Cyfarfodydd

Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 30/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Llythyr i'r Cadeirydd gan Mudian Meithrin - Cymraeg 2050

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Dadl ar adroddiad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 'Gwireddu'r Uchelgais – Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru'

NDM6518 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar ei 'Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru' a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mai 2017.

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 11 Gorffennaf 2017.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.25

NDM6518 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar ei 'Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru' a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mai 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 05/04/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru: Cytuno ar yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 8)

8 Strategaeth newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg: ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 The Committee considered the draft report


Cyfarfod: 09/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru: Gohebiaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 9

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran y Gymraeg

Iwan Evans, Uwch Swyddog Polisi, Is-adran y Gymraeg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 14/12/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 8

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

 

Cofnodion:

5.1 Atebodd Comisiynydd y Gymraeg gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 14/12/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 6

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd, Estyn

Emyr George, Cyfarwyddwr Cyswllt, Cymwysterau Cymru

Gareth Pierce, Prif Weithredwr, CBAC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 14/12/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 7

Sarah McCarty, Cyfarwyddwr Dysgu a Datblygu'r Gweithlu, Cyngor Gofal Cymru

Gemma Halliday, Rheolwr Datblygu'r Gweithlu, Cyngor Gofal Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 08/12/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 1.)

Bydd Aelodau’r Pwyllgor yn ymweld ag ysgolion uwchradd fel rhan o Ymchwiliad y Pwyllgor i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru


Cyfarfod: 30/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 5

Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr, Cyngor y Gweithlu Addysg

Angela Jardine, Cadeirydd, Cyngor y Gweithlu Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 30/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

4 Llythyr at y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 4

Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Daniel Tiplady, Rheolwr Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

2.1     Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 24/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 3)

Ymchwiliad i Strategaeth Iaith Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 2

Gwenllian Landsdown Davies, Prif Weithredwr y Mudiad Meithrin

Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cadeirydd, Mudiad Meithrin

Cofnodion:

3.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 24/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 4)

Ymchwiliad i Strategaeth Iaith Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 3

Iestyn Davies, Prif Weithredwr Colegau Cymru

Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dr Gwennan Schiavone, Ysgrifennydd y Cwmni ac Uwch Reolwr Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Cofnodion:

4.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.2 Cytunodd Colegau Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor yn ymwneud â lefel y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg sydd ei hangen i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 


Cyfarfod: 24/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Strategaeth Iaith Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Rex Phillips, Swyddog Cenedlaethol Cymru, NASUWT

Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi, NAHT

Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol, UCAC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 16/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 2.)

Gweithdy Rhanddeiliaid: Sesiwn 2


Cyfarfod: 16/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 1.)

1. Gweithdy Rhanddeiliaid: Sesiwn 1

Dogfennau ategol:

  • Briff yr Aelodau
  • Briff Ymchwil

Cyfarfod: 20/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Briff Ymchwil: Papur Cwmpasu Strategaeth y Gymraeg

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 58

Cyfarfod: 20/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Eitem 5)

Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg - Papur Cwmpasu

Cofnodion:

5.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y papur cwmpasu.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu