Absenoldebau disgyblion o’r ysgol

Inquiry3

 

A picture containing indoor, person, wall, chair

Description automatically generated

 

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad byr i absenoldeb disgyblion o’r ysgol.

 

Cefndir yr ymchwiliad

Nodwyd materion yn ymwneud ag absenoldebau disgyblion o’r ysgol a’r effaith ar ddysgu a llesiant ehangach plant a phobl ifanc gyda’r Pwyllgor yn ystod gwaith craffu blynyddol ar Estyn ym mis Rhagfyr 2021. O ganlyniad i’r sesiwn hon, ysgrifennodd y Pwyllgor i bob awdurdod lleol ofyn am wybodaeth am sut maent yn gweithio gydag ysgolion i fonitro a gwella presenoldeb; ac ar gyfer unrhyw ddata sydd ganddynt ar niferoedd a chyfraddau absenoldeb. Gellir gweld yr holl ymatebion a gafwyd o dan y pennawd dogfennau isod.

 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 31 Mawrth, cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad byr â ffocws i bresenoldeb disgyblion.

 

Ysgrifennodd y Pwyllgor at Weinidog y Gymraeg ac Addysg yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad y mae wedi'i gomisiynu ar batrymau presenoldeb. Daeth ymateb i law ar 25 Ebrill.

 

Cylch Gorchwyl

 

Bydd yr ymchwiliad hwn yn canolbwyntio ar absenoldebau disgyblion sydd wedi’u cofrestru mewn ysgolion a gynhelir ac unedau cyfeirio disgyblion. Bydd yr ymchwiliad yn ystyried yn benodol:

  • Lefelau absenoldeb cyson a’r rhesymau dros hynny
  • P’un a yw absenoldebau nad ydynt yn gysylltiedig â COVID yn uwch nag yr oeddent cyn pandemig COVID 19, ac os felly, pam
  • P’un a yw absenoldeb cyson yn fwy cyffredin ymhlith grwpiau penodol o ddisgyblion (y rhai ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, rhai sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, bechgyn a merched, grwpiau oedran penodol, ethnigrwydd) ac os felly, y rhesymau dros hynny
  • Y risgiau a’r canlyniadau tymor byr a thymor hwy i ddysgwyr, er enghraifft o ran iechyd meddwl a llesiant
  • Yr effaith ar ddysgu a chyrhaeddiad disgyblion
  • A yw absenoldeb wedi arwain at lefel uwch o ddadgofrestru disgyblion ac unrhyw orgyffwrdd ag addysg ddewisol yn y cartref
  • Effeithiolrwydd polisïau a chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru
  • Lefel ac effeithiolrwydd gweithredu a chymorth gan ysgolion, llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru
  • Pa mor effeithiol y caiff rhieni gymorth a’u cynnwys

 

Casglu tystiolaeth

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ym mis Mai a mis Mehefin 2022. Ceir rhagor o wybodaeth am y sesiynau tystiolaeth o dan y tab cyfarfodydd ar frig y dudalen.

 

Ymgynghoriad

Lansiodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth ysgrifenedig ar 09 Mai 2022. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 20 Mehefin 2022. Mae'r holl ymatebion wedi'u cyhoeddi.

Yn ogystal â'r ymgynghoriad ar-lein, cynhaliodd Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion y Pwyllgor 5 o grŵp ffocws a 7 cyfweliad rhwng 24 Mai a 9 Mehefin gydag amrywiaeth o rieni, pobl ifanc a rhai staff mewn gwahanol rannau o Gymru. Rhoddodd un unigolyn ac un grŵp sylwadau drwy e-bost hefyd. Lluniwyd crynodeb o'r themâu sy'n dod i'r amlwg.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/04/2022

Dogfennau

Ymgynghoriadau