Cyfarfodydd

CLA642 - Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/02/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Y Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016

NDM5941 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Ionawr 2016.

Dogfennau Ategol
Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016
Memorandwm Esboniadol
(Saesneg yn unig)
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Dim pwyntiau adrodd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.07

NDM5941 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Ionawr 2016.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 25/01/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.1)

3.1 CLA642 - Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi: Fe'u gosodwyd ar: 11 Ionawr 2016; Yn dod i rym ar: 4 Chwefror 2016

 

CLA(4)-02-16 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-02-16 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-02-16 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol: