Cyfarfodydd

Craffu ar Ddarlledu a’r Cyfryngau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/03/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr at y BBC yn gofyn am wybodaeth atodol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/03/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Gwaith craffu blynyddol ar y BBC: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth y DU mewn perthynas â’r broses o benderfynu ar ffi’r drwydded ac i ysgrifennu at y BBC i ofyn am ragor o wybodaeth am ddata cynrychiolaeth gan BBC Wales.

 


Cyfarfod: 04/03/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwaith craffu blynyddol ar y BBC

Tim Davie, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales

Elan Closs Stephens, Aelod Anweithredol dros Gymru ar Fwrdd y BBC

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Holodd yr Aelodau Tim Davies, Rhodri Talfan Davies ac Elan Closs Stephens.

 


Cyfarfod: 14/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth â BBC Cymru Wales ynghylch proses setliad ffi’r drwydded ac adolygiad Ofcom

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/05/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth â'r BBC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau i ysgrifennu at Gyfarwyddwr Cenhedloedd a Rhanbarthau’r BBC i egluro nad darlledwr lleol yw BBC Cymru.

 


Cyfarfod: 10/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwaith craffu blynyddol ar BBC Cymru Wales

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru 

Elan Closs Stephens, Aelod o Fwrdd y BBC ar gyfer Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd tystion o BBC Cymru Wales i gwestiynau gan y Pwyllgor.

3.2 Cytunodd tystion o BBC Cymru Wales i ddarparu gwybodaeth ychwanegol ynghylch nifer yr oriau rhaglenni ychwanegol a gynhyrchir yn erbyn y cyllid ychwanegol a gyhoeddwyd yn 2017.

3.3 Datganodd Rhianon Passmore AC ei bod yn gyn-aelod o Gyngor Darlledu BBC Cymru.

 

 

 


Cyfarfod: 10/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwaith craffu blynyddol ar ITV Cymru

Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni, ITV Cymru

Jonathan Hill, Golygydd, Rhaglenni’r Rhwydwaith, ITV Cymru

Zoe Thomas, Golygydd, Rhaglenni Saesneg, ITV Cymru

Branwen Thomas, Golygydd Dros Dro, Rhaglenni Cymraeg, ITV Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd tystion o ITV Cymru i gwestiynau gan y Pwyllgor.

2.2 Cytunodd tystion o ITV Cymru i ddarparu gwybodaeth ychwanegol ynghylch:

Ø  y diwygiad sydd ei angen i fynd i'r afael â'r gostyngiad yng ngwerth trwydded ITV Cymru Wales; a

Ø  siâp gwariant yn y dyfodol yng Nghymru oherwydd gwell allbynnau.

 

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu blynyddol ar S4C

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

Huw Jones, Cadeirydd, S4C

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Huw Jones ac Owen Evans i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 02/05/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth â BBC Cymru ynghylch cynllun blynyddol y BBC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Gyfarwyddwr y Gwledydd a'r Rhanbarthau i ofyn a ellid dileu Cymru o'r cynigion i newid lefel y newyddion a ddarlledir yn y bore.  

 


Cyfarfod: 03/04/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan y BBC ynghylch cynrychiolaeth o Gymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/03/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Ymateb y Cadeirydd i ymgynghoriad Ofcom: Arweiniad ar Gynhyrchu a Rhaglennu Teledu Rhanbarthol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/02/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

Rhys Evans, Pennaeth Strategaeth ac Addysg, BBC Cymru Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

4.2 Cytunodd y tystion i ddarparu rhagor o wybodaeth am ei ofynion Siarter sy'n ymwneud â mynediad cyhoeddus at ei ddeunydd archif.

 


Cyfarfod: 16/01/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymateb gan Gyfarwyddwr BBC Cymru: Cyfleoedd i awduron ac actorion Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/01/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymateb ITV Cymru Wales i ymgynghoriad Ofcom ar Ganllawiau Rhaglenni Electronig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu Blynyddol ar Ofcom Cymru

Eleanor Marks, Cyfarwyddwr, Ofcom Cymru

Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp, Cysylltiadau Allanol Defnyddwyr

 

Dogfennau ategol:

 • Briff Ymchwil

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor, a chytunwyd i ddarparu:

 

·         Memorandwm cyd-dealltwriaeth ar yr hyn yw’r swyddogaeth reoleiddiol a phwy sy’n gwneud beth o ran perthynas Ofcom ag S4C; a

·         Nodyn ar lefel yr ymwybyddiaeth ymhlith pobl nad ydynt yn siaradwyr Cymraeg o ran gofynion Ofcom bod yn rhaid i 53 y cant o’r rhaglenni ar S4C fod ag is-deitlau.

