Cyfarfodydd

Trafodaethau gyda Chomisiynydd Plant Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 05/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2019 - 2020

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus – Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

 

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2019  - 2020

 

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn holi Comisiynydd Plant Cymru yn fanwl am ei Hadroddiad Blynyddol 2019 - 2020.

 


Cyfarfod: 05/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2019 - 2020: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y ddwy sesiwn flaenorol.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at holl fyrddau iechyd y GIG yng Nghymru yn gofyn am eglurhad ar y wybodaeth sydd ar gael ar eu gwefannau am y llwybrau i’w dilyn i gael cymorth a chefnogaeth i blant a phobl ifanc o ran eu hiechyd meddwl, ynghyd â gwybodaeth am sut i hunangyfeirio os oes angen.

6.3 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch bylchau o ran gofal preswyl i blant sydd â'r anghenion mwyaf cymhleth.

6.4 Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg ynghylch cofrestru ar gyfer athrawon mewn ysgolion annibynnol.

 

 

 


Cyfarfod: 08/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch defnyddio pwerau statudol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/07/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Addysg ynghylch addysg ddewisol gartref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch addysg ddewisol yn y cartref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/07/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Gohebiaeth y Pwyllgor - i'w thrafod a'i chytuno

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor lythyr drafft at y Gweinidog Addysg ynghylch addysg ddewisol gartref a chytunwyd arno.

 


Cyfarfod: 26/02/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru ynghylch rheoleiddio ysgolion annibynnol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Addysg ddewisol yn y cartref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/11/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth - Anghenion Dysgu Ychwanegol a thrafnidiaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2018-19

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus – Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

 

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Comisiynydd Plant Cymru ynglŷn â’i hadroddiad blynyddol.

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Comisiynydd gyda’r cwestiynau nas cyrhaeddwyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth.

3.3 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen ar gyfer cyhoeddi'r canllawiau Teithio gan Ddysgwyr ar ei newydd wedd.

 


Cyfarfod: 06/11/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2018-19 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd at Gomisiynwyr Plant y DU – Brexit a'r goblygiadau i blant

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r UE gan Gomisiynydd Plant Lloegr, Comisiynydd Plant yr Alban, Comisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Plant Gogledd Iwerddon - Brexit a’i oblygiadau i blant

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/01/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru – Addysg gartref ddewisol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/01/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru – gwasanaethau cleifion mewnol CAMHS Haen 4 yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/01/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Gadeirydd Comisiynydd Plant Cymru – Addysg ddewisol yn y cartref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/01/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Gomisiynydd Plant Cymru - Addysg ddewisol yn y cartref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/12/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Cadeirydd at Gomisiynydd Plant Cymru – addysg gartref ddewisol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg at Gomisiynydd Plant Cymru – Addysg yn y Cartref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2017-18

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd yr Aelodau ar waith y Comisiynydd ar yr adroddiad blynyddol.

 


Cyfarfod: 22/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at y Prif Weinidog - Addysg yn y Cartref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/11/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Comisiynydd Plant - camau dilynol yn sgil y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Hydref ar yr adroddiad blynyddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4.3)

4.3 Llythyr gan y Comisiynydd Plant yn dilyn y cyfarfod ar 18 Hydref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant ar gyfer 2016-17

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus

Sara Jermin, Pennaeth Cyfathrebu a Pherfformiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn holi'r Comisiynydd ynghylch ei Hadroddiad Blynyddol.

 

3.2 Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu nodyn yn rhoi enghreifftiau o Asesiadau o Effaith ar Hawliau Plant sydd wedi arwain at newid cadarnhaol. 

 


Cyfarfod: 16/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru – gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 6 Hydref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Comisiynydd Plant Cymru - Adroddiad Blynyddol 2015/16

Papur 1 – Comisiynydd Plant Cymru – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 15/16

 

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Hywel Dafydd, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Sara Jermin, Pennaeth Perfformiad a Chyfathrebu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn holi’r Comisiynydd yn fanwl am yr Adroddiad Blynyddol. Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu’r canlynol:

Dadansoddiad o'r mathau o achosion y mae'r tîm gwaith achos wedi ymdrin â hwy yn ystod y flwyddyn ddiwethaf; a

Nodyn ar gynllun allgymorth strategol y Comisiynydd gan gynnwys faint o ymgysylltu â phlant a phobl ifanc a wnaed.


Cyfarfod: 14/09/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Comisiynydd Plant Cymru – trafodaeth ynghylch blaenoriaethau

Papur 1

 

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Hywel Dafydd, Rheolwr Materion Cyhoeddus a Pholisi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Comisiynydd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ei blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

 

Cytunodd y Comisiynydd i barhau i ddiweddaru’r Pwyllgor am ei thrafodaethau â Llywodraeth Cymru ac eraill o ran datblygu prosesau i fynd i’r afael â bwlio.