Manylion y penderfyniad

Consideration of the approach to scrutiny of the draft budget

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Gosododd Llywodraeth Cymru ei chyllideb ddrafft ar gyfer 2017-18 (PDF, 294KB) ar 18 Hydref 2016.

Ym mis Gorffennaf 2016, cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid  ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion ar gyfer y gyllideb ddrafft, a chafodd y canfyddiadau hyn eu bwydo i sesiynau tystiolaeth ar faterion strategol yn y gyllideb ddrafft yn ystod tymor yr hydref.

Bu Pwyllgorau eraill y Cynulliad yn cynnal sesiynau tystiolaeth ar faterion mwy penodol o fewn y gyllideb ddrafft, y cawsant eu bwydo i adroddiad y Pwyllgor Cyllid.

Cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad ar ei waith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18 (PDF, 2MB) ar 29 Tachwedd 2016. Daeth ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 359KB) i adroddiad y Pwyllgor i law ar 9 Ionawr 2017.

Derbyniwyd y gyllideb ddrafft gan y Cynulliad cyfan yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Rhagfyr 2016. Gosododd Llywodraeth Cymru ei gyllideb derfynol ar gyfer 2017-18 (PDF, 240KB) ar 20 Rhagfyr, a dderbyniwyd hefyd gan y Cynulliad cyfan yn y Cyfarfod Llawn ar 10 Ionawr 2017.

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Llywodraeth Cymru

 

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

 

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru

 

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr – Trysorlys, Llywodraeth Cymru

19 Hydref 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 1 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn 1 Dystiolaeth ar Senedd TV

2. Chwarae Teg and WWF

 

Natasha Davies, Partner Polisi, Chwarae Teg

 

Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru

 

Toby Roxburgh, Arbenigwr Economeg Gymhwysol, WWF UK

03 Tachwedd 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 2 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn 2 Dystiolaeth ar Senedd TV

3. GIG

 

Vanessa Young, Cyfarwyddwr Conffederasiwn GIG Cymru

 

Gary Doherty, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (yn cynrychioli pob un o Brif Weithredwyr GIG Cymru)

 

Eifion Williams, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (yn cynrychioli Cyfarwyddwyr Cyllid GIG Cymru)

 

Steve Webster, Cyfarwyddwr Cyllid / Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

 

03 Tachwedd 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 3 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn 3 Dystiolaeth ar Senedd TV

4. CLILC

 

Mari Thomas, Swyddog Polisi Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

 

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Y Cynghorydd Huw David (Dirprwy Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Y Cynghorydd Anthony Hunt (Dirprwy Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen), Dirprwy Lefarydd CLlLC dros Gyllid ac Adnoddau

09 Tachwedd 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 4 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn 4 Dystiolaeth ar Senedd TV

5.

 

David Robinson OBE, Uwch-gynghorydd, Community Links

 

Yr Athro Ceri Phillips, Athro Economeg Iechyd, Prifysgol Abertawe

 

Yr Athro Marcus Longley, Cyfarwyddwr Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Athro Polisi Iechyd Cymhwysol, Prifysgol De Cymru

 

Anita Charlesworth, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Economeg, y Sefydliad Iechyd

09 Tachwedd 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 5 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn 5 Dystiolaeth ar Senedd TV

6. Llywodraeth Cymru

 

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

 

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru

 

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr - Trysorlys, Llywodraeth Cymru

17 Tachwedd 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn 6 Dystiolaeth

Gwylio y Sesiwn 6 Dystiolaeth ar Senedd TV

 

Penderfyniadau:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18.

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion ar gyfer y gyllideb ddrafft er mwyn llywio gwaith craffu'r Pwyllgor, a gynhelir yn ystod toriad yr haf.

Dyddiad cyhoeddi: 15/07/2016

Dyddiad y penderfyniad: 14/07/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 14/07/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  •