Grŵp Trawsbleidiol

Anabledd - Y Bumed Senedd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd

 

Diben: I fynd i'r afael â materion cydraddoldeb anabledd allweddol ar gyfer pob nam, gan gynnwys gweithredu'r Model Cymdeithasol o Anabledd a'r hawl i Fyw'n Annibynnol.

Cafodd y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd ei ail-sefydlu yn 2016 ac mae'n cael ei gadeirio gan Mark Isherwood AC. Mae'r Grŵp yn cynnwys Aelodau'r Cynulliad o rai o'r prif bleidiau gwleidyddol ac aelodau o Grŵp Cyfeirio Anabledd Cymru, sy'n cynnwys cyrff ymbarél yng Nghymru sy'n cynrychioli buddiannau pobl anabl.

Nod y grŵp yw codi ymwybyddiaeth ynghylch materion anabledd allweddol ar gyfer pob nam ac i hyrwyddo pryderon pobl anabl. Ni fydd y Grŵp yn gwneud gwaith achos, ond bydd yn cyfeirio ymholwyr fel y bo'n briodol.

Dyma'r prif themâu y bydd y Grŵp yn ymdrin â nhw:

        Model Cymdeithasol o Anabledd

        Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

        Fframwaith Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Byw'n Annibynnol - Cynllun ar gyfer adolygiad

        Strategaeth gyflogaeth

        Effaith gymdeithasol, economaidd, gwleidyddol, polisi a deddfwriaeth ar bobl anabl yng Nghymru a'r DU

        Effaith gadael yr UE ar bobl anabl yng Nghymru

        Diwygio lles

Cynhelir cyfarfodydd bob chwarter, gan gynnwys un cyfarfod 'agored'.

Darperir gwasanaeth ysgrifenyddiaeth gan Anabledd Dysgu Cymru ar ran Grŵp Cyfeirio Anabledd Cymru, a dyma'r sefydliadau sy'n aelodau:

Anabledd Cymru, Anabledd Dysgu Cymru, Mind Cymru, Vision in Wales, Cyngor Cymru i Bobl Fyddar.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood

 

Ysgrifennydd: Zoe Richards, Anabledd Dysgu Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad: 

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Zoe Richards

Ffôn: 02920 681160

Aelodau