadledd fideo)

Philip Graham, Prif Weithredwr, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol (drwy gyfrwng cynhadledd fideo)

Cofnodion:

3.1 Atebodd Philip Graham gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 01/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Safbwynt rhanbarthol - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Ann Beynon, Cadeirydd, Bwrdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Iwan Prys Jones, Rheolwr Rhaglenni, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cllr Rob Stewart, Arweinydd Dinas a Sir Abertawe, Dinas- Ranbarth Bae Abertawe

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Ann Beynon, Iwan Prys-Jones a’r Cynghorydd Rob Stewart gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 17/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Panel y sectorau adeiladu a pheirianneg - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Neil Sadler, ACE Cymru Wales, Cadeirydd

Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol, CITB Cymru Wales

Ed Evans, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (CECA Wales Cymru)

Mark Harries, Cynghorwr Cynllunio a Pholisi Cymru, Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu Ed Evans, Mark Harris, Neil Sadler a Mark Bodger yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 19/10/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru - Papur opsiynau

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-07-16 (p8) papur opsiynau (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y papur opsiynau sy'n ymwneud â'r ymchwiliad i  Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru.