Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) v o Reol Sefydlog 17.42

Esboniad o resymau

  • Yn rhinwedd paragraff v

    lle nad oes modd trafod eitem benodol o fusnes heb gyfeirio at ddeunydd a fyddai, yn àl pob tebyg, yn cael ei ystyried yn ddeunydd sy'n difenwi unrhyw berson