Grŵp Trawsbleidiol

Gamblo Problemus

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gamblo Problemus

 

Pwrpas: Cynyddu proffil gamblo problemus yng Nghymru ac ymgysylltu ag arbenigwyr ar y pwnc a phartïon eraill â diddordeb i gasglu gwybodaeth a data ar effaith gymdeithasol ac economaidd gamblo problemus.

 

Gweithio gyda grwpiau cymunedol, elusennau a chyrff gwleidyddol i ddatblygu cynigion i fynd i’r afael â gamblo problemus ac ymgysylltu â deddfwrfeydd i hyrwyddo’r broses o roi’r cynigion hynny ar waith.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mick Antoniw

 

Ysgrifennydd: Wynford Ellis Owen

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 10 Rhagfyr 2019

 

Amser: 12:30 – 13:00

 

Lleoliad: Ystafell Briffio’r Cyfrynagu, Y Senedd

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Wynford Ellis Owen

Aelodau