P-06-1321 Diogelu canolfannau hamdden a phyllau nofio rhag gorfod cau yn ystod yr argyfwng ynni presennol

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan James Candy, ar ôl casglu cyfanswm o 7,687 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Mae pyllau nofio a chanolfannau hamdden ledled y wlad dan fygythiad wrth i’r argyfwng ynni effeithio ar gymunedau ledled y genedl. Mae’r cyfleusterau hyn yn darparu gwasanaeth hanfodol i bobl Cymru ac maent yn hanfodol i lesiant y wlad.

 

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar y Senedd a Llywodraeth Cymru i gydnabod pa mor fregus yw sefyllfa pyllau nofio drwy ddarparu pecyn o gymorth ariannol wedi’i neilltuo y tu hwnt i’r Setliad Terfynol ar gyfer Llywodraeth Leol i sicrhau bod pyllau nofio’n gallu aros ar agor.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae 40 y cant o ardaloedd cyngor mewn perygl o golli eu canolfan(nau) hamdden neu o weld llai o wasanaethau yn eu canolfan(nau) hamdden cyn 31 Mawrth 2023.

 

Mae tri chwarter (74 y cant) o ardaloedd cyngor wedi’u nodi’n ‘anniogel’, sy’n golygu bod perygl y bydd canolfannau hamdden yn cau a/neu yn cynnig llai o wasanaethau cyn 31 Mawrth 2024 (data gan UK Active: https://www.ukactive.com/news/forty-per-cent-of-council-areas-at-risk-of-leisure-centre-and-swimming-pool-closures-and-restrictions-before-april-without-immediate-support/)

 

Mae 61 y cant o blant yn ysgolion cynradd Cymru am gael mwy o gyfleoedd i nofio (Arolwg gan Chwaraeon Cymru o chwaraeon mewn ysgolion yn 2022)

Dim ond 42 y cant o blant ym mlynyddoedd 3-6 yng Nghymru sy’n gallu nofio 25m heb gymorth (Ffynhonnell: Archwiliad o ddarparwyr gan Nofio Cymru, 2022)

Mae Cyngor Powys yn bwriadu defnyddio arian wrth gefn i gadw pyllau ar agor (https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-64010393)

 

Mae 80 y cant o aelodau Community Leisure UK mewn sefyllfa fregus yn ariannol (https://communityleisureuk.org/news/sos-plea-to-chancellor/)

 

Mae 234,000 o oedolion yng Nghymru am gael mwy o gyfleoedd i nofio (Arolwg Cenedlaethol Cymru 2021).

 

A person swimming in a pool

Description automatically generated with medium confidence

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 27/02/2023 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a nododd, er ei bod yn siomedig na fydd cyllid yn cael ei glustnodi ar gyfer canolfannau hamdden, roedd y deisebydd wedi teimlo bod cyfarfod diweddar â'r Gweinidog yn ddefnyddiol, a bydd nawr yn canolbwyntio ei ymgyrch barhaus â Llywodraeth y DU. Yng ngoleuni hyn, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb, gan ddiolch i’r deisebydd am amlygu’r mater pwysig hwn.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 27/02/2023.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • De Caerdydd a Phenarth
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/02/2023