P-06-1322 Dylid ailddyrannu'r £30 miliwn sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer terfynau 20mya, i'r GIG, sydd mewn argyfwng, yn enwedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Darren Jones, ar ôl casglu 293 o lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwastraffu dros £30 miliwn ar gynllun i ostwng cyfyngiadau cyflymder o 30mya i 20mya, a hynny ar adeg pan fo adran Damweiniau ac Achosion Brys Wrecsam newydd gyhoeddi'r amseroedd aros gwaethaf yng Nghymru. Mae’r GIG mewn argyfwng ledled y wlad, ond mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn cyflwr enbydus. Er enghraifft, mae meddygon teulu mewn swyddfeydd ym Manceinion yn ymdrin â phroblemau ym meddygfa Hillcrest. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi gosod ei blaenoriaethau yn y drefn gywir. Ni fydd gostwng terfynau cyflymder o 30mya i 20mya yn arbed cymaint o fywydau ag y byddai sicrhau bod gennym GIG sy’n gweithio!

 

Gwybodaeth ychwanegol:

Mae gostwng cyfyngiadau cyflymder i lefel boenus o 20mya yn golygu y bydd beicwyr yn gallu goddiweddyd ceir. Fel rhywun sy’n beicio ar y ffyrdd yn aml, byddwn yn teimlo’n fwy diogel gyda cheir yn fy mhasio ar gyflymder o 30mya yn hytrach na gyrru’n rhy agos at gefn fy meic ar gyflymder o 20mya. Ac fel gyrrwr, mae fy nghar yn fwy effeithlon ar gyflymder o 30mya nag ydyw ar gyflymder o 20mya. Mae Llywodraeth Cymru yn anwybyddu materion difrifol fel cyflwr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Hefyd, amseroedd aros am ambiwlansys, cael eich gweld mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys, prinder meddygon teulu. Mae'r rhestr yn un faith. Mae meddygfa Hillcrest yn enghraifft wych o fethiant. Mae’r bwrdd iechyd wedi cymryd yr awenau, ac mae meddygon locwm yn gwneud galwadau ffôn o Fanceinion, yn hytrach na bod yn bresennol yn y feddygfa, yn barod i weld pobl! Mae gan Lywodraeth Cymru cyn lleied o gysylltiad â’r cyhoedd a’r problemau gwirioneddol y maent yn eu hwynebu; mae angen dwyn y Llywodraeth i gyfrif yn awr. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gael gwared ar fannau gwyrdd yn Wrecsam a’r cyffiniau, at ddibenion codi tai, ac yn pennu terfynau cyflymder gwirion (fel y parth 50mya ar yr A483), ac eto nid yw’n fodlon mynd i’r afael â phroblemau gyda’r gwasanaethau brys! Dylid ailddyrannu’r cyllid hwn NAWR, fel mater o frys!!!

 

A picture containing text, indoor, watch, compass

Description automatically generated

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 13/03/2023 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb gan nodi bod y mater wedi cael ei drafod yn helaeth yn y Senedd, a bod mwyafrif clir o'r Aelodau wedi cymeradwyo’r penderfyniadau a wnaed. Yn sgil hyn, cytunodd yr Aelodau na allant fynd â'r ddeiseb ymhellach fel Pwyllgor, a chaewyd y ddeiseb gan ddiolch i'r deisebydd am ymgysylltu â'r broses ddeisebau.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 13/03/2023.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Wrecsam
  • Gogledd Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/02/2023