Grŵp Trawsbleidiol

Plant sy’n dioddef gan fod eu rhieni wedi’u carcharu - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

  • Tynnu sylw at y modd y caiff plant eu niweidio pan gaiff eu rhieni eu carcharu ac anghenion penodol y plant hynny
  • Cydnabod bod carcharu rhieni’n fater yn ymwneud â hawliau dynol plant
  • Tynnu sylw at y ffaith nad dewis hawdd yw gweithio gyda theulu cyfan y carcharor
  • Tynnu sylw at y ffaith bod gweithio gyda’r teulu cyfan yn fuddiol o ran y berthynas rhyngddynt, o ran rhoi gobaith ac uchelgais iddynt, ac o ran anghenion a photensial plant a lleihau achosion o aildroseddu
  • Tynnu sylw at yr angen i sicrhau newidiadau mewn materion a gadwyd yn ôl a materion datganoledig, ac ystyried argymhellion at y diben hwnnw.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Christine Chapman AC

 

Ysgrifennydd: Laura Tranter

Laura.tranter@barnardos.org.uk

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Aelodau