Cyfarfodydd

Deddf Cymwysterau Cymru 2015

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/09/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau – Sefydlu Cymwysterau Cymru

CYPE(4)-21-15 - Papur i’w nodi 6

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/09/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau – Llythyr dyrannu cymorth grant i Cymwysterau Cymru

CYPE(4)-21-15 - Papur i’w nodi 11

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/06/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Cymwysterau Cymru - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

CYPE(4)-18-15 – Papur i'w nodi 1

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Dadl Cyfnod 3 ar Fil Cymwysterau Cymru

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Tryloywder ac atgyfnerthu darpariaethau

36, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 29

 

2: Prif nodau Cymwysterau Cymru

2, 45

 

3: Materion drafftio a diwygiadau testunol

3, 37, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 1

 

4: Cydnabod Cyrff Dyfarnu

4, 5, 6, 7, 8, 9

 

5: Dyfarnu cymwysterau cymeradwy

12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 35

 

6: Gweithgareddau masnachol a chodi ffioedd

41, 42, 26, 43

 

7: Prentisiaethau: Awdurdodau Dyroddi

46, 44

 

8: Is-ddeddfwriaeth

32

 

9: Diwygiadau canlyniadol i ddeddfwriaeth arall

38, 39, 40

 

Dogfennau Ategol
Bil Cymwysterau Cymru
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.41

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Derbyniwyd Gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y Gwelliant. Felly, gwrthodwyd y Gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 13 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 14 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 15 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 16 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

9

0

48

Derbyniwyd Gwelliant 18.

 

Derbyniwyd Gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y Gwelliant. Felly, gwrthodwyd y Gwelliant.

Ni chynigiwyd Gwelliant 42.

Derbyniwyd Gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Derbyniwyd Gwelliant 26 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

9

0

48

Derbyniwyd Gwelliant 28.

 

Derbyniwyd Gwelliant 29 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Gwrthodwyd Gwelliant 43.

 

Derbyniwyd Gwelliant 30 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

9

0

48

Derbyniwyd Gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y Gwelliant. Felly, gwrthodwyd y Gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

15

48

Derbyniwyd Gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

10

48

Derbyniwyd Gwelliant 33.

Derbyniwyd Gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 38 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd Gwelliant 39 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y Gwelliant. Felly, gwrthodwyd y Gwelliant.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.48, cytunodd y Dirprwy Lywydd i gynnig heb rybudd gael ei wneud ar gyfer dadl Cyfnod 4 ar Fil Cymwysterau Cymru.

 


Cyfarfod: 16/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Dadl Cyfnod 4 ar Fil Cymwysterau Cymru

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff y Gweinidog, gyda chaniatâd y Llywydd, gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.48.

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.48 i gymeradwyo’r Bil Cymwysterau Cymru.

 

Dogfennau Ategol
Bil Cymwysterau Cymru
Memorandwm Esboniadol

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.04

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.48 i gymeradwyo’r Bil Cymwysterau Cymru.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 09/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.)

Dadl Cyfnod 3 ar Fil Cymwysterau Cymru - Gohiriwyd i 16 Mehefin 2015


Cyfarfod: 02/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 12.)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 Bil Cymwysterau Cymru

NDM5770 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni Fil Cymwysterau Cymru yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a) adran 2

b) atodlenni 1 a 2

c) adrannau 3 - 11

d) atodlen 3

e) adrannau 12 - 57

f) atodlen 4

g) adrannau 58 - 60

h) adran 1

i) Teitl Hir

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.38


NDM5770 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i Fil Cymwysterau Cymru yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a) adran 2

b) atodlenni 1 a 2

c) adrannau 3 - 11

d) atodlen 3

e) adrannau 12 - 57

f) atodlen 4

g) adrannau 58 - 60

h) adran 1

i) Teitl Hir

 

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 11/05/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Bil Cymwysterau Cymru

CLA(4)-12-15 – Papur 15 – Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Llythyr Ymgynghori

CLA(4)-12-15 – Papur 16 – Papur cefndir

CLA(4)-12-15 – Papur 16 – Atodiad

              

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/04/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Cymwysterau Cymru - Cyfnod 2: Trafod y gwelliannau

Papurau:     Rhestr o Welliannau wedi'u Didoli
                   Grwpio Gwelliannau
                   
Trefn Pleidleisio

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu'r gwelliannau i Fil Cymwysterau Cymru yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd y byddai’r Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn gymwys iddynt yn codi yn y Bil.

Gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn:

Adran 1

Gwelliant 13 – Huw Lewis

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Jeff Cuthbert

Keith Davies

David Rees

Joyce Watson

Ann Jones

 

Paul Davies

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

5

 

5

Derbyniwyd gwelliant 13

 

Derbyniwyd gwelliant 14 (Huw Lewis) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 15 (Huw Lewis)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Jeff Cuthbert

Keith Davies

David Rees

Joyce Watson

Ann Jones

 

Paul Davies

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

5

 

5

Derbyniwyd gwelliant 15

 

Derbyniwyd gwelliant 16 (Huw Lewis) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

 

 

Gwelliant 58 – Simon Thomas

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Paul Davies

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

Jeff Cuthbert

Keith Davies

David Rees

Joyce Watson

Ann Jones

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 58.

 

Gwelliant 59 – Simon Thomas

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Paul Davies

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

Jeff Cuthbert

Keith Davies

David Rees

Joyce Watson

Ann Jones

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 59.

 

Adran 2: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod yr adran wedi’i derbyn.

 

Adran 3

Gwelliant 56 – Simon Thomas

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Paul Davies

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

Jeff Cuthbert

Keith Davies

David Rees

Joyce Watson

Ann Jones

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 56.

 

Gwelliant 57 – Simon Thomas

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Paul Davies

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

Jeff Cuthbert

Keith Davies

David Rees

Joyce Watson

Ann Jones

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 57.

 

Derbyniwyd gwelliant 17 (Huw Lewis) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran newydd

Gwelliant 62 – Aled Roberts

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Paul Davies

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

Jeff Cuthbert

Keith Davies

David Rees

Joyce Watson

Ann Jones

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 62.

 

Adran 4

Gwelliant 18 (Huw Lewis)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Jeff Cuthbert

Keith Davies

David Rees

Joyce Watson

Ann Jones

 

Paul Davies

Suzy Davies

Simon Thomas

Bethan Jenkins

Aled Roberts

5

 

5

Derbyniwyd gwelliant 18.

 

Adrannau 5 - 7: Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2


Cyfarfod: 27/04/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Eitem Lafar - Cyfnod 2 Bil Cymwysterau Cymru

Dim papur

 


Cyfarfod: 26/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau - Penodiad Cadeirydd newydd i Fwrdd Cysgodol Cymwysterau Cymru

CYPE(4)-10-15 – Papur i'w nodi 3

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/03/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil Cymwysterau Cymru

NDM5729 Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Cymwysterau Cymru.

Gosodwyd Bil Cymwysterau Cymru a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 1 Rhagfyr 2014;  gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar  Bil Cymwysterau Cymru gerbron y Cynulliad ar 13 Mawrth 2015.

Dogfennau Ategol

Bil Cymwysterau Cymru

Memorandwm Esboniadol

Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.55

NDM5729 Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Cymwysterau Cymru.

Gosodwyd Bil Cymwysterau Cymru a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 1 Rhagfyr 2014;  gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar  Bil Cymwysterau Cymru gerbron y Cynulliad ar 13 Mawrth 2015.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 24/03/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9.)

Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol ar Fil Cymwysterau Cymru

NDM5730 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Cymwysterau Cymru, yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.34

NDM5730 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Cymwysterau Cymru, yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 04/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn dilyn ei bresenoldeb yn y cyfarfod ar 5 Chwefror.

CYPE(4)-07-15  - Papur i’w nodi 1

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Cyllid ar 21 Ionawr.

CYPE(4)-07-15 – Papur i’w nodi 2

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Adroddiad Drafft ar Fil Cymwysterau Cymru

CLA(4)-06-15 – Papur 12 – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/02/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau - Bil Cymwysterau Cymru

CYPE(4)-05-15 – Papur i'w nodi 2

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/02/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau - Bil Cymwysterau Cymru

CYPE(4)-04-15 – Papur i’w nodi 4

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/02/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Cymwysterau Cymru – sesiwn dystiolaeth 7

Llywodraeth Cymru

Huw Lewis AC, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Catherine Lloyd, Cyfreithiwr, Tîm Addysg (Ysgolion) a’r Gymraeg

Siwan Daniel, Cyfreithiwr, Tîm Addysg (Ysgolion) a’r Gymraeg

Alison Standfast, Dirprwy Gyfarwyddwr Sefydlu Cymwysterau Cymru

Cassy Taylor, Pennaeth Cymwysterau Cymru - Sefydlu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Cytunodd y Gweinidog i ddarparu nodyn ar:

 

Nifer yr ysgolion mewn ardaloedd ar y ffin sy’n prynu cymwysterau o fyrddau arholi yn Lloegr.

 

Faint o reolaeth sydd gan awdurdodau lleol o ysgolion sefydledig (ysgolion a gynhelir gan grant yn flaenorol) mewn ardaloedd ar y ffin. 

