Manylion y penderfyniad

Supplementary Legislative Consent Motion on the Deregulation Bill in respect of amendments to the Bill in relation to the Agricultural Holdings Act 1986, Breedings of Dogs Act 1973 and Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Defnyddir hwn ble y bydd Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad i Ddeddfu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel arfer.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.58

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliant o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

NDM5531 Alun Davies (Blaenau Gwent)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried darpariaethau'r Bil Dadreoleiddio, sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth, iechyd a lles anifeiliaid a thai, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnwys ar ddiwedd y cynnig:

 

‘ar yr amod fod y pwerau i gychwyn yr Atodlenni yn y Bil sy'n ymdrin â diddymu yn cael eu rhoi i Weinidogion Cymru yn hytrach na'r Ysgrifennydd Gwladol'

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

10

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

 

NDM5531 Alun Davies (Blaenau Gwent)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried darpariaethau'r Bil Dadreoleiddio, sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth, iechyd a lles anifeiliaid a thai, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

8

0

45

Derbyniwyd y cynnig.

Dyddiad cyhoeddi: 25/06/2014

Dyddiad y penderfyniad: 24/06/2014

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad