Grŵp Trawsbleidiol

Cyflyrau Niwrolegol - Y Bumed Senedd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol

 

Diben

Amcanion:  Gwella gwasanaethau ar gyfer pobl yr effeithir arnynt gan gyflyrau niwrolegol.

 

Amcanion:

1. Ymgysylltu â phobl yr effeithir arnynt gan gyflyrau niwrolegol a gweithio mewn partneriaeth â hwy.

2. Codi ymwybyddiaeth o gyflyrau niwrolegol a'u heffaith ar unigolion a'u cymunedau.

3. Rhoi gwybodaeth i Lywodraeth Cymru am anghenion pobl yr effeithir arnynt gan gyflyrau niwrolegol, a dylanwadu arni.

4. Cefnogi a hybu gwaith ymchwil priodol.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood AC

 

Ysgrifennydd: Diane Gleeson (Wales Neurological Alliance)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 14 Tachwedd 2019

 

Amser: i’w gadarnhau

 

Lleoliad: Tŷ Hywel, Ystafelloedd Cynadledda C a D

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Diane Gleeson
Wales Neurological Alliance

Aelodau