 

Sut bydd deddfwriaeth bresennol a Bil Cymwysterau Cymru yn rhyngweithio o ran prentisiaethau.

 

Effaith ariannol sefydlu Cymwysterau Cymru ar weddill y gyllideb Addysg a Sgiliau.  


Cyfarfod: 28/01/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Cymwysterau Cymru - Sesiwn dystiolaeth 6

Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu (FAB) a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW)

CYPE(4)-03-15 – Papur 1

CYPE(4)-03-15 – Papur 2

 

Stephen Wright, Prif Weithredwr – Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu

Jeff Protheroe, Rheolwr Gweithrediadau – Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.


Cyfarfod: 26/01/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymwysterau Cymru

(Amser a ddynodwyd: 13.30)

 

Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

CLA(4)-03-15 – Papur 1 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

CLA(4)-03-15 – Papur 2 – Datganiad ar fwriad polisi

CLA(4)-03-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(4)-03-15 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

 


Cyfarfod: 22/01/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Cymwysterau Cymru - Sesiwn dystiolaeth 4

Prifysgolion Cymru a ColegauCymru

CYPE(4)-02-15 – Papur 1
CYPE(4)-02-15 – Papur 2

 

Yr Athro John Grattan, Cadeirydd Grŵp Cynghori ar Ddysgu ac Addysgu Prifysgolion Cymru, a Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth

Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Prifysgolion Cymru

Greg Walker, Prif Weithredwr – ColegauCymru

Jim Bennett – Pennaeth Coleg Gwent

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brifysgolion Cymru a CholegauCymru.

 

Cytunodd ColegauCymru i ddarparu nodyn ar lefelau ffioedd cymharol yng Ngogledd Iwerddon a'r Alban  


Cyfarfod: 22/01/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Cymwysterau Cymru – Sesiwn dystiolaeth 5

Cyngor Cwricwlwm, Arholiadau ac Asesu (CCEA), Arholiadau Rhydychen Caergrawnt a RSA (OCR) ac Edexcel (Pearson)

CYPE(4)-02-15 – Papur 3

CYPE(4)-02-15 – Papur 4

CYPE(4)-02-15 – Papur 5

 

Justin Edwards, Prif Weithredwr – CCEA

Anne-Marie Duffy, Cyfarwyddwr Cymwysterau - CCEA

Paul McGlade, Rheolwr Cenedlaethol Iwerddon a Chymru – OCR

Derek Richardson, Cyfarwyddwr Cymwysterau, Datblygu ac Asesu Gwasanaethau Cymwysterau Pearson – Edexcel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan CCEA, OCR ac Edexcel.


Cyfarfod: 21/01/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Ystyriaeth Gychwynnol o Fil Cymwysterau Cymru

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Bil Cymwysterau Cymru

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau ariannol Bil Cymwysterau (Cymru).


Cyfarfod: 14/01/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Cymwysterau Cymru - Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog yn dilyn y cyfarfod ar 11 Rhagfyr

CYPE(4)-01-15 – Papur i'w nodi 6

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/01/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Cymwysterau Cymru - Sesiwn dystiolaeth 3

Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon a'r Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau

CYPE(4)-01-15 – Papur 2

CYPE(4)-01-15 – Papur 3

 

Robin Hughes, Ysgrifennydd - Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru

Chris Howard, Cyfarwyddwr dros dro - NAHT

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru (ASCL) a Chymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT).  Cytunodd y cynrychiolwyr i ddarparu enghreifftiau o weithdrefnau craffu gwledydd eraill o reoleiddwyr cymwysterau annibynnol.


Cyfarfod: 14/01/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Cymwysterau Cymru - Sesiwn dystiolaeth 2

CBAC

CYPE(4)-01-15 – Papur 1

 

Gareth Pierce, Prif Weithredwr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru, yr ASCL a'r NAHT.


Cyfarfod: 11/12/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Cymwysterau Cymru - Sesiwn dystiolaeth 1

Llywodraeth Cymru

Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Catherine Lloyd, Cyfreithiwr, Tim Addysg (Ysgolion) a'r Gymraeg

Siwan Daniel, Cyfreithiwr, Tim Addysg (Ysgolion) a'r Gymraeg

Alison Standfast, Dirprwy Gyfarwyddwr, Sefydlu Cymwysterau Cymru

Cassy Taylor, Pennaeth y Gangen Cymwysterau Cymru - Sefydlu

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau.  Cytunodd y Gweinidog i ddarparu'r canlynol:

 

Nodyn yn rhoi manylion am y broses a arweiniodd at CBAC yn cael ei ddewis i ddarparu Bagloriaeth Cymru.   


Cyfarfod: 02/12/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Cyflwyno'r Bil Cymwysterau Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.53