 


Cyfarfod: 10/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Sesiwn friffio breifat gan y BBC ar y Gwasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol

Matthew Barraclough, Pennaeth Partneriaethau Newyddion Lleol y BBC

Rhys Evans, Pennaeth Strategaeth ac Addysg, BBC Cymru

Gareth Wyn Williams, gohebydd i’r Gwasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol

Elizabeth Bradfield, gohebydd i’r Gwasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol

Cofnodion:

7.1 Cafodd aelodau'r Pwyllgor sesiwn friffio gan swyddogion y BBC ynghylch Gwasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol y BBC.

 


Cyfarfod: 26/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Adolygiad Ofcom o'r rheolau ar gyfer amlygrwydd darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus a theledu lleol: trafod yr ymateb i'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd yr Aelodau i gyflwyno ymateb i'r ymgynghoriad.

 


Cyfarfod: 26/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwaith craffu blynyddol ar BBC Cymru Wales

Rhodri Talfan Davies, Pennaeth BBC Cymru Wales

Elan Closs Stephens, aelod o fwrdd y BBC ar gyfer Cymru

Nick Andrews, Pennaeth Comisiynu

 

Lawrlwytho:

 

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y BBC 2017/18: http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/reports/pdf/bbc_annualreport_201718_cy.pdf

 

Arolwg Tîm Rheoli BBC Cymru 2016/17: http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/wales/BBC-Wales-Nations-Welsh-1617.pdf

Dogfennau ategol:

 • Papur 1 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

3.2 Cynigiodd Rhodri Talfan Davies ymweliad i Aelodau’r Pwyllgor â phencadlys BBC Cymru yn y Sgwâr Canolog, Caerdydd, a chytunodd i roi gwybodaeth ynghylch a oedd y gost weinyddol o gael trwydded i gael mynediad at Wasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol y BBC yn atal sefydliadau newyddion llai, megis sefydliadau hyperleol, rhag cael mynediad at y gwasanaeth.


Cyfarfod: 14/12/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 S4C: Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Huw Jones, Cadeirydd, S4C

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

Phil Williams, Ysgrifennydd, S4C

 

Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2017

Dogfennau ategol:

 • Briff Ymchwil

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.2 Gofynnodd Sian Gwenllian AC am ffigurau ar sut y bydd symud      S4C yn effeithio ar nifer y bobl sy'n symud/teithio i Sir Gaerfyrddin.

2.3 Gofynnodd Bethan Jenkins AC am y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y swydd Swyddog Amrywiaeth newydd.

 


Cyfarfod: 22/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan S4C: Cytundeb partneriaeth rhwng S4C a'r BBC

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth rhwng Ofcom a'r Cadeirydd

Papur 6 - Llythyr gan y Cadeirydd, Bethan Jenkins AC 17 Gorffennaf 2017: Trwydded weithredu ddrafft ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y DU y BBC

Papur 7 - Ymateb gan Ofcom, 4 Hydref 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymateb gan y Prif Weinidog i lythyr gan y Cadeirydd: Penodi Aelod Cymru o Fwrdd y BBC

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sesiwn graffu gyffredinol gyda'r Arglwydd Tony Hall, Cyfarwyddwr y BBC: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 28/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyffredinol gyda'r Arglwydd Tony Hall, Cyfarwyddwr y BBC

Yr Arglwydd Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

Ken McQuarrie, Cyfarwyddwr y Gwledydd a'r Rhanbarthau, y BBC

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

 

Bydd y sesiwn yn cael ei ffrydio'n fyw ar Facebook, yn ogystal â Senedd.tv.

 

 

Dogfennau ategol:

 • Briff Ymchwil

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Y Darlun Mawr: Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru

NDM6329 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, 'Y Darlun Mawr - Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Chwefror 2017.

2. Yn cytuno y dylai S4C, wedi derbyn argymhelliad y pwyllgor i'r perwyl hwn, osod adroddiadau ariannol a datganiadau archwiliedig o gyfrifon gerbron y Cynulliad.

Dogfennau ategol

Ymateb Llywodraeth Cymru

Ymateb y BBC

Ymateb ITV (Saesneg yn unig)

Ymateb Ofcom

Ymateb S4C

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.27

NDM6329 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, 'Y Darlun Mawr - Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Chwefror 2017.

2. Yn cytuno y dylai S4C, wedi derbyn argymhelliad y pwyllgor i'r perwyl hwn, osod adroddiadau ariannol a datganiadau archwiliedig o gyfrifon gerbron y Cynulliad.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 14/06/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod papur briffio drafft y Gwasanaeth Ymchwil: Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

Dogfennau ategol:

 • Papur 7

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y briff drafft

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Trwydded weithredu drafft ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y DU y BBC: sesiwn dystiolaeth gyda Phwyllgor Cynghori Ofcom.

