Cyfarfodydd

Rhaglen Waith Weithdrefnol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 05/12/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7.)

Gwaith Gweithdrefnol


Cyfarfod: 05/12/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7.1)

Diwygio'r Senedd: Parodrwydd Gweithdrefnol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 3

Cyfarfod: 14/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Gwaith Gweithdrefnol


Cyfarfod: 14/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Gweithdrefnau sy'n ofynnol er mwyn craffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 a fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 7

Cofnodion:

Yn dilyn argymhellion a wnaed yn flaenorol gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad a'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, trafododd y Pwyllgor Busnes gynigion ar gyfer:

 • diwygio'r Rheolau Sefydlog i sicrhau bod dogfennau sy'n cyd-fynd â Biliau ac Is-ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru yn cynnwys asesiad o effaith Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020;
 • Rheol Sefydlog newydd a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru hysbysu’r Senedd am effaith deddfwriaeth mewn rhannau eraill o'r DU a allai, yn rhinwedd y Ddeddf Marchnad Fewnol, effeithio ar werthu nwyddau a gwasanaethau yng Nghymru; a
 • hysbysu am effaith fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan ar ddeddfwriaeth y Senedd.

 

Dywedodd y Trefnydd nad yw Llywodraeth Cymru yn ystyried bod y cynigion yn angenrheidiol ar y sail nad yw'n ystyried bod Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig yn cael effaith ar ddeddfwriaeth a basiwyd gan y Senedd.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ofyn am farn y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad a'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Fforwm y Cadeiryddion am y cynigion, gyda’r bwriad o ddychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 17/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Papur i'w Nodi: Terfynau amser ar atebion gweinidogol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 10

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes bapur ar gyflwyno terfynau amser ar atebion gweinidogol yn Senedd yr Alban a chytunodd i ddychwelyd at drafodaeth bellach ar y pwnc hwn unwaith y bydd rhagor o wybodaeth ar gael am effaith y newid yn yr Alban.

 

 


Cyfarfod: 17/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Gwaith Gweithdrefnol


Cyfarfod: 17/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Newidiadau i'r Canllawiau ar Gwestiynau Amserol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 15

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y newidiadau arfaethedig i'r canllawiau ar Gwestiynau Amserol, yn ymwneud â'r broses gyhoeddi, darparu gwybodaeth ategol gan Aelodau a'r nifer uchaf o Gwestiynau Amserol a fydd fel arfer yn cael eu derbyn ym mhob sesiwn, a chytunodd arnynt.

 

 


Cyfarfod: 03/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Rheol Sefydlog 26C - Deddfau Cydgrynhoi’r Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 18

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes nifer o sylwadau a wnaed gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ar ôl iddo ystyried y Bil Cydgrynhoi cyntaf a gyflwynwyd yn y Senedd, sef Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), a chytunodd i gynnal adolygiad cyfyngedig o'r Rheolau Sefydlog perthnasol cyn cyflwyno'r Bil Cydgrynhoi nesaf, a chyn yr adolygiad llawn y bwriedir ei gynnal yn ddiweddarach yn ystod y Senedd hon.

 

 


Cyfarfod: 03/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Gwaith Gweithdrefnol


Cyfarfod: 12/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Gwaith Gweithdrefnol


Cyfarfod: 12/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Papur ar Raglen Waith Weithdrefnol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 25

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes ddiweddariad ar amserlennu arfaethedig ei waith gweithdrefnol.

 

Cynigiodd Darren Millar y dylid ystyried gosod terfyn amser ar ymatebion gweinidogol i gwestiynau.

 

 


Cyfarfod: 12/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Gweithdrefnau sydd eu hangen er mwyn craffu ar Offerynnau Statudol sy'n deillio o Ddeddf Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 2023

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 28

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y papur a chytunodd i ymgynghori â'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ar y dull arfaethedig o ddiwygio Rheolau Sefydlog 21, 27 a 30C, a dileu Rheol Sefydlog 30B, gyda'r bwriad o gynnig newidiadau i'r Senedd wedi hynny. 

 

 


Cyfarfod: 12/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Cwestiynau Amserol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 31

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes adborth a gafwyd gan grwpiau a nifer o faterion eraill yn ymwneud â'r canllawiau a'r gweithdrefnau presennol ar gyfer Cwestiynau Amserol.

 

Cytunodd y Pwyllgor y byddai'n ystyried cynigion ar gyfer diwygiadau posibl i ganllawiau mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 27/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Ystyriaethau gweithdrefnol ar ôl gadael yr UE

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 34

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i adolygu'r Rheolau Sefydlog perthnasol a nodwyd yn argymhellion diweddar y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad mewn perthynas ag effaith ymarferol Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020 ar ddeddfwriaeth a wnaed gan y Senedd, neu sy’n effeithio arni.

 

Fel rhan o'r adolygiad, nododd y Pwyllgor Busnes y bydd cynigion yn cael eu cynhyrchu mewn perthynas â'r ffyrdd posibl y gellid diwygio Rheolau Sefydlog, a chytunwyd y byddai'n ymgynghori â'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i ystyried cynigion i newid y trefniadau craffu cyfredol ar gyfer Fframweithiau Polisi Cyffredin fel yr argymhellwyd gan Bwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Bumed Senedd, mewn ymgynghoriad â Fforwm y Cadeiryddion.

 

 


Cyfarfod: 27/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Rhaglen waith weithdrefnol


Cyfarfod: 09/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rhaglen waith weithdrefnol


Cyfarfod: 09/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rhaglen waith weithdrefnol y Pwyllgor Busnes

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes raglen ddiwygiedig ar gyfer ei waith gweithrefnol, a chytunodd arni, gan gynnwys trafod ymhellach yr eitemau a ganlyn cyn cyn toriad yr haf:

 

 • Cyflwyno ‘uwch-ddadleuon’ yn y Cyfarfod Llawn
 • Diwygiadau gweithdrefnol ar ôl Brexit
 • Biliau Aelodau
 • Materion sy'n codi o ganlyniad i Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

 

Cytunodd y Pwyllgor i roi ystyriaeth bellach i waith gweithdrefnol a all fod yn ofynnol o ganlyniad i ddiwygio'r Senedd pan fydd deddfwriaeth wedi'i chyflwyno.