Cyfarfodydd

Gwasanaethau Rheilffyrdd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/01/2021 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru

Arglwydd Burns, Cadeirydd Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru

Peter McDonald, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth, Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-01-21- Papur Briffio

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion a ganlyn gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor: yr Arglwydd Burns, Cadeirydd Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru; a Peter McDonald, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru.


Cyfarfod: 09/11/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwasanaethau Rheilffyrdd: Llythyr gan Trafnidiaeth Cymru a KeolisAmey Wales Cymru (22 Hydref 2020)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/01/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Wasanaethau Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

Bill Kelly, Cyfarwyddwr Llwybrau, Cymru a’r Gororau, Network Rail

James Price, Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru

Lee Jones, Cadeirydd Keolis Amey Wales Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Chris Pearce, James Price a Lee Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 19/06/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Keith Williams ynghylch Adolygiad Williams o’r Rheilffyrdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 23/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr drafft: Adolygiad Williams o’r Rheilffyrdd

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-14-19(P5) Llythyr draff

Cofnodion:

7.1 The Committee discussed the draft letter


Cyfarfod: 07/03/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Adroddiad drafft: Achosion o darfu ar y rheilffyrdd yn yr hydref

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-07-19(P10) Adroddiad Drafft: Achosion o Darfu ar y Rheilffyrdd yn yr Hydref

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft


Cyfarfod: 07/12/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at gyrff perthnasol ynghylch cynllunio trafnidiaeth mewn digwyddiadau mawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 29/11/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Sesiwn friffio breifat gyda Syr Peter Hendy, Cadeirydd Network Rail

Sir Peter Hendy, Cadeirydd, Network Rail

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

6.1 Atebodd Syr Peter Hendy gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 23/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwasanaethau rheilffyrdd: gohebiaeth gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (10 Hydref 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/10/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ynglŷn â'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 07/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Papur cwmpasu - Ymchwiliad i ddarparu'r Metro a'r masnachfraint rheilffyrdd

Dogfennau ategol:

  • Papur cwmpasu - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a metro

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.


Cyfarfod: 07/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch gwasanaethau rheilffyrdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 31/10/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwasanaethau Rheilffyrdd: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-07-16 Papur 1 – Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-07-16 Papur 2 – Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Gan fod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau wedi trefnu cynnal ymchwiliad i wasanaethau rheilffyrdd, cytunodd y Pwyllgor na fyddai'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cynnal ymchwiliad.   Cytunodd yr Aelodau y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i ofyn am gynnwys materion a  amlygwyd yn y drafodaeth yn eu hymchwiliad hwy.