Cyfarfodydd

Amserlen y Cynulliad - y Pumed Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Amserlen y Cynulliad

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Papurau i'w nodi - Rhestr o Gwestiynau Llafar y Cynulliad a Dogfen Cyfrifoldebau Diwygiedig y Gweinidogion

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y bydd wyth cwestiwn yn cael eu tynnu o'r balot ar gyfer cwestiynau i'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ac na fydd amser wedi'i neilltuo ar gyfer cwestiynau llefarwyr ar hyn o bryd, o gofio bod 15 munud yn cael ei neilltuo i'r eitem, ond os teimlai'r Aelodau'n gryf am hyn y gallai ffurfio rhan o'r adolygiad o'r weithdrefn ymhen ychydig fisoedd.

 

Cododd Rhun ap Iorwerth y ffaith bod cyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip wedi cael eu gwahaniaethu oddi wrth rai'r Prif Weinidog yn y ddogfen cyfrifoldebau diwygiedig y Gweinidogion, ond nad dyna'r achos o ran Dirprwy Weinidogion eraill. O gofio hynny, gofynnodd a ddylai llefarwyr barhau i gymryd yn ganiataol y dylid cyfeirio eu cwestiynau i'r Gweinidog. Dywedodd y Llywydd mai'r Llywodraeth ddylai benderfynu pwy fyddai'n ateb cwestiynau'r llefarwyr, ac eglurodd mai'r Gweinidog ddylai eu hateb, oni bai ei bod yn amlwg ar unwaith mai cwestiwn ar gyfer Dirprwy Weinidog oedd gan y llefarydd. Pe bai llefarwyr yn teimlo'n gryf yr hoffent i'w cwestiynau gael eu hateb gan y Dirprwy, gallent nodi hynny i'r llywodraeth yn breifat ymlaen llaw.

 


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Papur i'w nodi - Amserlen Cwestiynau Llafar y Cynulliad

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y newidiadau. Dywedodd y Trefnydd fod Gweinidogion a Dirprwy Weinidogion yn trafod sut y byddant yn dyrannu’r cyfrifoldebau rhyngddynt. Bydd y ddogfen 'Cyfrifoldebau'r Gweinidogion,' yn cael ei diwygio a’i chylchredeg eto i'r Aelodau yn fuan.

 


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Amserlen y Cynulliad


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Amserlen y Cynulliad