Cyfarfodydd

Adolygiad Donaldson a Diwygio’r Cwricwlwm

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/07/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Briff technegol Llywodraeth Cymru ynghylch deddfwriaeth sydd ar ddod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan swyddogion Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 20/11/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr at y Gweinidog Addysg ynghylch y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Gyllido Ysgolion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/11/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Diwygio’r cwricwlwm - sesiwn ar Ddyfodol Llwyddiannus i Bawb: Ymchwiliadau i ddiwygio’r cwricwlwm (Adroddiad Terfynol)

Dr Nigel Newton, Cydymaith Ymchwil, WISERD - Prifysgol Caerdydd

 

Mae’r adroddiad i’w gyhoeddi ddydd Gwener 8 Tachwedd a disgwylir iddo fod ar gael yma:  https://wiserd.ac.uk/cy/cyhoeddiadau/dyfodol-llwyddiannus-i-bawb-ymchwiliadau-i-ddiwygior-cwricwlwm

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor bapur briffio gan Dr Nigel Newton:

2.2 Cytunodd Dr Newton i ddarparu adroddiad y Sefydliad Materion Cymreig, sef, Dibenion Cyffredin - Goblygiadau diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru i addysg bellach, addysg uwch, sgiliau a busnes i’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 06/11/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Addysg ynghylch diwygio'r cwricwlwm yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 18 Medi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnydd Llywodraeth Cymru ar ddatblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn â'r Gweinidog.

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cynnydd Llywodraeth Cymru ar ddatblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru - Sesiwn dystiolaeth

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Addysg

Claire Bennett, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cwricwlwm ac Asesu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith y Gweinidog Addysg ynghylch y datblygiadau diweddaraf gyda'r Cwricwlwm newydd i Gymru.

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhestr o'r 16 Ysgol Arloesi.

 


Cyfarfod: 10/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Diwygio'r cwricwlwm - adborth gan Aelodau o'r ymweliadau rapporteur

Cofnodion:

4.1 Gwnaeth yr Aelodau sylwadau ar ymweliadau yr aethant arnynt yn eu hetholaethau gyda’r bwriad o lywio sesiwn gyda'r Gweinidog Addysg sydd wedi’i drefnu ar gyfer 18 Medi.


Cyfarfod: 02/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Sefydliad Prydeinig y Galon - Pryderon ynghylch y cwricwlwm newydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu – Addysgu hanes a diwylliant Cymru mewn ysgolion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Addysg - Datblygu'r cwricwlwm newydd i Gymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg - Datblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan sefydliad Cymwysterau Cymru at y Gweinidog Addysg - Cymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/02/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan CLlLC - Cynnydd wrth ddatblygu'r cwricwlwm newydd i Gymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/02/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Addysg – Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 10 Ionawr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/02/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan CCAC - Cynnydd wrth ddatblygu'r cwricwlwm newydd i Gymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/01/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru yn dilyn y sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Addysg ar 10 Ionawr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/01/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Hynt y gwaith gan Lywodraeth Cymru wrth ddatblygu Cwricwlwm newydd Cymru – Sesiwn dystiolaeth

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

Claire Rowlands, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg. 

2.2 Cytunodd y Gweinidog i roi rhagor o fanylion am gynrychiolaeth Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru yn y cyfarfodydd perthnasol o'r bwrdd newid.

 

 


Cyfarfod: 22/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Cadeirydd at Ymgyrch Hanes Cymru - Dysgu Hanes Cymru yn y cwricwlwm newydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Ymgyrch Hanes Cymru - Hanes Cymru mewn ysgolion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Y diweddaraf ar ddatblygiad y cwricwlwm newydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 'Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/02/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Manylion y dyddiadau gwirio allweddol cyn rhyddhau'r cwricwlwm newydd ym mis Ebrill 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/12/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Sesiwn graffu ar ddatblygu'r cwricwlwm newydd – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 06/12/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Sesiwn graffu ar ddatblygu'r cwricwlwm newydd

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Yr Athro Graham Donaldson, Cadeirydd y Grŵp Cynghori Annibynnol

Steve Davies, Cyfarwyddwr – Addysg, Llywodraeth Cymru

Claire Rowlands, Dirprwy Gyfarwyddwr – Cwricwlwm, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar Ysgrifennydd y Cabinet a'r Athro Donaldson ar ddatblygiad y cwricwlwm newydd.

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu nodyn ar ddyddiadau pwysig ar gyfer gweithredu'r cwricwlwm newydd.

 


Cyfarfod: 04/10/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Cynllun gweithredu newydd y Llywodraeth: Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/04/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon – Datblygu’r cwricwlwm newydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - adolygiad Donaldson

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gweithredu Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o'r Cwricwlwm a'r Trefniadau Asesu yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 5

Llywodraeth Cymru 

 

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Yr Adran Addysg
Karen Cornish, Pennaeth Gweithredu’r Cwricilwm

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

 


Cyfarfod: 24/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gweithredu Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth 3

Alan Edwards, Pennaeth Addysgu a Dysgu – Ein Rhianbarth ar Waith

Steven Richards-Downes, Uwch Ymgynghorydd - Consortiwm Canolbarth y De Gwasanaeth Addysg ar y Cyd

Rhys Howard Hughes, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Cefnogaeth a Broceru) - GWE

Dr Kevin Palmer, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Broceriaeth, Ymyrraeth a Chefnogaeth  - Gwasanaeth Cyflawni Addysg I Dde Ddwyrain Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Consortia Rhanbarthol ynghylch sut roedd yr adolygiad yn cael ei weithredu.

 


Cyfarfod: 24/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gweithredu Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth 2

Barbara Lund, Swyddog Maes - ASCL Cymru

Mair Herbert, Ysgol Bryn Elian - Conwy

Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi - NAHT Cymru

Huw Jones, Prif Athro – Ysgol Gynradd Albert, Penarth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau a Chymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon ynghylch sut roedd yr adolygiad yn cael ei weithredu.

 


Cyfarfod: 16/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Gweithredu Dyfodol Llwyddiannus: adolygiad annibynnol o’r cwricwlwm a threfniadau asesu yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth 2

Ysgolion Arloesi

 

Luke Mansfield, Ysgol Gynradd St Julian, Casnewydd

Dilwyn Jones, Ysgol Bryn Gwalia

Eirian Davies, Ysgol y Strade

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor sut y caiff yr adolygiad ei roi ar waith gyda chynrychiolwyr o ysgolion arloesi. Cafwyd ymddiheuriadau gan Dilwyn Jones o Ysgol Bryn Gwalia.

 


Cyfarfod: 16/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gweithredu Dyfodol Llwyddiannus: adolygiad annibynnol o’r cwricwlwm a threfniadau asesu yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth 1

Yr Athro Graham Donaldson  

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor sut y caiff yr adolygiad ei roi ar waith gyda'r Athro Donaldson.