Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013

Bil Llywodraeth a gyflwynwyd gan Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau. Yn dilyn newid ym mhortffolios gweinidogion ym mis Mawrth 2013, awdurdodwyd Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, gan Brif Weinidog Cymru fel yr Aelod newydd sy’n Gyfrifol am y Bil, o 18 Mawrth 2013 ymlaen. Anfonodd y Pwyllgor Busnes y Bil at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

Gwybodaeth am y Bil

Bwriad darpariaethau'r Bil oedd diwygio trefniadaeth a swyddogaethau'r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru. Roedd y Bil hefyd yn cynnwys darpariaethau a oedd yn diwygio Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 mewn perthynas â chyfrifoldebau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol a strwythur pwyllgorau archwilio yr awdurdodau lleol.

Cyfnod presennol

Daeth Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (gwefan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwefan allanol) ar 30 Gorffennaf 2013.

 Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r tabl a ganlyn yn nodi'r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 

 Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil - 26 Tachwedd 2012


Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) fel y'i cyflwynwyd (PDF 216KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF 256KB)

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 26 Tachwedd 2012 (PDF 149KB)

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil (PDF 60KB)

7 Rhagfyr 2012 - Adroddiad ar yr amserlen ddiwygiedig ar gyfer ystyried Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth)(Cymru) (PDF 29KB)

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau: 26 Tachwedd 2012

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Cyflwyno Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth)(Cymru): 27 Tachwedd 2012

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o'r Bil (PDF 430KB)

Geirfa'r Gyfraith - Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) (PDF 141KB)


Cyfnod 1 -
Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol


Llythyr ymgynghori (PDF 297KB)

Ymatebion i'r ymgynghoriad

Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau: Ymateb i faterion a godwyd yn ystod y Pwyllgor ar 9 Ionawr (PDF 752KB) a 6 Chwefror 2013 (PDF 433KB).

Ystyriodd y Pwyllgor y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

9 Ionawr 2013

17 Ionawr 2013

23 Ionawr 2013

31 Ionawr 2013

 

6 Chwefror 2013

21 Chwefror 2013 (preifat)

7 Mawrth 2013 (preifat)

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor (PDF 838KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF 584KB)

 


Cyfnod 1 -
Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol


Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Ebrill 2013

Penderfyniad Ariannol


Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Ebrill 2013


Cyfnod 2 -
Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 9 Mai 2013.

Cofnodion Cryno: 9 Mai 2013.

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau 24 Ebrill 2013 (PDF 59KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau 25 Ebrill 2013 (PDF 121KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau 29 Ebrill 2013 (PDF 96KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau 1 Mai 2013 (PDF 55KB)

Rhestr o Welliannau Wedi'u Didoli 9 Mai 2013 (PDF 136KB)

Grwpio Gwelliannau 9 Mai 2013 (PDF 64KB)

Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (Caiff y gwelliannau i'r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde'r dudalen.) (PDF 280KB)

Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) - Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (PDF 261KB)

Crynodeb 2 y Gwasanaeth Ymchwil o'r Bil (PDF 141KB)

 


Cyfnod 3 -
y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Ar ôl cwblhau trafodion Cyfnod 2, bydd Cyfnod 3 yn dechrau ar 10 Mai 2013. Cyhoeddir manylion y gwelliannau a gyflwynwyd i'w hystyried yn y Cyfarfod Llawn ar 18 Mehefin 2013 yma.

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau 31 Mai 2013 (PDF 72KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau 5 Mehefin 2013 (PDF 57KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau 6 Mehefin 2013 (PDF 85KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau 7 Mehefin 2013 (PDF 84KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau 11 Mehefin 2013 (PDF 61KB)

Rhestr o Welliannau Wedi'u Didoli 18 Mehefin 2013 (PDF 156KB)

Grwpio Gwelliannau 18 Mehefin 2013 (PDF 63KB)

 


Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

 
Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 18 Mehefin 2013 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru), fel y'i Pasiwyd (PDF 285KB)

 

 


Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

 
Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 30 Gorffennaf 2013 (PDF 41KB)


Gwybodaeth gyswllt


Clerc: Bethan Davies

Ffôn: 0300 200 6565

Cyfeiriad Postio:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1NA

E-Bost:
cysylltu@cynulliad.cymru

 

 

 

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/04/2013

Prif Aelod: Lesley Griffiths AS

Dogfennau

Ymgynghoriadau