Rheolau ar Ddefnyddio Adnoddau'r Senedd

Mae Manon Antoniazzi, yn ei rôl fel Prif Swyddog Cyfrifyddu i Gomisiwn y Senedd, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar y Rheolau a'r Canllawiau ar Ddefnyddio Adnoddau’r Senedd. Y dyddiad cau yw 17 Ionawr 2022.

 

Mae'r fframwaith Safonau ar gyfer Aelodau o’r Senedd yn cynnwys y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau o’r Senedd (‘y Cod’) a Rheolau a Chanllawiau ar Ddefnyddio Adnoddau’r Senedd (‘y Rheolau’).  Cytunwyd ar God newydd yn ystod y Bumed Senedd ar 24 Mawrth 2021, a daeth i rym ar ddechrau'r Chweched Senedd.  Mae 'Rheol 8 o’r Cod’ yn ei gwneud yn ofynnol i Aelodau gydymffurfio â rheolau ar ddefnyddio adnoddau a ddarperir gan Gomisiwn y Senedd, a wneir, o bryd i’w gilydd, gan Brif Swyddog Cyfrifyddu (“y Swyddog Cyfrifyddu”) y Comisiwn.

 

Rôl prif swyddog cyfrifyddu sefydliad sector cyhoeddus yw ennyn ffydd y cyhoedd yn ei ddefnydd o adnoddau cyhoeddus. Mae'r prif swyddog cyfrifyddu’n gyfrifol am reoleidd-dra a phriodoldeb gwariant, gwaith gwerthuso cadarn o wahanol ddulliau ar gyfer cyflawni amcanion polisi, sicrhau gwerth am arian, rheoli risg, a rhoi cyfrif cywir am y defnydd o adnoddau. Er mwyn cefnogi'r cyfrifoldebau hyn, mae angen trefn sicrwydd effeithiol ar y swyddog cyfrifyddu.

 

Cyhoeddwyd "Rheolau a Chanllawiau ar Ddefnyddio Adnoddau'r Senedd" am y tro cyntaf fel dogfen annibynnol cyn etholiadau 2016 gyda chymeradwyaeth y Swyddog Cyfrifyddu ar y pryd

 

Cyhoeddwyd Rheolau diwygiedig ym mis Medi 2020, a'u nod yw rhoi mwy o eglurder ynghylch sut y gellir defnyddio adnoddau'r Comisiwn.

 

Mae'r newidiadau a gyflwynwyd ar gyfer ymgynghori ar hyn o bryd yn ystyried nifer o faterion a godwyd gan yr Aelodau ac yn adlewyrchu cyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifyddu.

 

Mae'r Rheolau a Chanllawiau presennol ar gael yma: Rheolau a Chanllawiau ar Ddefnyddio Adnoddau'r Senedd

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/12/2021

Ymgynghoriadau