Cyfarfodydd

Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Gohebiaeth â grŵp Bargen Deg i Athrawon Cyflenwi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/02/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 E-bost at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan aelodau Chwarae Teg i Athrawon Cyflenwi – gan gynnwys eu llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/02/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar yr ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi

NDM5951 Ann Jones (Dyffryn Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar yr ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Rhagfyr 2015.

Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 3 Chwefror 2016.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.03

NDM5951 Ann Jones (Dyffryn Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar yr ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Rhagfyr 2015.

Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 3 Chwefror 2016.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 18/11/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - trafod yr adroddiad drafft

CYPE(4)-28-15 – Papur preifat 5

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau.


Cyfarfod: 12/11/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - trafod yr adroddiad drafft

CYPE(4)-27-15 – Papur preifat 3

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr argymhellion drafft.  Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei drafod yng nghyfarfod yr wythnos nesaf.


Cyfarfod: 22/10/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Trafodaeth ar yr Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi

CYPE(4)-25-15 – Papur preifat 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur ar yr ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi.  Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.


Cyfarfod: 16/09/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau – Ymchwiliad i waith athrawon cyflenwi

CYPE(4)-21-15 - Papur i’w nodi 5

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/07/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Llythyr gan Lywodraeth Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

CYPE(4)-20-15 – Papur i'w nodi 3

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/07/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Ymchwiliad i waith Athrawon Cyflenwi - Trafod y materion allweddol

CYPE(4)-19-15 – Papur preifat 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y canllawiau drafft ar reoli presenoldeb y gweithlu ysgol yn effeithiol.  Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog i amlinellu ei bryderon ynghylch y canllawiau drafft.

 


Cyfarfod: 02/07/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i waith Athrawon Cyflenwi - Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn dilyn y cyfarfod ar 20 Mai

CYPE(4)-19-15 – Papur i'w nodi 6

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/06/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Ymchwiliad i Athrawon Cyflenwi - Trafod y prif faterion

CYPE(4)-17-15 – Papur preifat 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y prif faterion.  Bydd y Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft yn y cyfarfod a gynhelir ar 2 Gorffennaf. 


Cyfarfod: 04/06/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

CYPE(4)-16-15 – Papur i'w nodi 3

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/05/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Sesiwn dystiolaeth 10

Llywodraeth Cymru

CYPE(4)-15-15 – Papur 1

 

Huw Lewis AC, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Brett Pugh, Cyfarwyddwr Grŵp-Y Grŵp Safonau a Gweithlu Ysgolion
Zenny Saunders, Pennaeth yr Uned Strategaeth a'r Gweithlu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

 

·         Bydd y Gweinidog yn ysgrifennu at y Pwyllgor ar y pwyntiau a wnaed ynghylch dull y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol o ddewis yr asiantaeth sy'n cael ei ffafrio ar gyfer athrawon cyflenwi.

 


Cyfarfod: 20/05/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - trafodaeth ar y dystiolaeth a dderbyniwyd

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd mewn perthynas â'r ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 06/05/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus gan yr Adran Addysg a Sgiliau - Y wybodaeth ddiweddaraf am argymhellion yn adroddiad y Pwyllgor, Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon

CYPE(4)-13-15 – Papur i'w nodi 5

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/05/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Sesiwn dystiolaeth 9

Cymdeithas Athrawon a Darlithwyr Cymru

CYPE(4)-13-15 – Papur 4

 

Dr Philip Dixon, Cyfarwyddwr

David Healey, Aelod o Bwyllgor y Gymdeithas Athrawon a Darlithwyr yng Nghymru

Gareth Lewis, Aelod o Bwyllgor y Gymdeithas Athrawon a Darlithwyr yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Athrawon a Darlithwyr Cymru.


Cyfarfod: 06/05/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Sesiwn dystiolaeth 8

New Directions and Teaching Personnel Ltd

CYPE(4)-13-15 – Papur 2

CYPE(4)-13-15 – Papur 3

 

Gary Williams, Cyfarwyddwr Grŵp Datblygu Busnes – New Directions

Derek Lefley, Rheolwr Datblygu Busnes Strategol (y De) - Teaching Personnel Ltd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan New Directions a Teaching Personnel Ltd.

 

Cytunodd New Directions i ddarparu'r ganran o staff sydd wedi cofrestru gyda hwy ac sydd wedi cael rheoli eu perfformiad ers mis Ionawr.


Cyfarfod: 06/05/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Sesiwn dystiolaeth 7

Cyngor y Gweithlu Addysg 

CYPE(4)-13-15 – Papur 1

 

Hayden Llewellyn, Prif Swyddog Gweithredol

Angela Jardine, Cadeirydd y Cyngor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor y Gweithlu Addysg.