Glyn Mathias, Cadeirydd, Pwyllgor Cynghori Ofcom

Hywel William, Aelod, Pwyllgor Cynghori Ofcom

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 24/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymateb Llywodraeth y DU i adroddiad y Pwyllgor: Y Darlun Mawr – Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar ddarlledu yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymateb gan Gynullydd Pwyllgor Diwylliant, Twristiaeth, Ewrop a Chysylltiadau Allanol Senedd yr Alban i'r llythyr gan y Cadeirydd: Penodi Aelodau Bwrdd y BBC

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymateb S4C i Argymhellion yr Adroddiad: Y Darlun Mawr – Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/05/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Trwydded weithredu ddrafft ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU: Sesiwn dystiolaeth gydag Ofcom Cymru

Rhodri Williams, Cyfarwyddwr, Ofcom Cymru

Jacquie Hughes, Cyfarwyddwr Polisi, Ofcom Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymateb ITV i argymhellion adroddiad Y Darlun Mawr: Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymateb y BBC i argymhellion adroddiad Y Darlun Mawr: Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymateb Ofcom i argymhellion adroddiad Y Darlun Mawr: Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr at y Cadeirydd gan Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ailfuddsoddiad y BBC - Datganiad i'r Wasg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

4. Darlledu yng Nghymru: Trafod yr Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

 • Papur 1: Adroddiad Drafft (Saesneg yn unig)

Cyfarfod: 14/12/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymateb gan y Llywydd: Cyflwyno Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon S4C

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Craffu cyffredinol: Darlledu a Chyfryngau - papur ar y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd yr aelodau bapur materion allweddol ynghylch yr ymchwiliad darlledu a chyfryngau.

 


Cyfarfod: 14/12/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Cadeirydd at y Llywydd: Cyflwyno Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon S4C

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr at y Cadeirydd gan S4C: Rhagor o Wybodaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr at y Cadeirydd gan Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC: Rhagor o Wybodaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y BBC: Gwaith craffu cyffredinol ar y Cyfarwyddwr Cyffredinol

Yr Arglwydd Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

Dogfennau ategol:

 • Briff Ymchwil: BBC
 • Cwestiynau gan y Cyhoedd (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Atebodd Cyfarwyddwr Cyffredinol a Chyfarwyddwr BBC Cymru gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

Cytunodd y Cyfarwyddwr Cyffredinol i wneud y canlynol:

 

Ø  Rhannu data sy'n ymwneud â phortread y BBC o Gymru a bywyd Cymru ar ddiwedd y flwyddyn ariannol bresennol;

Ø  Trafod cynrychiolaeth Cymru a'r ymdriniaeth o feysydd arbenigol y tu allan i 'fusnes' ar sioe frecwast y BBC gyda'r tîm brecwast a rhoi adborth i'r Pwyllgor ynghylch canlyniad y drafodaeth hon;

Ø  Ymddangos gerbron y Pwyllgor eto ym mis Mawrth/Ebrill 2017.

 

 

 


Cyfarfod: 20/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Briff Ymchwil: Ofcom

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 178

Cyfarfod: 20/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Sesiwn graffu gyffredinol gyda'r BBC: paratoi ar gyfer cael tystiolaeth gan yr Arglwydd Hall

Cofnodion:

6.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y paratoadau ar gyfer y sesiwn dystiolaeth sydd i ddod gyda'r Arglwydd Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC.

 


Cyfarfod: 20/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Sesiwn graffu gyffredinol gydag Ofcom

 • Rhodri Williams, Cyfarwyddwr Cymru
 • Mark Sweeney, Cyfarwyddwr Materion Llywodraethu a Rheoleiddio

Cofnodion:

2.1.1 Atebodd Ofcom gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 06/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 ITV Cymru: Gwaith Craffu Cyffredinol (Saesneg yn unig)

Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni

Huw Rossiter, Rheolwr Materion Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

 • Papur 3: ITV Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd ITV Cymru gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 06/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Cadeirydd at Gyfarwyddwr BBC Cymru: Arbedion o £9 miliwn y flwyddyn erbyn 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 BBC Cymru: Gwaith Craffu Cyffredinol (Saesneg yn unig)

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr

Gareth Powell, Prif Swyddog Gweithredol

Dogfennau ategol:

 • Papur 4: BBC Cymru

Cofnodion:

5.1 Atebodd BBC Cymru gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 06/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 S4C Gwaith Craffu Cyffredinol

Ian Jones, Prif Weithredwr

Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C

Dogfennau ategol:

 • Papur 1: Briff Ymchwil
 • Papur 2: S4C

Cofnodion:

3.1 Atebodd S4C gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 06/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Craffu ar Ddarlledu a’r Cyfryngau


Cyfarfod: 14/09/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar waith Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Craffu ar Ddarlledu a’r Cyfryngau


Cyfarfod: 14/09/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch adroddiad blynyddol a chyfrifon y BBC

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymweliad Pwyllgor â Media Wales

Cofnodion:

6.1 Fel rhan o gyfres o ymweliadau â sefydliadau’r cyfryngau yng Nghymru, ymwelodd y Pwyllgor â Media Wales.