Materion llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

PAPA1

 

Ymgymerodd Pwyllgorau Cyfrifon Cyhoeddus y Pedwerydd Cynulliad a’r Bumed Senedd (y Pumed Cynulliad gynt) â chryn dipyn o waith yn ystyried trefniadau llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Cytunodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus y Chweched Senedd i ailedrych ar y materion hyn i drafod yr hyn a ddysgwyd, y cynlluniau ar gyfer y dyfodol a’r modd y cafodd argymhellion y Pwyllgor blaenorol eu rhoi ar waith gan y Bwrdd Iechyd.

 

Yn dilyn y sesiwn, cytunodd y Pwyllgor i ailedrych ar y mater hwn ddechrau tymor yr hydref yn 2022.

 

Hefyd, disgwyliwyd i’r Pwyllgor drafod fframweithiau uwchgyfeirio â Llywodraeth Cymru, yn benodol statws uwchgyfeirio presennol yr holl Fyrddau Iechyd perthnasol yng Nghymru, a yw Trefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd Cymru yn addas at y diben ac a ydynt wedi cyflawni eu hamcanion ac a yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal adolygiad o’r trefniadau. Yn anffodus, cafodd y sesiwn dystiolaeth ei goirio, ond cytunodd y Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu at Lyowcraeth Cymru gyda’r cwestiynau o’r sesiwn.

 

Ysgrifennodd y Pwyllgor at Lywodraeth Cymru ar 18 Mai 2022 ynghylch y fframweithiau uwchgyfeirio.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/01/2022