Cyfarfodydd

Is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i weithdrefnau eraill (Gan gynnwys y weithdrefn "gwneud cadarnhaol") - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod Is-ddeddfwriaeth ac eithrio Offerynnau Statudol

CLA(5)-16-18 – Papur 22 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Trafod Is-ddeddfwriaeth ac eithrio Offerynnau Statudol

CLA(5)-13-18 – Paper 12 – Llythyr drafft at Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft at Lywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 22/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Nodyn cyngor cyfreithiol: ystyried is-ddeddfwriaeth heblaw offerynnau statudol

CLA(5)-03-18 – Papur 10 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cyngor.