Cyfarfod: 26/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Sesiwn dystiolaeth 5

Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau

CYPE(4)-10-15 – Papur 2

 

Rex Phillips, Trefnydd Cymru 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau.


Cyfarfod: 26/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Sesiwn dystiolaeth 4

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

CYPE(4)-10-15 – Papur 1

 

Yr Athro Ken Jones, Uwch Ymgynghorydd ar gyfer Dysgu Proffesiynol Parhaus

Peter Thomas, Cydlynydd y Rhaglen Cymorth a Datblygu ar gyfer Athrawon Cyflenwi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Cadeirydd dystiolaeth gan yr Athro Ken Jones a Peter Thomas o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.


Cyfarfod: 18/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Sesiwn dystiolaeth 2

Undeb Cenedlaethol yr Athrawon Cymru (NUT) ac Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

CYPE(4)-09-15 – Papur 1

CYPE(4)-09-15 – Papur 2

 

Owen Hathway, Swyddog Polisi Cymru - NUT Cymru

Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol - UCAC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru ac Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru.


Cyfarfod: 18/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Sesiwn dystiolaeth 3

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Awdurdodau Addysg Lleol

 

CYPE(4)-09-15 – Papur 3

 

Dr Chris Llewelyn, Dirprwy Brif Weithredwr, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Daisy Seabourne, Rheolwr Polisïau Dysgu Gydol Oes, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu'r eitemau a ganlyn i'r Pwyllgor:

 

·         Data gan awdurdodau lleol am absenoldeb athrawon a'r defnydd o athrawon cyflenwi;

·         Adborth a gafwyd gan Awdurdodau Lleol sydd â darparwyr a ffefrir;

·         Gwybodaeth am y dulliau rheoli perfformiad sydd gan awdurdodau lleol o ran athrawon cyflenwi;

·         Gwybodaeth am y Cytundebau Fframwaith sydd gan Awdurdodau Lleol gydag Asiantaethau o ran datblygiad proffesiynol parhaus, a hyfforddiant;

·         Cadarnhau ar ba ddyddiad y bydd y Fframwaith newydd yn dechrau ac yn diweddu, ac a fydd yr Awdurdodau Lleol yn ymrwymedig i'r Fframwaith newydd;

·         Anfon polisi arfer gorau Cyngor Wrecsam a ddarperir i ysgolion ar athrawon cyflenwi;

·         Rhoi'r ddogfen enghreifftiol genedlaethol ddiweddaraf i'r Pwyllgor;

·         Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y trafodaethau gyda Chonsortia Rhanbarthol ar y gweithdrefnau disgyblu a ddefnyddir gan asiantaethau cyflenwi.


Cyfarfod: 12/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Crynodeb o’r ymatebion i’r holiadur

CYPE(4)-08-15 – Papur i’w nodi 2

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi - Sesiwn dystiolaeth 1

Estyn
CYPE(4)-08-15 – Papur 1

 

Meilyr Rowlands, Cyfarwyddwr Strategol

Catherine Evans, Arolygydd EM

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Estyn.


Cyfarfod: 04/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Sesiwn friffio gan y Gwasanaeth Cyfathrebu ar ganlyniadau’r arolwg a gynhaliwyd ar gyfer yr ymchwiliad i waith athrawon cyflenwi

CYPE(4)-07-15 – Arolwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor eu briffio gan y Gwasanaeth Cyfathrebu a’r Gwasanaeth Ymchwil ar yr arolwg a’r ymatebion ysgrifenedig a ddaeth i law ar gyfer yr ymchwiliad i athrawon cyflenwi.


Cyfarfod: 04/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Sesiwn Friffio gyda Swyddfa Archwilio Cymru - Adroddiad ar Drefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon, Medi 2013

CYPE(4)-07-15  - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru

 

Steve Martin, Rheolwr Prosiect (Astudiaethau Cenedlaethol) - Swyddfa Archwilio Cymru  

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor eu briffio gan Swyddfa Archwilio Cymru ar ei adroddiad ar absenoldeb athrawon cyflenwi a gyhoeddwyd ym mis Medi 2013.


Cyfarfod: 11/02/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Dull gweithredu o ran yr Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi

CYPE(4)-05-15 – Papur preifat 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dull gweithredu o ran yr ymchwiliad a chytunodd ar bwy i wahodd i roi tystiolaeth lafar.


Cyfarfod: 03/12/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Blaenraglen waith y Pwyllgor - cytuno ar gylch gorchwyl yr ymchwiliad nesaf

CYPE(4)-29-14 – Papur preifat 10

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl ar gyfer eu hymchwiliad nesaf i athrawon cyflenwi.  Byddai ymgynghoriad yn cael ei lansio yn fuan.